Secretariaat: Georges Lefevre 0479 84 09 57 georges.lefevre@gmail.com
Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

Clubs tornooien Ranking Ranking+ Documenten BBSA Referees Coaching Jeugd NL
NL FR
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

Reglementen

Hieronder kan je per hoofdstuk het Intern Reglement raadplegen.
Goedgekeurd door het Bestuursorgaan (BO) op 20/08/2023

 

Artikel 1

Alle leden en toegetreden leden worden verondersteld kennis te hebben van de wetten, de decreten, de statuten, de besluiten van de Algemene Vergadering (AV) en/of Bestuursorgaan (BO) en de officiële mededelingen die nodig zijn en worden gebruikt voor de werking van de vereniging. Onbekendheid kan door een lid nooit ter verdediging worden gebruikt.
Volgende voorwaarden en formaliteiten gelden voor de aanvaarding van kandidaat effectieve leden van BBSA vzw
• de leeftijd van 18 jaar hebben overschreden,
• de Nederlandse en Franse taal machtig zijn,
• als lid geen deel uitmaken van een door BBSA niet erkende vereniging die vergelijkbare belangen vertegenwoordigt,
• de goede naam en faam van BBSA nooit hebben besmeurd,
• het imago van BBSA nooit schade hebben toegebracht of willen toebrengen,
• de afgelopen 10 jaar geen daden hebben gesteld tegen BBSA, tegen haar beleidsvoerders en/of tegen de werking van BBSA of een deel ervan
De meest recente versie van de Statuten en het Intern Reglement (IR) zijn beschikbaar op het algemeen secretariaat en op de website van de vereniging.

Artikel 2

Het nationaal Intern Reglement (IR), is bedoeld als aanvulling op en het in toepassing brengen van de statuten van BBSA vzw. Enkel de Statuten en het IR van BBSA zijn van toepassing indien er tegenstrijdigheden worden vastgesteld bij de statuten en/of reglementen van de onderliggende gewesten.
Behoudens goedkeuring door het BO genieten de leden van BBSA geen enkel bezoldiging.
Een vergoeding van onkosten kan worden toegekend na beslissing van het BO en na de voorlegging van geldige bewijsstukken.
BBSA is als volgt gestructureerd
BBSA - GEWESTEN - CLUBS - LEDEN

Artikel 3

Algemeen start een administratief snookerseizoen op 1 juni en eindigt op 31 mei van het daaropvolgend kalenderjaar. Het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar is van toepassing op alle toegetreden leden, uitgezonderd op de toegetreden leden die bij toepassing van dit decreet als professionele sportbeoefenaar dienen te worden beschouwd.
In toepassing van de ‘ROOKWET’, die is opgenomen in het KB van 13 december 2005 (publicatie in Belgisch Staatsblad op 22 december 2005) en vervolgens aangepast op 6 juli 2006 (publicatie op 26 augustus 2006) en 22 december 2009, geldt er een algemeen rookverbod op openbare plaatsen en in de horeca. Deze wetgeving is ook van toepassing op plaatsen waar de snookersport wordt beoefend, ongeacht het aantal aanwezige snookertafels en daarom geldt er in alle clubs steeds een algemeen ROOKVERBOD.
Meer informatie kan u vinden op de website www.rokenindehoreca.be.
Klachten kan u overmaken via mail naar apf.inspection@health.fgov.be, telefonisch op het nummer 02/524.74.50 of per fax naar 02/524.74.99.
Dit IR kan voor de gewestelijke werking worden uitgebreid zolang dit niet strijdig is met de statuten, met het IR en/of met wetten en decreten.
Mogelijke aanvullingen moeten steeds door een Gewestelijke Algemene Vergadering (GAV) worden goedgekeurd en worden overgemaakt aan het BO alvorens van kracht te zijn. De aanvullingen mogen geen punten bevatten die volledig of gedeeltelijk in het IR kunnen worden geraadpleegd.
De commissies binnen BBSA geven hun voorstellen mee aan het bestuursorgaan die dit dienen goed te keuren. Deze wijzigingen kunnen ten vroegste in gaan op 1 juni (startdatum van het nieuw seizoen), tenzij het duidelijk gaat om redactionele fouten.

Artikel 1

Er wordt van een effectief lid verwacht dat men een bijdrage doet in de organisatie van BBSA. Hierdoor kan men aangesproken worden om te zetelen in bepaalde werkgroepen.
Specifiek worden volgende taken beter omschreven
De Voorzitter:
 • Leidt de werking en is vertegenwoordiger van het BO en AV;
 • Geeft op alle vlakken leiding aan de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging (of laat zich vertegenwoordigen) op alle sportieve en officiële plechtigheden die hij/zij van rechtswege of op uitnodiging bijwoont. De voorzitter is een ambassadeur van de vereniging;
 • Heeft steeds het recht om samenkomsten, gehouden in functie van BBSA en/of onderliggende gewesten en clubs bij te wonen;
 • Waakt over de toepassing van de statuten en het IR en zorgt ervoor dat beleidsbeslissingen in praktijk worden omgezet;
 • Delegeert zoveel mogelijk opdat ook controle en opvolging kunnen worden geoptimaliseerd;
De ondervoorzitter vervangt de voorzitter, indien deze niet beschikbaar is. Hij neemt dan dezelfde taken en plichten over.
De Secretaris:
 • Is een gevolmachtigd persoon voor het ontvangen van alle briefwisseling en hij/zij behandelt deze onmiddellijk zoals voorgeschreven en/of voorzien in de reglementen;
 • Brengt steeds verslag uit van alle briefwisseling met de nodige toelichting van zaken;
 • Zal alle zendingen van administratieve aard vervullen welke voortvloeien uit deze functie;
 • Kan voor de administratieve verplichtingen worden bijgestaan door een verslaggever;
 • Draagt zorg voor het correct en tijdig doorgeven van documenten aan personen en officiële instanties en dit mogelijk in overleg met de voorzitter en/of ondervoorzitter.
 • Bij interne briefwisseling, zonder verbintenis voor de vereniging, volstaat zijn handtekening. Indien het echter gaat om briefwisseling tussen de vereniging en derden, zal ook een handtekening van de voorzitter of, bij ontstentenis, zijn plaatsvervanger vereist zijn;
 • Verzamelt de nodige gegevens voor het opmaken en het versturen van oproepen en verslagen van de AV, van het BO en van de commissies.
De Penningmeester:
 • Waakt over de ‘boekhouding’ en treft daartoe de nodige administratieve en organisatorische schikkingen;
 • Kan op vraag bijgestaan worden door een gewestelijke penningmeester;
 • Verwerkt administratief alle inkomsten en uitgaven en waakt over de stiptheid bij het innen van schuldvorderingen en het kwijten van schulden;
 • Int en betaalt alle verrichtingen, die goedgekeurd zijn door het bestuursorgaan;
 • Tekent alle briefwisseling betreffende de bondsfinanciën;
 • Legt bij elke vergadering van het BO een financieel verslag voor, of stuurt maandelijks een “kasverslag” door met de balans, uitgaven en inkomsten;
 • Maakt jaarlijks een uitgebreid financieel verslag voor het AV van het afgelopen boekjaar. Daarbij stelt hij/zij jaarlijks ook een ontwerp van de begroting voor;
 • Draagt zorg voor het correct en tijdig doorgeven van alle financiële gegevens aan de bevoegde officiële instanties.

Artikel 2

Naast de statutaire bevoegdheden, beschikt het BO ook over volgende bevoegdheden:
 • Het aanvaarden van waarnemers zonder stemrecht.
 • Het homologeren van titels en records.
 • Het aanduiden van internationale afvaardigingen.
Een bestuurder, ongeacht zijn functie, die 3 keren afwezig is zonder aanvaardbare reden(en) voor het BO, kan aanzien worden als ontslagnemend. Na bekrachtiging met 2/3de meerderheid door het BO zal de voorzitter het betreffend lid in kennis stellen dat dit feit zal worden gemeld aan de AV.
Bij 2/3 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden kan het BO de AV adviseren om een mandaat van een bestuurder op te zeggen, indien men van oordeel is dat er onvoldoende activiteit aan de dag wordt gelegd en/of als het lid handelingen heeft gesteld waardoor de vereniging in haar goede naam, faam en werking werd geschaad.
De vereniging wordt onderverdeeld in gewesten en vanaf het ogenblik dat men door een AV of het BO als gewest wordt erkend dan dient men een vzw of feitelijke vereniging op te richten, waarbij als overlegpartners een GAV en een gewestraad moeten worden gevormd.
Besluiten van een gewest zijn nooit bindend voor het BO en/of voor de AV.

Artikel 3

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bestendige en tijdelijke commissies
 • Een bestendige commissie is opgericht voor onbepaalde duur en heeft een permanent seizoen overschrijdende werking met welomschreven bevoegdheden en taken.
 • Een tijdelijke commissie daarentegen wordt samengesteld voor beperkte duur en krijgt een welomschreven opdracht. Deze opdracht kan van allerlei aard zijn op voorwaarde dat dit de goede werking van de vereniging beoogt.
Voor de werking zijn erkende algemene commissies van BBSA
 • De commissie TORNOOIEN & REGLEMENTEN komen bijeen indien zij het nodig acht om adviezen te formuleren voor het BO ter wijziging of bijvoeging in de Statuten en/of het IR. Verwijzend naar paragraaf 4 uit Hoofdstuk 1 van het IR.
 • De commissies SCHEIDSRECHTERS (BRA) bestaat uit minstens 1 vertegenwoordiger per gewest + een voorzitter. Het BRA is hoofdzakelijk een adviserend en controlerend orgaan voor het vormen en bijscholen van scheidsrechters.
 • De Geschillencommissie wordt bij het begin van een seizoen (vanaf 1 juni) gevormd door het BO. De voorzitter van de geschillencommissie zal een secretaris en een ondervoorzitter aanstellen. Indien er een klacht ontvangen wordt, en de klacht komt uit hetzelfde gewest als de voorzitter of de ondervoorzitter of de secretaris, dan moeten zij vervangen worden.
De commissies hebben enkel een adviserende taak, (behalve de Geschillencommissie). De beslissingen blijven een bevoegdheid van het BO.
Een lid van het BO is altijd onvoorwaardelijk gemachtigd om als waarnemer de zittingen van een commissie bij te wonen.

Artikel 4

Clubs, ploegen en leden kunnen alleen via hun gewest lid zijn van het overkoepelend orgaan BBSA.
De aangesloten leden
Dit zijn alle personen die zich aansluiten in een club van een gewest. De aangesloten leden zijn pas lid als zij voldoen aan de volgende voorwaarde
 • Elk seizoen een individueel aansluitingsformulier invullen en ondertekenen.
 • De vooropgestelde lidgelden storten aan het gewestelijk secretariaat
Er wordt voor elk aangesloten lid een lidkaart aangemaakt. Deze zal zo snel mogelijk bezorgd worden.
Scheidsrechters die geen competitie en/of tornooien spelen kunnen zich rechtstreeks aansluiten bij BBSA om zich zo in orde te stellen met hun scheidsrechters-licentie en mogelijke buitenlandse afvaardiging als scheidsrechter.

Artikel 1

BBSA en zijn gewesten, die via hun lidmaatschap met BOIC, IBSF, EBSA, en WSA rechtstreeks zijn verbonden met het IOC (International Olympic Comité), zullen steeds de besluiten respecteren en opvolgen die worden voorgeschreven door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).
Voor alle organisaties onder leiding en/of toezicht van BBSA of van zijn erkende gewesten is het gebruik en/of het aanzetten tot gebruik van dopingsubstanties en –methoden altijd ten strengste verboden.
De lijst van verboden substanties en verboden middelen is deze die door het WADA is uitgevaardigd, met inbegrip van latere wijzigingen en toevoegingen. Ook wordt rekening gehouden met substanties en methoden die als verboden zijn verklaard door de richtlijnen en reglementen van het BOIC (Belgisch Olympisch Interfederaal Comité), de internationale (overkoepelende) federaties, IBSF, EBSA, en WSA, het IOC en het WADA.
Organisatoren en sporters, evenals hun begeleiders, dienen zich bijkomend steeds te schikken naar de wetten en decreten die van toepassing zijn door beslissingen van de Vlaamse, Waalse en/of Brusselse overheden.
De aangesloten leden zijn steeds zelf verantwoordelijk voor het kennen van de dopingreglementering en procedures van het gebied waar een wedstrijd of een voorbereiding ervan plaats vindt. In uitvoering van de wettelijke bepalingen mogen aangesloten leden zich niet verzetten tegen controles.
Indien BBSA en/of zijn erkende gewesten door bevoegde instanties worden gesanctioneerd dan kunnen alle mogelijke kosten worden verhaald op het lid, dat door de overtreding van de richtlijnen of reglementen voor deze sanctie verantwoordelijk is.
Het internetadressen www.dopinglijn.be en www.gezondsporten.be bieden beslist nog meer info op actuele vragen.

Artikel 1

Elk lid dient zich te gedragen in een geest van sportiviteit en wellevendheid, eigen aan de snookersport, en dit zowel t.o.v. de bestuurders, de leden van commissies, de toeschouwers, de supporters, de scheidsrechter(s), de medespelers, zichzelf, …
GSM’s moeten bij alle activiteiten worden uitgezet of op trilfunctie (geen geluid) dit om medespelers niet of minimaal te storen tijdens de snookerwedstrijden. Personen die vanwege heirkracht steeds beschikbaar moeten zijn (bvb job, medische redenen van een familielid, …), mogen bij de tornooileider van dienst of als deze ontbreekt bij de tegenstander(s) om hierop een uitzondering te maken. Het geluid dient echter steeds minimaal te zijn.
Elk lid is ertoe gehouden alle reglementen te respecteren en andere aangesloten leden daartoe aan te zetten. Een lid dient geen handelingen te verrichten of uitspraken te doen die in enige mate schadelijk zouden kunnen zijn voor de naam of de faam van de vereniging. Eventuele kritiek op de werking, liefst opbouwend, kan steeds schriftelijk worden geadresseerd aan het secretariaat van de vereniging, waarbij het BO deze kan behandelen.
Bij de beoefening van de snookersport zijn leden ertoe gehouden om bestuurders en personen in functie (officials) te respecteren en mogelijke instructies op te volgen.
Een lid waarvan wordt vastgesteld dat het zich schuldig heeft gemaakt, in om het even welke vorm, aan een overtreding tegen één of meer van bovenvermelde bepalingen of aan bedrog en/of vervalsing, stelt zich bloot aan tuchtsancties.
Van de leden wordt verwacht dat zij voorzichtig zijn bij het publiceren over, of in discussie gaan met anderen. Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor de persoon zelf of voor de vereniging.
Bestuurders en andere leidinggevenden, die namens de vereniging het beleid uitdragen, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van sociale media of het te woord staan van de geschreven of gesproken pers. Voor deze mensen geldt dat iemand altijd wordt gezien als vertegenwoordiger van BBSA, ook als hij of zij een privémening verkondigt.

Artikel 1

Tenzij anders vermeld dienen spelers voor alle snookeractiviteiten “deftige kledij” te dragen. Veel gebruikte termen voor het begrip ‘deftige kledij’ zijn in het snookerjargon ook nog ‘snookerkledij’, ‘tornooikledij’ en ‘wedstrijdkledij’.
Onder SNOOKERKLEDIJ wordt ALGEMEEN verstaan
 • Een éénkleurig effen hemd met lange mouwen, steeds neergelaten en dichtgeknoopt, wordt steeds in de broek gedragen;
 • Een lange éénkleurige stoffen broek (géén jeansmodel of ribfluweel);
 • Klassieke éénkleurige gesloten stadsschoenen (géén sportmodel of variaties erop);
 • Een das of een vlinderdas.
Bij het dragen van kledingstukken, waaronder
 • Elk hoofddeksel, om welke reden dan ook gedragen;
 • Eender welk ander kledingstuk dat afwijkt van de voorschriften, vermeld onder vorig punt riskeert een speler bewust ernstige sancties vanwege alle besturen en officieel gemachtigden.
Reclame met een maximale afmeting van 100 cm² per stuk is overal toegestaan, behalve op de broek en op de rugzijde hemd of gilet. Een club- of commissie-embleem of –kenteken wordt niet aanzien als reclame.
De achterkant van een gilet is éénkleurig. Een speler kan evenwel schriftelijk een goedkeuring vragen aan BBSA om van deze algemene regel te mogen afwijken.
Aangeduide scheidsrechters verplichten zichzelf om volgens de opgelegde normen van BRA aan een snookertafel te verschijnen.

Artikel 2

De gewesten mogen voor gewestelijke organisaties op de algemene regel inzake snookerkledij volgende versoepelingen toestaan
 • Het dragen van een (vlinder)das toestaan i.p.v. verplichten;
 • Een ondervest/gilet toestaan i.p.v. verplichten.
Versoepelingen zijn alleen toegestaan indien zij zijn opgenomen in het tornooireglement en/of de uitbreiding van de reglementen.
Een speler kan een schriftelijk verzoek aan het BO richten om een uitzondering te willen toestaan i.v.m. de toepassing van de kledijvoorschriften.
Bij de aankondiging van elke organisatie moet de dresscode worden vermeld
 • Dresscode ‘A’ snookerkledij;
 • Dresscode ‘B’ snookerkledij waarbij het dragen van een (vlinder)das en/of een ondervest/gilet is toegestaan i.p.v. verplicht;
 • Dresscode ‘C’ casual kleding is toegestaan. Casual is een stijl die het midden houdt tussen vrijetijdskledij en formele kleding, verzorgd en sportief doch deftig. Deze dresscode laat vrij veel ruimte maar vraagt wel het nodige inlevingsvermogen.
In de snookersport wordt als dresscode ‘C’ alleen toegelaten
 • Een eenkleurig hemd of een eenkleurig poloshirt;
 • Een pullover, een sweater of een debardeur, als de temperatuur dit vereist;
 • Een lange broek ZONDER spijkers;
 • Gesloten (sport)schoenen.
Tornooien zonder toepassing van dresscode A, B of C genieten geen erkenning tenzij het BO anders zou beslissen.
Bij tornooien onder leiding en toezicht van BBSA is er vanaf de 1ste wedstrijd ALTIJD de verplichting om officiële snookerkledij te dragen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
Spelers, die niet zouden voldoen aan hogervermelde kledijvoorschriften en weigeren om zich na een waarschuwing onmiddellijk in regel te stellen, kunnen door de scheidsrechter (na overleg met de tornooileider) en/of de tornooileiding geweerd en/of geweigerd worden voor (verdere) deelname.
Niet beantwoorden aan de kledijvoorschriften zal worden bestraft met een MS of AB.
Uiterlijk en demonstratief vertoon van religie, politiek en/of enige andere strekkingen door al dan niet kledingstukken en accessoires worden volledig geweerd door BBSA. Overtredingen hierop zullen niet worden getolereerd en kunnen leiden tot ernstige sancties waaronder de onmiddellijke uitsluiting van om het even welke competitie of tornooi.
BBSA wenst enkel de snookersport te promoten en dient niet als plaats waar iemand zijn persoonlijke ideologieën kan tentoon komen spreiden.
In dit hoofdstuk worden regels vastgelegd voor de interclubcompetitie, terwijl dit een gewestelijke materie is met regels volgens het gewestelijk huishoudelijk reglement.

Artikel 1

De benamingen van de verschillende afdelingen zijn in chronologische volgorde Ere-afdeling, 1ste afdeling, 2de afdeling, 3de afdeling, 4de afdeling, enz. …. Elke afdeling kan vervolgens worden opgesplitst in verschillende reeksen, waarbij in de mate van het mogelijke een ‘piramidevorm’ wordt nagestreefd.
Het aantal ploegen in ere- en 1ste afdeling is minstens 14. Een afwijking is uitzonderlijk mogelijk indien het BO daarvoor zijn goedkeuring geeft. Een goedkeuring is enkel geldig voor het lopende seizoen.

Artikel 2

Het puntensysteem “1 punt per gewonnen frame” geldt voor de berekening van de rangschikking van alle interclubresultaten.
De vorm van een interclubcompetitie kan jaarlijks wijzigen, evenwel nooit tijdens de lopende competitie zelf.
Voor een competitiewedstrijd interclub moeten ploegen over minstens 2 snookertafels kunnen beschikken tenzij de gewestelijke uitbreiding van het HR anders vermeldt.
Volgens een systeem met heen- en terugwedstrijden worden de wedstrijden gespeeld met teams die uit 3 spelers bestaan. Er zijn gewesten waar er met ploegen van 2 spelers wordt gespeeld.
Geldigheid van een wedstrijd:
Een ploeg moet altijd in de door hen gewenste, reglementaire, samenstelling kunnen aantreden.
Dit betekent dat een speler nooit de toegang tot de sportlocatie kan ontzegd worden. 
Als een speler toch geen toegang krijgt tot de sportlocatie, dan is het de thuisploeg, die moet instaan voor het zo normaal mogelijk laten verlopen van de wedstrijd. 
Het spelen van de wedstrijd op een andere locatie is dan een mogelijke oplossing. Het is aan de thuisploeg om, bij toepassing van deze oplossing, de nodige stappen te zetten tot het vinden van een andere locatie, waarbij de tegenstrever en de gewestraad steeds op de hoogte gesteld dienen te worden.
Als de thuisploeg er niet in slaagt om de wedstrijd op een normale manier te laten doorgaan en dit met de gewenste, reglementaire, samenstelling van de ploegen, dan verliest de thuisploeg de wedstrijd met forfaitcijfers.

Artikel 3

Uit eenzelfde club zijn maximum 3 ploegen toegelaten voor reeksen van 12 en minder ploegen en maximum 4 ploegen voor reeksen vanaf 13 ploegen. Een uitzondering op deze algemene regel vormen de reeksen van de laagste afdeling(en).
De GR kan beslissen om af te wijken van deze aantallen met het toelaten van een afwijkend maximum per reeks dat maximaal 1 eenheid verschilt van de algemene regel.
Spelers kunnen kiezen voor VASTE-speler of RESERVE-speler. Een ploeg (team) bestaat minimum uit 2 VASTE-spelers. Een ploeg (team) kan NOOIT uit 1 VASTE-speler bestaan.
Een (RESERVE SPELER) mag volgens de wedstrijdkalender in verschillende afdelingen zo dikwijls aantreden als hij/zij wil, maar mag nooit meer wedstrijden spelen dan het totale aantal speelweken van de afdeling met het hoogste aantal ploegen.
Het oprichten van een club op een locatie waar reeds een club is gevestigd, kan enkel worden toegelaten mits goedkeuring van de GR.

Artikel 4

Procedures
Tenminste 15 minuten voor aanvang van een wedstrijd moet er in alle afdelingen een snookertafel beschikbaar zijn voor de bezoekers. De bezoekers dienen het nodige initiatief te nemen om zich bij de thuisploeg aan te bieden.
Bij het begin van een interclub ontmoeting moeten volgende documenten steeds ter beschikking en controleerbaar zijn
 • Een recent exemplaar van ‘het snookerreglement’;
 • Het volledige onderhavige reglement met mogelijke bijwerkingen;
 • Het wedstrijdformulier;
 • De lidkaarten van alle spelers;
 • Eventuele lidkaarten van scheidsrechters.
Voor de punten ‘a’, ‘b’ en ‘c’ is alleen de thuisploeg verantwoordelijk, maar voor punten ‘d’ en ‘e’ is de betrokken ploeg aansprakelijk.
De algemene gegevens en de identificatiegegevens van de thuisploeg moeten altijd eerst op een wedstrijdformulier worden ingevuld. Daarna wordt het formulier aangevuld met de gegevens van de bezoekers. Op een wedstrijdformulier mag niets worden ‘overschreven’ of ‘geschrapt’.
Voor de goede gang van zaken stellen we dat de thuisploeg verantwoordelijk is voor
 • Het goed onderhouden van de snookertafels en de materialen;
 • Het zorgen voor een behaaglijke temperatuur in het lokaal;
 • Het beperken van lawaai, muziek en andere storende geluiden tot een minimum en het weren van te luidruchtige toeschouwers zodat spelers kunnen aantreden in een serene sfeer;
 • Het invullen en het verzenden van de wedstrijdformulieren (ook bij forfait);
 • Het invullen van de uitslagen op de website (ook ingeval van forfait);
 • Het betalen van de tafelhuur van de snookertafel(s).
De uitslag van een interclubwedstrijd moet na afloop ingevuld worden op de website van de vereniging en dit volgens de gewestelijke afspraken.
Originele wedstrijdformulieren moeten worden bezorgd aan het gewestelijk secretariaat zoals afgesproken tijdens de GAV.
De ploegkapiteins zijn verantwoordelijk voor de correctheid van de identificatiegegevens van hun ploeggenoten en de uitslagen die op het wedstrijdformulier zijn vermeld.

Artikel 5

Elke wedstrijd moet in principe steeds op de door het gewestelijk secretariaat vastgelegde datum doorgaan. Indien dit onvoorzien toch niet mogelijk blijkt en men overmacht inroept voor het verdagen van deze wedstrijd, dan zal het dagelijkse bestuur van een GR een oordeel vellen en een beslissing nemen i.v.m. de opgegeven reden om al dan niet een afwijking toe te staan op deze algemene regel.
Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat een verplaatsing gevaarlijk wordt, dan zal het secretariaat de clubs verwittigen dat de wedstrijden integraal worden uitgesteld. Mits onderling akkoord van de betrokken partijen mag men toelating aan het secretariaat vragen om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Voor de niet- gespeelde wedstrijden van deze speeldag zal later een nieuwe datum worden gemeld.
Principieel is het niet toegestaan om een wedstrijd uit te stellen. Het is echter wel toegelaten om een wedstrijd mits wederzijds akkoord EN verwittiging van het gewestelijk secretariaat VROEGER te spelen dan de vastgelegde datum.
De algemene regel is dat een ploeg op het beginuur van een interclubwedstrijd met minstens 2 gerechtigde spelers dient aan te treden.
Als een ploeg ‘NIET AANWEZIG’ is op het beginuur van een wedstrijd dan gelden volgende afspraken, zoniet kunnen de BEIDE partijen worden gesanctioneerd
 • NIET AANWEZIG op het gepland aanvangsuur, volgens het gewestelijk huishoudelijk reglement, ALTIJD vermelden op het wedstrijdformulier
 • Daarbij geldt specifiek voor alle afdelingen NIET AANWEZIG…
 • NA 15 minuten VERLIES van frame 1 en 2
 • NA 30 minuten VERLIES van frame 1,2, 3 en 4
 • NIET AANWEZIG… NA 45 minuten VERLIES van de WEDSTRIJD met forfaitcijfers voor overtreders.
In principe volgt er dus een forfaitscore na 45 minuten na het aanvangsuur als er minstens géén 2 speelgerechtigde personen aanwezig zijn. De GR kan steeds beslissen om een wedstrijd alsnog te laten spelen, indien men van oordeel is dat er gegronde redenen zijn voor de afwezigheid.
Maak in de praktijk een evaluatie wanneer een team te laat zou arriveren. Vooral de weersomstandigheden en/of een verkeerssituatie kunnen mogelijk van invloed zijn al naargelang het een verplaatsing van 5 of van 50 km betreft.

Artikel 6

Als een speler of een official voor een internationale selectie wordt geselecteerd, dan kunnen zijn/haar te spelen interclubwedstrijden worden verplaatst naar een andere datum mits melding aan het gewestelijk secretariaat.
Een bestuurder, een lid van een GR en/of een gemandateerde heeft steeds het recht om op wedstrijddagen toe te zien dat alles conform het reglement verloopt. Tevens is hij/zij gemachtigd om alles wat een clubinschrijving vereist te controleren.
Tijdens de volle duur van een wedstrijd kan een speler slechts 1 x geldig aantreden. Eenmaal een wedstrijd gestart (1ste stoot) mag een speler niet elders aantreden zolang het einde niet is bereikt (laatste stoot).
Bij de puntentelling worden de resultaten van de thuisploeg altijd verplicht bovenaan en/of langs de linkerkant van het scorebord bijgehouden. Om misverstanden en mogelijk problemen te vermijden is het aan te raden om deze plaats te voorzien van een kenmerk, bv. een naamplaatje, een bierviltje en dergelijke
De eindstand van elk frame moet op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Indien een speler een frame afbreekt, dan vermeldt men steeds de stand die op dat ogenblik werd bereikt als eindstand.
Als de winnaar minder punten heeft dan de tegenstander, dan moet de winnaar met verdere uitleg in de rubriek opmerkingen worden vermeld, bvb. toepassing van de regel 3 x opeenvolgend een miss, ….
De score van de winnaar wordt 1 punt hoger ingegeven dan de score van de verliezer van het frame.

Artikel 7

Indien er tijdens een wedstrijd een betwisting aangaande een spelregel ontstaat dan neemt ALTIJD de scheidsrechter van dienst (=de actieve scheidsrechter) een beslissing. Als er officieel door BBSA erkende scheidsrechters aanwezig zijn, dan kunnen zij enkel hun mening uiten en bij een foutieve interpretatie en/of beslissing van de actieve scheidsrechter dienen zij steeds het GSC schriftelijk te contacteren.
Opmerkingen
Een ‘officieel’ scheidsrechter is elke persoon die een geldige scheidsrechterslicentie kan voorleggen.
Een ‘neutraal’ scheidsrechter is een officieel scheidsrechter die NIET tot één van beide ploegen behoort.
Als de ploegen een keuze kunnen maken voor het scheidsrechteren van een wedstrijd, dan gebeurt de aanduiding van de actieve scheidsrechter chronologisch een neutraal scheidsrechter van de hoogste naar de laagste graad, een ‘officieel’ scheidsrechter van de bezoekers van de hoogste naar de laagste graad, een ‘officieel’ scheidsrechter van de thuisploeg van de hoogste naar de laagste graad, een vertegenwoordiger van de bezoekers, een vertegenwoordiger van de thuisploeg.
Er kan alleen worden tussengekomen bij stilliggende fasen en bij (een) betwisting(en) over een bepaalde spelregel.

Artikel 8

Als een kapitein toch niet volledig akkoord gaat met een genomen beslissing dan tekent hij/zij het wedstrijdformulier ‘onder voorbehoud’ en maakt melding van het hele gebeuren in de rubriek opmerkingen van het wedstrijdformulier. Binnen de 5 werkdagen kan men dan mogelijk een uitgebreid verslag van de gebeurtenissen richten aan het secretariaat.
NOOIT mag een wedstrijd voor een betwisting worden stopgezet of afgebroken!
De kapitein van een ploeg is steeds verantwoordelijk voor toezicht op het hele wedstrijdgebeuren. Hij/zij neemt de taak op zich om elke afwijking te melden via de rubriek opmerkingen of via het opmaken van een verslag.
LET OP een bemerking in de rubriek ‘opmerkingen’ van een wedstrijdformulier wordt NIET noodzakelijk aanzien als het indienen van een klacht! Nooit mag een bemerking een reden zijn om een wedstrijd niet aan te vatten en/of af te breken. Indien een speler voor een competitiewedstrijd bijvoorbeeld niet aan de kledijvoorschriften zou voldoen, dan is men toch verplicht om de wedstrijd te spelen.

Artikel 9

Een ‘nulwedstrijd’ is een wedstrijd waar de beide ploegen een nulscore als resultaat krijgen. Voor het ploegenklassement krijgen betrokken ploegen mogelijk dit resultaat
 • Wanneer beide ploegen worden bestraft omwille van grove overtredingen en tekortkomingen;
 • Bij bedrieglijk opzet en vervalsing en de competitie, zoals bvb. het fictief invullen van wedstrijdformulieren, riskeren ALLE partijen een bestraffing. De tuchtcommissie zal zich hierover uitspreken per geval, zonder met voorgaande precedenten rekening te houden;
 • Wanneer een ploeg tijdens de competitie wordt uitgesloten of er zich vrijwillig uit terugtrekt. Het tijdstip van deze feiten is voor een ploeg bepalend voor de beschouwing van de ‘nulwedstrijd’. Tijdens de heen ronde geldt dit namelijk voor alle wedstrijden en tijdens de terugronde geldt dit voor alle wedstrijden van de terugronde.
Bijkomend aan het ploegenklassement kan er een individueel klassement worden bijgehouden. Indien blijvende misbruiken worden vastgesteld om één van deze klassementen (of beide) onsportief te beïnvloeden, dan kunnen steeds de nodige maatregelen worden getroffen om mogelijke misbruiken te beëindigen.
Als een ploeg, volledig of met minstens de meerderheid van vaste spelers, heeft beslist om naar een ander lokaal uit te wijken, dan verliezen betrokkenen steeds de ploegrechten van het afgelopen seizoen, tenzij minstens 2 vaste spelers, de schriftelijke toelating krijgen van de lokaalhouder en het clubbestuur van de verlatende club. De spelers, die de toelating hebben gekregen om de ploegrechten te behouden, dienen dan minstens 1 seizoen als vaste speler aan te treden voor de ploeg die de goedkeuring heeft gekregen.
Wanneer een team een niet speelgerechtigde speler opstelt en laat spelen dan verliest het team deze wedstrijd met een FF score en krijgt de club (het team) een AB-boete, bij herhaling van zulke feiten kan de club, het team geschorst worden.
Spelers met klasse 1 kunnen enkel in ploegen van ere- afdeling tot maximum 1de afdeling als vaste speler aantreden.

Artikel 1

Aanvragen via de procedure onderling akkoord
Van 1 juni tot 31 mei van het volgende kalenderjaar kan een lid onder bepaalde voorwaarden aansluiten bij een andere club door indiening van het administratief formulier ‘Transfer onderling akkoord’.
Dit formulier is beschikbaar op het algemeen secretariaat en op de website van de vereniging.
Een transferaanvraag in onderling akkoord dient niet aangetekend te worden verstuurd en wordt door het BO aanvaard in volgende gevallen
 • Wanneer beide clubs, elk vertegenwoordigd door minstens 2 clubverantwoordelijken, zich onderling schriftelijk akkoord verklaren met een transfer;
 • Bij een fusie van de verlatende club;
 • Als een aanvraag tot ontbinding van de verlatende club nog niet is bevestigd;
 • Bij schorsing van de verlatende club, ook ingeval een tijdelijke schorsing;
 • Bij verhuis van een speler naar een ander erkend gewest;
 • Wanneer de verlatende club een speler in alle hoedanigheden van zijn ledenlijst schrapt.
Indien een lid minderjarig is, dan moet ook één van de ouders en/of een voogd dit formulier mee ondertekenen.
Geen enkele transfer of licentievergoeding, van welke aard ook, mag door de verlatende club worden gevraagd.
Het origineel ingevuld en ondertekend formulier dient steeds te worden bezorgd aan het gewestelijk secretariaat en de aanvrager is vrij om te kiezen hoe dit gebeurt. Voor alle gevallen geldt de datum van overhandiging aan het gewestelijk secretariaat. Het bewijs voor ontvangst door het gewestelijk secretariaat dient steeds te worden geleverd door de aanvrager van de transfer.
Uitzonderlijk kan het BO op basis van een duidelijk gemotiveerd schriftelijk dossier ook om andere redenen een transferaanvraag in onderling akkoord aanvaarden. Tegen de beslissing van het BO is enkel beroep mogelijk bij de AV. Een beroep werkt nooit opschortend.
Indien de verlatende club dit formulier weigert te ondertekenen, zal het BO een beslissing nemen, zonder rekening te houden met mogelijke precedenten.

Artikel 2

Aanvragen via vrijheidsregeling
Elke niet-professionele sportbeoefenaar heeft in toepassing van het decreet van 24 juli 1996 het recht om haar/zijn lidmaatschap bij een aangesloten club jaarlijks te beëindigen. Elk aangesloten lid, dat wenst te transfereren naar een andere aangesloten club, kan gebruik maken van een standaardformulier ‘Transfer via vrijheidsregeling’, dat beschikbaar is op de website en bij het algemeen secretariaat.
Op straffe van nietigheid moet dit steeds individueel tussen 1 en 31 mei gebeuren en aangetekend worden verstuurd aan enerzijds één van de bestuursleden van de club die men wenst te verlaten en anderzijds aan het gewestelijk secretariaat.
Indien een lid minderjarig is, dan moet ook één van de ouders en/of een voogd dit formulier mee ondertekenen. Geen enkele transfersom of licentievergoeding, van welke aard ook, mag worden gevraagd. De poststempel van het schrijven geldt als bewijs van de datum van verzending.
Indien een lid clubschulden heeft (bvb. een lidgeld, een waarborg, een schadevergoeding, …), dan kan de verlatende club bij aangetekend schrijven verzet aantekenen, via het gewestelijk secretariaat, die op zijn beurt het nodige zal doen om deze klacht te behandelen en na onderzoek eventueel de transfer te weigeren.
Aanvragen, welke niet voldoen aan alle in dit punt gestelde voorwaarden, worden als onontvankelijk beschouwd.

Artikel 1

Algemeen
Alle nationale betalingen dienen te geschieden op de bankrekening van BBSA vzw.
Cash- ontvangsten worden zoveel mogelijk geweerd.
Zolang het bedrag niet op het BBSA rekeninguittreksel staat is het geld officieel nog niet ontvangen.
Een kascontroleur krijgt als opdracht om tijdens het boekjaar inkomsten en uitgaven te verifiëren, de rekeningen en balansen te controleren en verslag uit te brengen aan de AV.
Aansluitingstarieven
De tarieven om aan te sluiten bij BBSA staan op de website www.bbsa-snooker.be Die pagina maakt integraal deel uit van het huishoudelijk reglement.

Artikel 2

Vrijwilligerswerk
Aangeslotenen van de vereniging worden niet betaald voor hun geleverd vrijwilligerswerk maar kunnen wel een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.
Het betreft alleen de reële of de werkelijke kosten, die door een vrijwilliger worden gemaakt, die na goedkeuring van het BO kunnen worden terugbetaald.
De gemaakte kosten worden enkel terugbetaald op basis van bewijsstukken (kastickets, facturen, bonnen, …) die dienen te worden bijgehouden en in de boekhouding ingeschreven.
De vergoeding wordt steeds beperkt door de gemaakte kosten en de bewijsstukken.

Artikel 3

Sponsors
Bij het aanbrengen van een materiële sponsor voor BBSA krijgt de aanbrenger zijn gemaakte kosten terugbetaald
 • Indien op voorhand een aanvraag is ingediend bij het BO en;
 • Indien een aanvraag door het BO positief wordt beantwoord en;
 • Indien betalingsbewijzen bij de penningmeester worden binnengeleverd. Het te vergoeden bedrag is steeds te bepalen in overleg met het BO.

Artikel 4

Verzekeringen
BBSA is voor alle leden verzekerd. De verzekering omvat enkel de activiteiten die erkend worden door BBSA.
Specifieke dekkingen zoals leden met een opdracht naar het buitenland, kunnen voor het risico apart worden verzekerd.
Als er zich een ongeval voordoet dan moet het algemeen secretariaat binnen de voorgeschreven termijn worden gecontacteerd (zie polisvoorwaarden).
Inzake gebeurlijke ongevallen en het niet naleven der verplichtingen inzake veiligheid en evacuatie, kan er geen enkele verantwoordelijkheid worden gelegd bij BBSA. De ontvanger van een organisatie is en blijft verantwoordelijk voor de voorschriften inzake veiligheid en evacuatie.

Artikel 1

Algemeen
De overheden voorzien decreten en uitvoeringsbesluiten betreffende gezondheid, veiligheid, de arbeidsregeling voor sportbeoefenaars en vrijwilligers.
In deze decreten en uitvoeringsbesluiten worden de procedures door de overheid voorzien om eventuele overtredingen, geschillen en betwistingen te beslechten. Een overtreding van de Belgische en/of Europese wetgevingen, de statuten, het HR en/of het bijvoegsel van de gewesten, door een lid, in om het even welke hoedanigheid, zal tot gevolg hebben dat de overtreder(s) kan (kunnen) worden gestraft.
Samenstelling tuchtorgaan
Alle klachten moeten gestuurd worden naar de voorzitter van de geschillencommissie.
Een commissie voor de behandeling van een klacht, een beroep of cassatie wordt samengesteld door de voorzitter tuchtzaken en kan slechts geldig zetelen indien tenminste 3 aangesloten leden aanwezig zijn, waaronder de voorzitter van de commissie.
Dit zijn personen met stemplicht en op geen enkele wijze mogen zij een persoonlijk belang bij de zaak hebben. Liefst mogen zij ook niet betrokken zijn geweest bij een voorafgaand onderzoek of de aangeklaagde feiten want onpartijdigheid en onafhankelijkheid moeten steeds worden gegarandeerd.
De leden van een commissie behoren tot minstens 2 verschillende aangesloten gewesten als een commissie uit 3 leden bestaat en liefst tot minstens 3 verschillende gewesten als een commissie uit 4 of meer leden bestaat.
Bij een even aantal zetelende leden en staking van stemmen is de stem van de commissievoorzitter doorslaggevend.
Een gewest, dat na oproeping door de voorzitter tuchtzaken niet aanwezig is op een zitting, dient een administratieve boete van 130,00 € te betalen.
De zitting van een tuchtorgaan is openbaar ingeval de voorzitter tuchtzaken dit zo heeft beslist. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.
Personen, die indien mogelijk de zitting wensen bij te wonen, moeten minstens 3 kalenderdagen voor de start van de zitting hun bezoek melden aan het secretariaat, die dan de voorzitter tuchtzaken zal informeren.
Opnamemateriaal (videofilmpjes, geluidsopnames) zijn steeds verboden.
De voorzitter van een tuchtorgaan mag personen, die de orde verstoren, uit de zaal laten verwijderen en alle mogelijke kosten kunnen op deze personen worden verhaald.

Artikel 2

Bestraffingen
Een bestraffing hoeft niet te worden voorafgegaan door een klacht. Een bestraffing kan worden toegewezen onder volgende vormen
 • De ‘Blaam’ kan alleen schriftelijk voor een bepaalde tijdsduur worden gegeven. Een blaam heeft tot gevolg dat men geen officiële functie meer mag uitoefenen. Een blaam kan door een tuchtorgaan, het BO of de AV worden uitgesproken.
 • De ‘Officiële Waarschuwing’ kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven.
 • Vanaf een 2de Officiële Waarschuwing, tijdens hetzelfde seizoen, krijgt betrokkene bijkomend een bestraffing van minstens 25,00 € en riskeert hij/zij om te moeten verschijnen voor de geschillencommissie of het gewest. Dit zal steeds genoteerd worden in het volgende verslag van het BO of het gewest.
 • De ‘Minnelijke Schikking’ verder afgekort met MS, van welke aard ook, kan worden uitgesproken door de geschillencommissie de AV, het BO, gewestraad indien hij/zij daartoe de bevoegdheid heeft gekregen.
 • De ‘Administratieve Bestraffing’ verder afgekort met AB, van welke aard ook, kan worden uitgesproken door de geschillencommissie de AV, het BO of Gewestraad.
 • De ‘Voorwaardelijke Schorsing’ is preventief, wordt uitgedrukt in een tijdsduur met een maximum van 5 jaar en kan door de geschillencommissie de gewestraad, het BO of de AV worden uitgesproken.
 • De ‘Effectieve Schorsing’ wordt uitgedrukt in een tijdsduur dat iemand niet speelgerechtigd is en kan door de geschillencommissie, een gewestraad, het BO of de AV worden uitgesproken.
 • De ‘Schrapping’ of ‘Uitsluiting’, kan alleen door een meerderheidsbeslissing van de AV worden
Sancties in verband met wedstrijden kunnen opgelegd worden door de geschillencommissie, het BO of het gewest:
 • Toekennen forfait;
 • Wedstrijd opnieuw laten spelen;
 • Behoud van een resultaat;
 • Het ontnemen en/of toekennen van punten, …

Artikel 3

Gemeenschappelijke regels voor een klacht en/of een beroep
Alle onregelmatigheden die zich voor doen in een gewest, ressorteren onder de bevoegdheid van de gewesten. Indien de gewesten geen geschillencommissie heeft, zal de GR de geschillen behandelen en een uitspraak doen en deze openbaar maken.
Wanneer een lid, een aangesloten lid, een voorzitter van een club niet akkoord gaat met de uitspraak van de gewestraad dan kan een lid, een aangesloten lid, een voorzitter nog altijd beroep aantekenen bij de voorzitter van de geschillencommissie BBSA. Indien hij/zij ook niet akkoord gaan met de uitspraak van de geschillencommissie BBSA, dan kan er nog altijd beroep aangetekend worden bij de AV BBSA.
Alle andere gevallen vallen onder de bevoegdheid van de geschillencommissie BBSA, zoals Belgium en nationale rankingtornooien en Belgisch Kampioenschappen als ook de internationale uitzendingen. Indien er een uitspraak van de geschillencommissie van BBSA betwist wordt, dan kan men steeds beroep aantekenen bij de AV BBSA.
Een klacht mag meerdere onderwerpen bevatten maar deze worden dan best op een afzonderlijk formulier vermeld.
Een klacht of beroep is een ingevuld formulier
 • Met een zo beknopt mogelijk uiteenzetting van één of meer feiten en door de indiener(s) ondertekend;
 • Dat aangetekend of via e-mail met bevestiging van ontvangst wordt verzonden aan de voorzitter van de geschillencommissie, indien een nationale klacht, verzonden aan de gewestsecretaris bij een gewestelijke klacht. In beide gevallen moet het document gedateerd en ondertekend zijn;
 • Dat binnen de gestelde termijn op het adres van het gewestelijk of algemeen secretariaat wordt ontvangen, voor de opening van een dossier.
Het niet naleven van één van deze beschikkingen en/of het overschrijden van de voorgeschreven termijn heeft ambtshalve onontvankelijkheid tot gevolg.

Artikel 4

Termijn
De termijn om een klacht in te dienen is tot 15 kalenderdagen na de feiten of na het bekend maken van een uitspraak door een gewestraad.
De termijn om een beroep in te dienen is tot 15 kalenderdagen na een betekening van een uitspraak over een klacht.
Kosten van een geding
Voor het onderzoeken van een klacht, een beroep worden de verschillende partijen, die er rechtstreeks belang bij hebben, opgeroepen om hun rechten te verdedigen, voor zover dit nodig blijkt.
Alle onkosten, gemaakt door BBSA en/of gewesten, waarvan behoorlijk bewijs werd voorgelegd, zijn ten laste van de verliezende partij of partijen.
Zijn sowieso onderdeel van de onkosten:
 • Administratiekosten kopieën, verzendingen, enz., met een max. van 50,00 €;
 • Daden om een onderzoek te kunnen voeren,
 • Verplaatsingen van de commissieleden.
Personen die niet verplicht waren te verschijnen, hebben geen recht op terugbetaling van de onkosten van hun verschijning.
Aanklagers en/of aangeklaagden die een raadsman inhuren zullen deze kosten NOOIT kunnen verhalen bij het BO of het gewest.
Wanneer de geschillencommissie BBSA of de gewestelijke geschillencommissie de gegrondheid van een klacht, beroep vaststelt, op grond van een vergissing begaan door een official, die in naam van de vereniging optreedt, zijn in principe de kosten van het geding ten laste van de vereniging, tenzij de vergissing vrijwillig werd begaan, in welk geval het BO of het gewest, bij wijze van straf, de kosten ten laste van deze official mag leggen.

Artikel 5

Wanneer, om reden van onduidelijkheid van een klacht, beroep, men verplicht is de zaak uit te stellen, zijn de onnodige verplaatsingskosten ten laste van de eiser, welk ook de uitspraak is.
Wanneer het onderzoek van de zaak moet worden uitgesteld naar een latere vergadering ingevolge de afwezigheid van één der partijen zijn de onnodige verplaatsingskosten ten laste van de partij die verstek heeft gemaakt, zelfs indien die uitspraak nadien in haar voordeel uitvalt.
Om in aanmerking te worden genomen, moeten de onkostennota’s op de zitting van het BO of het gewest zelf worden ingediend.

Artikel 6

De voorzitter van de geschillencommissie zal de gemaakte onkosten door geven aan het BO of het gewest en zij, het BO of het gewest vordert achteraf de onkosten terug bij de verliezende partij. Wanneer een verliezende partij weigert de desbetreffende onkosten binnen de vastgestelde periode te vereffenen, dan zal zij worden geschorst tot volstorting. De vereniging behoudt zich het recht voor om alle mogelijkheden uit te putten tot zij haar onkosten volledig heeft gerecupereerd.
Schadevergoedingen tussen 2 partijen zullen nooit behandeld en/of toegekend worden door de commissie. Dit dient men maar in de burgerrechtbank aan te vragen.

Artikel 7

Beschikkingen
De geschillencommissie BBSA zal klachten behandelen over Nationale en/of Internationale kampioenschappen en tornooien.
Klachten, beroepen dienen door de leden en/of organisaties in hun persoonlijke naam te worden ingediend.
De formaliteiten betreffende de afgifte van een klacht, beroep moeten gedaan worden door de belanghebbende zelf maar deze kan altijd iemand machtigen om in zijn/haar naam op te treden. Het is de ploegen, clubs, gewesten niet toegelaten klachten of beroep in te dienen in naam van hun leden.

Artikel 8

Procedure
De voorzitter van de geschillencommissie BBSA bezorgt alle ontvangen stukken, van een klacht of beroep, binnen de 10 werkdagen (uitgezonderd verlof van de voorzitter) aan zijn/haar college. De voorzitter of zijn vervanger zal de aanklager binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het dossier verwittigen of de klacht ontvankelijk is of geseponeerd wordt.
Als binnen de 30 kalenderdagen nog geen antwoord van de voorzitter geschillencommissie BBSA is ontvangen dan kan de aanklager contact opnemen met de voorzitter van het BO om de zaak te laten voorleggen aan het BO.
Als een klacht of beroep wordt aanvaard kan de voorzitter van de geschillencommissie een verzoeningsvoorstel voorleggen aan de aanklager en de beklaagde. Als beide partijen akkoord gaan, dan wordt de zaak geseponeerd en zal er geen geschillencommissie zetelen waardoor beroep NIET meer mogelijk is.
Een klacht, beroep wordt door de geschillencommissie of het gewest, behandeld binnen de 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst door de voorzitter geschillencommissie en bij ontstentenis van een geschillencommissie op het secretariaat van het gewest.
Als deze termijn wordt overschreden dan zal het BO of AV tijdens de eerstvolgende samenkomst een uitspraak doen.

Artikel 9

Zowel een aanklager als een aangeklaagde mogen getuigen oproepen mits goedkeuring door de voorzitter. Een aanvraag moet minstens 48 uur voor de start van een zitting bij de voorzitter zijn toegekomen. Een getuige die wordt betrapt op het afleggen van valse verklaringen zal zelf voor een geschillencommissie dienen te verschijnen en kan bovendien door de tuchtcommissie met burgerlijke partijstelling aangeklaagd worden.
Zowel een aanklager als een aangeklaagde zullen minstens 7 kalenderdagen voor de start van een zitting door de voorzitter worden uitgenodigd.
Een aanklager en een aangeklaagde worden steeds verondersteld om bij een zitting aanwezig te zijn en/of te worden vertegenwoordigd.
Volmacht kan worden gegeven aan een natuurlijk persoon waarbij de aanklager en/of de aangeklaagde meldt dat hij/zij aan persoon X (de volmachtdrager) volmacht geeft om namens hem/haar op een zitting te verschijnen. Uiteraard dient dit document gedateerd en ondertekend te zijn.
Bij afwezigheid en niet vertegenwoordiging kan de geschillencommissie of het gewest bij verstek een oordeel vellen.
Aangeklaagden en aanklagers, die een oproep krijgen om te worden gehoord, mogen zich door maximum 3 personen laten bijstaan of vertegenwoordigen. OPGEPAST wanneer aanklager en/of aangeklaagde zich laten bijstaan dan doen zij dit op vrijwillige basis en dienen zij zelf voor deze eventuele extra onkosten op te draaien.
De naam van een raadsman en/of vertrouwenspersoon moet minstens 3 dagen voor aanvang van een zitting worden gemeld aan de voorzitter.
Een minderjarige moet steeds vergezeld zijn door minstens één van de ouders of een wettelijke voogd en zij kunnen steeds een volmacht geven aan een vertrouwenspersoon. Een machtiging kan tot aanvang van een zitting aan de zetelende voorzitter worden afgegeven. Ook hier dient deze machtiging gedateerd en ondertekend te zijn.
De voorzitter zal erop toezien dat een uitspraak binnen de 15 kalenderdagen bij de aanklager en aangeklaagde zijn bezorgd. Een uitspraak omvat een beslissing en/of strafbepaling tezamen met een bondige motivatie.

Artikel 10

Formaliteiten
Alleen het BO is gemachtigd om stappen te zetten die kunnen leiden tot een gerechtelijke vervolging. Zonder goedkeuring van het BO gebeurt dit steeds op eigen initiatief en in eigen naam en riskeert men binnen de vereniging alle mogelijke sancties!
Als een partij zonder goedkeuring van het BO toch een klacht indient bij een rechtsapparaat in naam van de vereniging dan zullen alle financiële kosten en gerechtelijke beslissingen door hem/haar persoonlijk moeten worden gedragen.
Het BO zal bij de officiële instanties, tegen deze persoon, altijd klacht neerleggen wegens valsheid in geschriften en het zich vals uitgeven als opdrachtgever.
Verder zal deze persoon onmiddellijk worden geschorst. Enkel het BO kan mits een 4/5 meerderheid deze persoon na het rechtbankvonnis terug toelaten als speelgerechtigd.
Een getuige die een valse verklaring aflegt krijgt een minimum AB van 250,00 €. Verder riskeert hij/zij een schorsing en/of uitsluiting.
Intrekking van een klacht of een eis door de indiener is altijd mogelijk door een schrijven te richten aan hetzelfde adres van de ingediende klacht.

Artikel 11

Afwezigheid van een partij
Elke zaak, die opgeroepen is conform de voorschriften maar niet in spoedprocedure, moet behandeld en beoordeeld worden, zelfs in afwezigheid van één of van de betrokken partijen, behalve indien de geschillencommissie of het gewest oordeelt dat de aanwezigheid van één of meerdere van de partijen onontbeerlijk is en/of dat ze niet in bezit is van alle elementen om met nodige kennis over de zaak te oordelen.
Elke partij die afwezig blijft, heeft de mogelijkheid om schriftelijk bij de geschillencommissie het of het gewest zijn verdediging, die in overweging moet genomen worden, toe te zenden.
Telkens wanneer de belangen een onmiddellijke sanctie vereist mag de speler die het voorwerp is van een klacht door de geschillencommissie of het gewest gevonnist worden bij afwezigheid ook al is de regelmatig opgeroepen betrokkene gerechtvaardigd afwezig. Wanneer U bij afwezigheid bent veroordeeld dan hebt U na de betekening van het vonnis 15 kalenderdagen (zie poststempel) de tijd voor beroep aan te tekenen bij de AV.

Artikel 12

Beraadslaging - uitspraak - straffen
Een beraadslaging over de tenlastelegging gebeurt onmiddellijk na de behandeling
 • Een beraadslaging is niet openbaar.
 • Elke beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen.
 • De geschillencommissie of het gewest, dient over hetgeen tijdens een beraadslaging is besproken, geheimhouding te bewaren.
Hetzelfde geldt voor personen die een tuchtdossier hebben ingezien of administratief verwerkt. Elke uitspraak of beslissing zal op voldoende wijze worden gemotiveerd.
De betrokken partijen zullen via mail of brief op de hoogte worden gesteld van het verdict.
Een uitspraak van de geschillencommissie of het gewest is vatbaar voor beroep, en dit volgens ons IR.
Het indienen van een beroep schorst de gevolgen van de beslissing in eerste aanleg.
Het is ten strengste verboden, op straffe van procedurefouten, om na de voorlezing van een verdict nog veranderingen aan te brengen, al dan niet opzettelijk.
Straffen vangen aan vanaf het moment (zie postdatum of e-maildatum) dat deze door de bevoegde instantie worden betekend.
Een beroep is schorsend behalve als het gaat over
 • Een voorstel tot schrapping;
 • Een effectieve schorsing;
 • Een voorwaardelijke schorsing;
 • Een schorsing tot verschijnen;
 • Een schorsing tot betaling;

Artikel 13

Procedures bij MS
Het opleggen van een voorstel MS hoeft niet noodzakelijk te worden voorafgegaan door een klacht.
Een voorstel tot MS kan worden beslist zonder oproeping van een overtreder en moet ofwel per gewone brief en/of via e-mail en/of via vermelding in een bondsblad of website worden medegedeeld aan een overtreder(s).
Bij niet-aanvaarding heeft een overtreder 15 kalenderdagen de tijd om een klacht in te dienen tegen het opgelegd voorstel tot MS. Uiteraard moet de juiste en volledige procedure van een klacht worden gevolgd.
De aanvaarding van een MS maakt steeds een definitief einde aan een geschil.
Specificaties bij MS of AB
Een MS en/of AB moet steeds binnen de 30 kalenderdagen worden betaald, te starten vanaf het openbaar maken. De bekendmaking kan gebeuren per mail, per gewoon schrijven of via een aankondiging op de website van de vereniging.
Als een MS of AB binnen de 30 kalenderdagen niet is voldaan en er door de overtreder geen geldige klacht is ingediend, dan wordt de partij die de MS of AB heeft ontvangen automatisch geschorst tot betaling.
Gevolgen van een bestraffing
Elke sanctie, opgelegd door BBSA, geldt automatisch voor de erkende gewesten.
Elke sanctie, opgelegd door de gewesten en waarvan men de draagkracht wil laten uitbreiden, dient te worden voorgelegd aan het BO van BBSA.
Een effectieve schorsing geldt automatisch voor alle functies die een persoon in de schoot van de vereniging en de gewesten uitoefent. Tevens verliest men elk recht op deelname aan evenementen en competities van BBSA en gewesten en organisaties waaraan BBSA en/of haar leden haar goedkeuring en/of medewerking verleent.
Een speler met een effectieve schorsing blijft niet-speelgerechtigd voor alle wedstrijden die zouden worden verplaatst, nadat deze door BBSA of zijn gewesten bij aanvang van het seizoen via een kalender werden gepland. Deze regel geldt niet bij vervroegde wedstrijden, voorafgaand aan de uitspraak van de effectieve schorsing.
BBSA behoudt zich steeds het recht voor om toegetreden leden die door BBSA geschorst werden, of waarvan de schorsing door BBSA werd overgenomen, aan andere nationale bonden (buitenland) en/of hogere instanties (bvb. BOIC, EBSA, IBSF, WSA, etc.) te vragen om de schorsing over te nemen.

Artikel 14

Vragen om vermindering of kwijtschelding van straffen moeten schriftelijk en met de nodige argumenten worden ingediend bij het BO. Na het aanhoren van de voorzitter kan de AV beslissen om gratie te verlenen voor uitgesproken straffen.
Een besluit tot gratieverlening dient door de AV te worden genomen met een meerderheid van 2/3de van de aanwezige stemmen.
Poging tot bedrog en/of omkoping leden en hun gewesten kunnen steeds mee aansprakelijk worden gesteld voor iedere daad van haar leden inzake poging tot bedrog of omkoping.
Hetzelfde geldt voor elk lid dat kennis had van een inbreuk, gepleegd door een derde, en niet onmiddellijk tussenbeide is gekomen om dit te verhinderen of te melden aan het bevoegd beleidsorgaan.
Als een daad tot doel had een wedstrijd, kampioenschap of een andere officiële competitie te vervalsen, dan is de kleinst mogelijke sanctie het verwijderen van de betrokken leden uit de competitie en/of het tornooi.
Om de lijst van Minnelijke Schikkingen & Administratieve Bestraffingen vind je HIER
MINNELIJKE SCHIKKING & ADMINISTRATIEVE BESTRAFFING
Artikel 1
Algemeen
Overtredingen die hieronder niet nader omschreven worden zullen steeds door het BO of het 
gewest behandeld worden. Het BO of het gewest mag en zal in eer en geweten beslissen welke 
straf, MS of AB zij hanteert. De opgelegde sanctie dient dus helemaal niet in onderstaande regels te 
staan.
Een MS bedraagt minstens 10,00 € en max. 100,00 €.
Een AB daarentegen bedraagt minstens het dubbele van een voorstel tot MS.
Een MS is een soort goodwill t.o. van de overtreder en is NOOIT een verplichting.
Artikel 2
Artikel 2.1
Algemeen (spelers, ploeg, club)
Tarieven MS
Aantreden zonder (geldige) lidkaart of identificatiebewijs 
resulteert steeds in een nulscore van betrokken speler en 
20,00 €
Tijdens een seizoen niet beantwoorden aan de kledijvoorschriften
Een 1ste keer 20,00 €
Een 2de keer 40,00 €
Vanaf een 3de keer 60,00 €
Een club heeft geen aangesloten lid met een licentie van scheidsrechter (SR) 75,00 €
Het aantal van 1 per club mag door een GAV worden verhoogd tot 1 per aangesloten ploeg
Niet voldoen aan de verplichting m.b.t. het openbaar maken van info en 
berichten 60,00 €
Ongefundeerde aantijgingen of onterechte beschuldigingen uiten, onwelvoeglijk gedrag, publiekelijk 
de orde van een snookerevenement verstoren en/of de snookermoraal met de voeten treden zoals 
bvb. obscene gebaren, opzettelijk verlies, schade aan materiaal en goederen aanrichten door een 
speler zelf en/of derden zoals bvb. een coach, familieleden, supporters wordt bestraft met 100,00 €
Bijkomend riskeert een dader en/of een speler ook nog een schorsing.
Artikel 2.2
Algemeen (gewest)
Een gewest dat door de AV is aangesteld en een kascontrole 
niet uitvoert zoals van een goede huisvader mag verwacht 
worden, wordt beboet met
250,00 €
Artikel 2.3
Tornooien
Forfait geven op een tornooi verlies met forfaitcijfers + betalen van het 
inschrijvingsgeld bij verwittiging van de wedstrijdleider min. 30 minuten 
voor de start van een geplande wedstrijd.
Bijkomend kan voor een overtreding een sanctie volgen van 20,00 €
en vanaf een derde overtreding tijdens hetzelfde seizoen 75,00 €
Elke vaststelling van een overtreding op het rookverbod en/of het gsm 
gebruik
Min 25,00 €
Artikel 2.4
Interclub & andere competities
Een wedstrijdformulier niet conform de gestelde vereisten en afspraken 
invullen 10,00 €
Niet of te laat invullen van een wedstrijdformulier op de website 10,00 €
Artikel 2.5
Opstellen van een niet-speelgerechtigde of geschorste speler
Wordt de 1ste keer bestraft met verlies met forfaitcijfers van betrokkene + 50,00 €
bij herhaling kan bijkomend een uitsluiting van speler, ploeg of club volgen
De 1ste keer forfait geven van een ploeg minstens 4 uur voor de geplande 
start
GS WEL verwittigd 60,00 €
GS NIET verwittigd 120,00 €
De 2de keer forfait geven van een ploeg minstens 4 uur voor de geplande 
start
GS WEL verwittigd 75,00 €
GS NIET verwittigd 150,00 €
De 3de keer forfait geven van een ploeg minstens 4 uur voor de geplande 
start
GS WEL verwittigd 90,00 €
GS NIET verwittigd 180,00 €
Als men tijdens de competitie volledig forfait zou geven voor de rest van het seizoen, dan worden 
de 3 bedragen samengeteld. Elk geval van overmacht kan mits een schriftelijke aanvraag apart 
worden behandeld.
Voor de start v/d competitie of na de competitie ‘volledig forfait’ geven van 
een ploeg per speler 75,00 €
Bij herhaling van een overtreding riskeert een overtreder te moeten verschijnen voor een bevoegd 
tuchtorgaan.
Tornooileiders die zich niet houden aan dit rookverbod in de venue zullen 
bestraft worden met een min. MS van 50,00 €
Indien een door BBSA geselecteerde speler (na toezegging) voor een Internationaal tornooi forfait 
geeft dan zal het BO bekijken hoe de vereniging de gemaakte onkosten kan recupereren.
Artikel 2.6
Onmiddellijke doorverwijzing naar een tuchtorgaan
Ingeval inbreuk op het gewettigd verblijf, zal de lidkaart van de sportbeoefenaar worden 
ingetrokken.
Ernstige bedreigingen uiten door een lid. 100,00 €
Als er sprake is van fysiek geweld dan kan bijkomend een klacht worden ingediend bij de 
correctionele rechtbank en dit met burgerlijke partijstelling tenzij het BO of het gewest anders zou 
beslissen.
Bij plegen van fraude, bedrieglijk opzet of vervalsing van een frame en/of match (vb. fictief invullen 
van een wedstrijdformulier) riskeren ALLE partijen een bestraffing. Deze bestraffing wordt 
uitgesproken door het bevoegd tuchtorgaan.
Het BO of het gewest zal uitspraak doen zonder met voorafgaande precedenten rekening te 
houden.
De lijst met tarieven MS kan steeds worden aangepast wanneer het BO daartoe zou besluiten.
Als een ordeverstoorder weigert om een venue (speelzaal) te verlaten dan zal security of politie 
worden opgeroepen om betreffende te verwijderen. Mogelijke kosten van een verwijdering zullen 
worden verhaald op zowel de ordeverstoorder als op de speler indien een relatie van persoonlijke 
begeleiding zoals coach, familielid of supporter kan worden aangetoond. In ieder geval riskeert een 
speler een onmiddellijke uitsluiting en hij/zij verliest alle mogelijke rechten die ondertussen werden 
opgebouwd, waaronder prijzengelden, trofeeën en kwalificaties, indien de wedstrijdleiding daartoe 
zou besluiten.
Artikel 3
De ‘Suspension List’ geeft een overzicht van alle lopende schorsingen van leden.
Leden die een MS en/of AB niet hebben volstort, binnen de 30 dagen na bekendmaking, worden 
opgenomen op deze lijst.
Voorstellen tot plaatsing of tot schrapping vanuit de gewesten moeten schriftelijk worden 
voorgelegd aan het BO van BBSA. Alleen het BO of het gewest is gemachtigd om spelers te laten 
plaatsen op de Suspension List.
Een up-to-date versie van de Suspension List is te raadplegen op het secretariaat en op de website.
De Suspension List bevat volgende elementen:
• Identificatie van de overtreder(s)
• De reden van de schorsing
• De datum van inwerkingtreding + de mogelijke duur
• Indien van toepassing het totaal verschuldigd bedrag (vb. MS of AB met verhoging 
administratiekosten, dossierkosten, …)
Een lid wordt pas van de lijst geschrapt als het openstaande bedrag volledig is vereffend en op de 
rekening van BBSA staat of vanaf het ogenblik dat dit werd bevestigd door de voorzitter van het 
betreffende snookerorgaan dat het toegetreden lid op de lijst heeft laten zetten

Artikel 1

Bij het begin van een seizoen wordt er door BBSA een tornooikalender opgemaakt waarbij de data voor onderstaande tornooien worden ingepland. Eenmaal bekrachtigd door het bestuursorgaan krijgen volgende tornooien een beschermd/erkend statuut
 • Tornooien of organisaties in eigen land met een internationale uitstraling;
 • Belgium Ranking;
 • Nationale Ranking;
 • Belgische kampioenschappen;
 • Gewestelijke Rankingtornooien en Kampioenschappen;
 • Open Tornooien.
De gewesten verbinden er zich automatisch toe om een BBSA-bekrachtiging over te nemen.
Voor deelname aan BBSA rankingtornooien gelden volgende voorwaarden:
 • In het bezit zijn van de Belgische Nationaliteit;
Aangesloten leden zijn steeds VERPLICHT om voorrang te verlenen aan een ‘BESCHERMD’ tornooi.
Spelers, die niet deelnemen aan een voor hun toegankelijk beschermd tornooi, maar wel deelnemen aan een op dezelfde datum niet-erkend tornooi, riskeren bewust ernstige sancties in verband met financiële tussenkomst bij internationale afvaardiging, individueel te bepalen door het bestuursorgaan.

Artikel 2

Nationaal Beschermd (NB) houdt in
Elke BBSA RANKING is een Nationaal Beschermd tornooi. Tijdens de weekends met BBSA RANKINGS mogen alleen tornooien worden georganiseerd voor spelers die niet aan de NR kunnen deelnemen.
Nationaal Erkend (NE) houdt in
Alle andere tornooien die op de kalender staan zijn onderhevig aan het BBSA-reglement. Het gewest waar een erkend tornooi plaats vindt dient altijd op de hoogte te zijn.
Er mag een erkend tornooi georganiseerd worden in een gewest waar op dat moment geen Nationaal Beschermd Tornooi wordt gespeeld.
In alle andere gevallen spreken we over een ‘ERKEND’ tornooi.
Als een toegetreden club een tornooi op de kalender wenst te laten opnemen dan dient men een aanvraag in te dienen met een standaardformulier dat volledig is ingevuld en door 1 clubverantwoordelijke(n) is ondertekend.
Zelfs na het uitvaardigen van een erkenning kan BBSA niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen die het verloop van een organisatie zouden beïnvloeden.
Wanneer een BBSA-lid deelneemt aan een erkend tornooi, dan dient hij/zij het inschrijvingsgeld te betalen bij een forfait na de deadline of een niet-verwittigd forfait. Het BO kan dan een mogelijke schorsing uitspreken mits het up to date houden (binnen de 30 dagen) van de niet-betaling van het BBSA-lid.
Alle aankondigingen vallen ten laste van de organisator. Bij de loting moet men in acht nemen dat deze in het openbaar en op een vooraf vastgestelde plaats en tijdstip dient te gebeuren.
Voor alle nationale tornooien en kampioenschappen ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuursorgaan.

Artikel 3

Per soort tornooi worden de volgende spelers toegelaten:
 • BELGIUM RANKING (toegankelijk voor iedere speelgerechtigd aangesloten BBSA-lid)
 • LADIES spelers die van het vrouwelijk geslacht zijn;
 • U18 spelers die géén 18 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start;
 • U21 spelers die géén 21 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start;
 • MASTERS spelers die minstens 40 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start;
 • SENIORS 50 spelers die minstens 50 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start;
 • SENIORS 60+ spelers die minstens 60 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start;
 • OPEN TORNOOIEN alle spelers.
Het dragen van snookerkledij is STEEDS verplicht bij deelname van alle tornooien georganiseerd door BBSA. Er kan evenwel als versoepeling enkel worden toegestaan het dragen van een hemd zonder storende motieven en/of het wegvallen van de verplichting voor het dragen van een das of vlinderdas.
Als niet-leden worden toegelaten om aan sport/promotionele activiteiten deel te nemen, dan is de organisator steeds verplicht om een aparte verzekeringspolis af te sluiten, waarbij alle mogelijke risico’s zijn gedekt. BBSA draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor evenementen die niet door haar georganiseerd worden.
Enkel speelgerechtigde leden mogen deelnemen. Voor een tornooi kan men slechts éénmaal ingeschreven zijn. Na een uitschrijving dient voor een nieuwe inschrijving een mail gestuurd te worden naar de nationale tornooileider.
Door in te schrijven aanvaardt een deelnemer elke BBSA- reglementering.

Artikel 4

Deelnemers die zich plaatsen voor een volgende ronde dienen steeds de tornooileider te verwittigen als zij het lokaal wensen te verlaten. Het verlaten van een lokaal gebeurt altijd op eigen risico.
Als men zich te laat bij de tornooileiding aanbiedt en/of te laat aan tafel verschijnt, verliest men steeds het 1ste frame en vervolgens een bijkomende frame per verstreken kwartier. Na het verstrijken van 30 minuten is de wedstrijd beëindigd.
Nooit of te nimmer wordt overmacht automatisch aanvaard als een geldige verontschuldiging voor afwezigheid op een tornooi.

Artikel 5

In geval van forfait van een aangesloten lid dient altijd het verschuldigde inschrijvingsgeld betaald te worden.
Enkel het bestuursorgaan kan in uitzonderlijke gevallen beslissen dat het inschrijvingsgeld niet betaald hoeft te worden.
Als een speler verhinderd is of in de onmogelijkheid verkeert om aan een tornooi deel te nemen dan dient hij/zij minimaal 30 minuten voor aanvang van de 1ste wedstrijd de tornooileiding te verwittigen.
Bij niet verwittigd forfait zal sowieso een MS opgelegd worden. Enkel het BO kan beslissen dit niet toe te passen. Bij herhaling riskeert een sporter mogelijk nog andere sancties.
Ieder forfait veroorzaakt steeds een verlies van gewonnen of mogelijk verworven punten, van het recht op prijzengeld(en) en van het recht op (een) trofee(ën).
Iedere deelnemer moet zich kunnen identificeren bij de wedstrijdleider indien hierom wordt verzocht.
Inrichters van een door BBSA erkend tornooi, of het nu een uitbater, een club, een privépersoon of een rechtspersoon betreft, aanvaarden door de aanvraag automatisch alle reglementen.
Reekshoofden zijn die spelers, die in functie van hun klassering, op vooraf vastgelegde plaatsen van de tabel worden gezet, op zo’n wijze dat ze elkaar gedurende de eerste speelronde niet ontmoeten.
Spelers, die een collega voor een tornooi inschrijven, staan borg voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

Artikel 6

Verplichte vermeldingen op affiches en online aankondigingen zijn:
 • De tekst “Erkend door BBSA vzw” moet duidelijk leesbaar zijn
 • Het soort tornooi
 • De speeldata en datum finale
 • De uiterste inschrijvingsdatum
 • De inschrijvingskosten
 • De naam en het adres van (een) verantwoordelijke uitgever(s)

Artikel 7

The Ranking For National Seeding (Ranking) wordt opgemaakt met de optelling van de 5 beste resultaten van de 6 laatst gespeelde BR/NR/BK tornooien.
Bij gelijkheid van punten telt in volgorde
 • Het aantal deelnames;
 • De hoogst behaalde ronde;
 • De 2de hoogst behaalde ronde;
 • De totale punten van alle gespeelde tornooien;
 • Punten laatste tornooi;
The Ranking For International Selection (Ranking +) wordt opgemaakt met de optelling van de 4 best resultaten van de 5 laatst gespeelde BR/NR tornooien + het laatst georganiseerde BK.
Bij gelijkheid van punten telt in volgorde
 • Het aantal deelnames;
 • De hoogst behaalde ronde;
 • De 2de hoogst behaalde ronde;
 • De totale punten van alle gespeelde tornooien;
 • Punten laatste tornooi;
OPMERKING
Bij een afgelast Belgische Kampioenschap zullen de behaalde punten voor maximaal 2 seizoenen behouden blijven. Na 2 seizoenen worden deze op 0 gezet.

Artikel 8

Bij gelijkheid van 2 spelers:
 • Een best of 5 wordt gespeeld met alleen de zwarte bal op zijn spot geplaatst.
Bij gelijkheid van 3 of meer spelers:
 • (Hier dienen wel eerst de eventuele spelers uit eenzelfde gewest tegen elkaar te starten), alle betrokkenen speler 5 keer black ball tegen elkaar met de zwarte bal op zijn spot geplaatst.
 • Iedere gewonnen black ball telt voor 1 punt. De rangschikking wordt chronologisch opgemaakt met gewonnen punten, gewonnen wedstrijden shoot out en dan onderling duel (enkel bij gelijke stand tussen 2 spelers).
Bij gelijkheid van rang tussen 2 of meer spelers wordt de procedure van shoot out best of 5 Black Ball herhaald tussen deze spelers met gelijke rang.

Artikel 1

Per seizoen zal BBSA 5 nationale tornooien organiseren voor de categorieën BELGIUM RANKING, U18, U21, LADIES, MASTERS en SENIORS 50+ & 60+.
De toewijzing door het BO gebeurt jaarlijks in onderling overleg voor aanvang van het seizoen. Deze tornooien zijn toegankelijk voor speelgerechtigde aangesloten leden van BBSA.
Alleen de deelnemers die de Belgische nationaliteit bezitten kunnen zich via de behaalde tornooiresultaten kwalificeren voor deelname aan de betreffende Belgische Kampioenschappen.

Artikel 2

Inschrijven voor een BBSA RANKING kan gebeuren:
 • Door ZELF in te loggen met een mailadres en een wachtwoord naar keuze. Vervolgens kan een speler een keuze maken en zichzelf elektronisch inschrijven voor een tornooi;
 • Men kan zichzelf maar éénmaal inschrijven voor elk tornooi;
 • Door een speler die binnen dezelfde club staat geregistreerd als clubverantwoordelijke;
 • Door de nationale tornooileider per mail minstens 24 uur voor het afsluiten van de inschrijvingstermijn te contacteren met een verzoek tot inschrijving.
Spelers kunnen inschrijven tot uiterlijk ZATERDAG 24.00 uur, specifiek 7 kalenderdagen voorafgaand aan de start van een tornooi. Door in te schrijven aanvaardt een speler automatisch elke BBSA-reglementering en/of beslissing van een bevoegd en/of gedelegeerde verantwoordelijke.
Voor deelname aan een Belgium Ranking en/of Nationale Ranking gelden volgende voorwaarden:
 • In het bezit zijn van de Belgische Nationaliteit
Op woensdag, voorafgaand aan de start van een tornooi, zullen de speeluren bekend worden gemaakt via de website.
Bij aanvang van een seizoen zal de nationale tornooileider zijn assistent aanstellen, die enerzijds zal waken over de toepassing van alle reglementen bij de opmaak van wedstrijdschema’s, anderzijds over de toekenningen van rankingpunten, alsook de nationale tornooileider kan vervangen.
Per tornooi benoemen de gewesten wedstrijdleiders, al dan niet met de hulp van BBSA, die vooral zorg zullen dragen voor de sportieve en daaraan verbonden administratieve afhandeling van een tornooi, tenzij anders beslist door het BO.
Tijdens een tornooi is het de absolute taak om als tornooileider alles zo nauwgezet mogelijk in handen te houden en zich exclusief in te zetten voor zijn job. Bij twijfel of discussie moet de gewestelijke tornooileider of een lid van de gewestraad ingeschakeld worden.
Na een tornooi moeten alle back-up formulieren ingediend worden bij de Nationale Tornooileider, binnen de 5 werkdagen.

Artikel 3

Basisverplichtingen voor een ontvangend gewest:
In 1 toegetreden club per categorie volgend aantal snookertafels ter beschikking stellen
 • BELGIUM RANKING minstens 16 tafels op zaterdag (1 tot 2 clubs), minstens 8 tafels op zondag.
 • LADIES minstens 4 tafels
 • U18, U21 minstens 6 tafels
 • MASTERS 8 - 16 tafels (1 - 2 clubs op zaterdag), en minstens 8 tafels op zondag
 • SENIORS minstens 8 16 tafels (1 tot 2 clubs op zaterdag) en minstens 8 tafels op zondag.
Basisverplichtingen voor een ontvangende club:
 • Het onderhoud en de ‘goede’ staat van de snookertafels, van de bijbehorende hulpstukken en van de beschikbare sets snookerballen moet worden gegarandeerd
 • Zorgen voor een behaaglijke temperatuur in het lokaal en een serene sfeer scheppen door het beperken van lawaai, muziek en andere storende geluiden tot een minimum en het weren van te luidruchtige toeschouwers
 • Voor alle jeugdcategorieën voorziet het organiserende gewest minstens 3 trofeeën. d.w.z. voor de winnaar en de runner-up, een voor de hoogste break en voor de andere categorieën worden 3 naturaprijzen ten zeerste geapprecieerd.
BBSA zorgt voor:
 • Het opmaken van de aankondigingen via de website;
 • Het verwerken van de inschrijvingen en het opmaken van een wedstrijdschema;
 • Het verstrekken van info i.v.m. speeldagen en uren.

Artikel 4

Alle wedstrijden voor Masters en Seniors 50+ worden gepland op zaterdag vanaf 10.00 uur.
Alle wedstrijden voor U21, U18 (afhankelijk van het aantal inschrijvingen), LADIES en SENIORS 60+ worden gepland op zondag vanaf 10.00 uur. Wedstrijden kunnen echter ook op andere tijdstippen worden gepland indien het aantal inschrijvingen dit vereist en/of indien de nationale wedstrijdleider dit nodig acht.
De organisatie is een verantwoordelijkheid van BBSA, die alle tornooien aan een toegetreden club van de gewesten zal toewijzen. Het ontvangend gewest zorgt voor het leveren van referees.
Voor alle wedstrijden van de reeksen van nationale tornooien is snookerkledij verplicht, waarbij het dragen van een das of een strik pas wordt verplicht vanaf het aantreden van een officiële scheidsrechter.

Artikel 5

Bij forfait geven wordt een onderscheid gemaakt tussen een verwittigd forfait en een niet verwittigd forfait. Verwittigd forfait is een situatie waarbij een speler zijn/haar afwezigheid minstens 30 minuten voor aanvang van een geplande wedstrijd bekend maakt aan de wedstrijdleider. Een speler dient dan steeds het inschrijvingsgeld te betalen.
Een niet verwittigd forfait is in principe voor alle andere situaties. Bij een niet verwittigd forfait dient een speler het inschrijvingsgeld te betalen + 20€ MS.
Bij elk tornooi dient een speler een inschrijvingsgeld te betalen. Voor de U18 en U21 is het inschrijvingsgeld 0,00 euro (gratis).

Artikel 6

Inschrijvings- en prijzengelden:
Belgium Rankingtornooien
Het inschrijvingsgeld voor een BELGIUM RANKING bedraagt 25 euro. In deze reeks is er een vaste prijzenpot van 1.550 euro per tornooi voorzien:

Winnaar

400 €

Runner Up

200 €

Halve Finale

100 €

Kwartfinale

75 €

Achtste finale

50 €

Hoogste break

1 €/ punt, minimaal 50 €
Nationale Rankingtornooien
 • De prijzenpot bestaat per tornooi uit 70% van de inschrijvingsgelden voor dit tornooi;;
 • De deelnemers voor de U18 en U21 betalen geen inschrijvingsgeld
 • Voor de Ladies en Seniors 50+ en 60+ is het inschrijvingsgeld 20,00 euro;
 • Voor de Masters bedraagt het inschrijvingsgeld 25€ waarvan er 5€ per speler naar de uitbater gaat.
  Dit omwille dat het er met rechtstreekse uitschakeling wordt gespeeld;
 • Van het restbedrag (30%) worden de kosten van de tornooileiding en de refereekosten betaald;
 • Een reekshoofd die zijn/haar 1ste wedstrijd verliest krijgt GEEN prijzengeld.
Overzicht in percentages en berekend aan 70% van het inschrijvingsgeld
(afhankelijk van het aantal deelnemers)
DEELNEMERS
Max 8
Max 16
Max 32
+ 32

Winnaar

45 35 25 20

Runner Up

30 25 15 14

Halve Finale

  15 12 9

Kwartfinale

    6 5

Achtste finale

    (*) 3

Hoogste break

25 10 12 4
(*) Bij mogelijke doorstroming van de poules wordt de kolom +32 gebruikt

Artikel 7

Per BBSA Ranking, per dag en per club (max. 2 clubs) krijgt een tornooileider een bedrag van 50€ per dag. Een gewestelijke wedstrijdleider zal de inschrijvingsgelden ontvangen en de prijzengelden alsook de kosten van tornooileiding en referees uitkeren. Hij/zij stort het saldo binnen de 7 kalenderdagen na afloop van een tornooi door naar de bankrekening vermeld op het financieel rapport.
Na afloop van het tornooi wordt het ingevulde financieel rapport van elke club waar dit tornooi plaatsvond doorgemaild naar info@bbsa-snooker.be.

Artikel 8

Loting
Na het verstrijken van de inschrijvingstermijn zal de nationale tornooileider om te beginnen voor alle categorieën het aantal poules en/of het systeem van rechtstreekse uitschakeling bepalen. Vervolgens zal hij/zij de spelers op basis van een seeding in de poules en/of het knock-out systeem plaatsen waarna de overige spelers bij loting evenredig worden verdeeld tenzij anders wordt bepaald. Alles zal via de website meegedeeld worden.
Bij de loting van elke BBSA RANKING worden de reekshoofden aangeduid op basis van de betreffende Ranking For Seeding per reeks. De plaatsing van de reekshoofden bij een indeling in groepen gebeurt steeds van hoog naar laag. Na de bekendmaking van een wedstrijdschema zullen géén wijzigingen meer worden doorgevoerd behalve bij fouten van de nationale tornooileider.
Elk tornooi wordt voor alle categorieën gestart met 1, 2, 4, 8 groepen, behalve BELGIUM RANKING en MASTERS.
Bij de Ladies, U18 en de U21 dienen er minimum 5 inschrijvingen te zijn, anders wordt het tornooi geannuleerd.
Poules (alles behalve jeugd en dames)
 • Spelers van dezelfde club spelen eerst tegen elkaar, dan spelers uit hetzelfde gewest en dan tegen de andere spelers;
 • Hetzelfde geld in het geval van een black ball shoot-out;
 • Er kunnen 2, 4 of 8 poules zijn.
  De bepaling van de eindfases zijn:
2 Poules reekshoofden in de poules kwart halve finale  
           
A 1 en 4 A1-B4 (1)      
B 2 en 3 A3-B2 (4) 1-4 (W1) W1-W2  
    B3-A2 (3) 3-2 (W2)    
    B1-A4 (2)      
           
4 Poules reekshoofden in de poules kwart halve finale  
           
A 1 A1-D2 (1)      
B 4 B1-C2 (4) (1)-(4) W1 W1-W2  
C 3 C1-B2 (3) (3)-(2) W2    
D 2 D1-A2 (2)      
           
8 Poules reekshoofden in de poules achtste kwart halve finale
           
A 1 A1-H2 (1)      
B 8 B1-G2 (8)      
C 6 C1-F2 (6) (1)-(8) (W1)    
D 4 D1-E2 (4) (4)-(6) (W2) W1-W2 (Wa) Wa-Wb
E 3 E1-D2 (3) (3)-(5) (W3) W3-W4 (Wb)  
F 5 F1-C2 (5) (2)-(7) W4)    
G 7 G1-B2 (7)      
H 2 H1-A2 (2)      

Artikel 9

Belgium Ranking
 • Hier wordt het systeem met rechtstreekse uitschakeling gespeeld;
 • De eerste 16 reekshoofden spelen op zaterdag minimaal 1 wedstrijd, naargelang het aantal inschrijvingen;
 • De volgende 48 geseede spelers (17-32 / 33-48 / 49-64) worden vrij geloot in hun respectievelijke blok.
  Alle anderen worden geloot als Qualifiers;
 • Op zaterdag spelen in een best of 5, spelend in 2 clubs;
 • Er wordt gespeeld naar een best of 5, vanaf de Final 48 wordt gespeeld naar een best of 7;
 • In de finale wordt gespeeld naar best of 9.
Nationale Ranking Masters
 • Hier wordt het systeem met rechtstreekse uitschakeling gespeeld;
 • Alle wedstrijden worden gespeeld naar een best of 7;
 • Er wordt in blokken van 8 gespeeld in 1 en/of 2 clubs.
  Vanaf 49 deelnemers wordt in 2 clubs gespeeld;
 • Op zaterdag worden reekshoofden van 9 tot 16 geseed
 • Op zondag komen de 8 reekshoofden erbij.
Nationale Ranking Seniors 50+
 • We spelen in 2 dagen ongeacht aantal deelnemers. 
 • Poules met een vrije loting, met uitzondering van de 8 reekshoofden;
 • Vanaf 5 spelers in een poule worden 2 frames per wedstrijd gespeeld, in andere gevallen worden er 3 frames per wedstrijd gespeeld;
 • Vanaf 65 deelnemers wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling, op 2 dagen;
 • Loting eindfase met de 8 reekshoofden + de gelote overblijvers van de poules.
Nationale Ranking Seniors 60+
 • Poules met een vrije loting, 2 frames per wedstrijd;
 • Alles wordt gespeeld op zondag;
 • In de rondes met rechtstreekse uitschakeling naar een best of 3.
Extra voor de ladies en U18
 • Als de stoter bij aanvang van de kleuren meer dan 2 snookers nodig heeft, dan is het frame gedaan.
 • Tijdens het frame kan er maximaal 3x een foul en miss gegeven worden in dezelfde fase. Bij de vierde mislukte escape heeft de speler die de snooker legde de optie om zelf verder te spelen vanwaar de witte is geëindigd of zijn tegenstander te laten spelen. Opgelet: deze regel gaat niet op als er voor of na de stoot een snooker nodig is. (de gewone regel)
Nationale Ranking Ladies
 • De deelnemers van de Ladies spelen op zondag in poules; dit tot een maximum van 24 deelnemers
 • Het aantal poules en gespeelde frames zullen afhankelijk zijn van het aantal inschrijvingen;
 • Bij minder dan 8 deelnemers, speelt men in 1 poule, 1 frame per wedstrijd;
 • Een poule kan niet minder dan 4 spelers bevatten bij aanvang tornooi. Uitzondering is er wanneer iemand een forfait geeft.
 • De nummers 1 tot en met 4 spelen de eindfases;
 • In de eindfase wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling naar een best of 3.
1 poule reekshoofden in de poules halve finale (BO3) Finale(BO3)  
         
A   A1-A4 (W1) W1-W2  
    A2-A3 (W2)    
         
2 Poules reekshoofden in de poules kwart (BO3) halve (BO3) finale (BO3)
         
A 1 A1-B4 (1)    
B 2 A3-B2 (4) (1)-(4) (W1) W1-W2
    B3-A2 (3) (3)-(2) (W2)  
    B1-A4 (2)    
         
4 Poules reekshoofden in de poules kwart (BO3) halve (BO3) finale (BO3)
         
A 1 A1-D2 (1)    
B 4 B1-C2 (4) (1)-(4) (W1) W1-W2
C 3 C1-B2 (3) (3)-(2) (W2)  
D 2 D1-A2 (2)    
         
Nationale Ranking U18
 • De deelnemers voor de U18 spelen op zondag in poules, dit tot maximum 24 deelnemers.
 • Bij minder dan 8 deelnemers, speelt men in 1 poule, 1 frame per wedstrijd; 
 • Vanaf 8 deelnemers speelt men in 2 poules
 • Een poule kan niet minder dan 4 spelers bevatten bij aanvang tornooi. Uitzondering is er wanneer iemand een forfait geeft.
 • In poules tem 5 spelers worden er telkens 2 frames per wedstrijd gespeeld; in poules met meer spelers wordt er 1 frame per wedstrijd gespeeld
 • De nummers 1 en 2 van de poules (2 poules) spelen de halve finale.
 • De verliezers van de halve finale spelen om de 3de en 4de plaats. (zie schema)
 • De nummers 3 van de poule spelen om plaats 5 en 6, de nummers 4 om plaats 7 en 8 enz. (zie schema)
 • Vanaf 16 deelnemers zijn er kwartfinales en wordt er niet voor individuele plaatsing gespeeld. In dit scenario krijgen verschillende spelers hetzelfde puntenaantal. (zie schema)
1 Poule reekshoofden in de poules halve finale (BO5) Finale (nr 1 en2 )(BO5)  
         
A   A1-A4 (W1/L1) W1-W2  
    A2-A3 (W2/L2)    
      Plaatsing (nr 3 en 4) (BO5)  
      L1-L2  
    Plaatsing (nr 5/6/7) (BO5)    
    A5-A6    
    A7    
         
         
2 Poules reekshoofden in de poules halve finale (BO5) Finale (nr 1 en2) (BO5)  
         
A 1 A1-B2 (W1/L1) W1-W2  
B 2 B1-A2 (W2/L2)    
      Plaatsing (nr 3 en 4) (BO5)  
      L1-L2  
    Plaatsing (nr 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15) (BO5)    
    A3-B3    
    A4-B4    
    A5-B5    
    A6-B6    
    A7-B7    
    A8    
         
4 Poules reekshoofden in de poules kwart (BO3) halve (BO3) finale (BO3)
         
A 1 A1-D2 (1)    
B 4 B1-C2 (4) (1)-(4)  
C 3 C1-B2 (3) (3)-(2)  
D 2 D1-A2 (2)    

 

Nationale Ranking U21
 • De deelnemers voor de U21 spelen op zondag in poules, dit tot maximum 24 deelnemers.
 • In de poules telkens 2 frames per wedstrijd;
 • Bij minder dan 8 deelnemers, speelt men in 1 poule, 1 frame per wedstrijd;
 • De nummers 1 tot en met 4 spelen de eindfases; (zie schema)
 • In de eindfase wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling naar een best of 3 in de kwartfinale en een best of 5 in de halve finales en de finale.
1 poule reekshoofden in de poules halve finale (BO5) Finale(BO5)  
         
A   A1-A4 (W1) W1-W2  
    A2-A3 (W2)    
         
2 Poules reekshoofden in de poules kwart (BO3) halve (BO5) finale (BO5)
         
A 1 A1-B4 (1)    
B 2 A3-B2 (4) (1)-(4) (W1) W1-W2
    B4-A2 (3) (3)-(2) (W2)  
    B1-A4 (2)    
         
4 Poules reekshoofden in de poules kwart (BO3) halve (BO5) finale (BO5)
         
A 1 A1-D2 (1)    
B 4 B1-C2 (4) (1)-(4) (W1) W1-W2
C 3 C1-B2 (3) (3)-(2) (W2)  
D 2 D1-A2 (2)    

Artikel 10

De toewijzing van de Belgium Ranking en Nationale rankings gebeurt jaarlijks in augustus door nationale tornooileider en het bestuursorgaan van BBSA en de gewesten.
Onmiddellijk na bekendmaking van de start van een wedstrijd moet een speler zich spontaan en in wedstrijdkledij aanmelden bij de toegewezen snookertafel. Controle en/of toezicht op de kledijvoorschriften zal worden gedaan door een scheidsrechter van dienst en/of door een official.
De rangschikking van een poule zal steeds als volgt worden opgemaakt:
 • Meeste gewonnen frames;
 • Meeste gewonnen wedstrijden;
 • Onderling resultaat;
 • Black Ball Shoot out best of 5.
Voor alle Belgium en Nationale Rankingtornooien, zal een geseede speler bij verlies van zijn eerste wedstrijd 20 punten in mindering krijgen.
Bij een forfait krijgt een speler steeds 0 punten, ook bij opgave in een tornooi.
Behaalde punten op zaterdag in de poules blijven behouden als een speler onverwacht forfait moet geven op zondag.
Binnen de 7 dagen moet hiervoor een door de BO aanvaardbaar bewijs van reden gegeven worden.

Artikel 11

Bij elke forfait verliest een speler steeds het recht op trofee(ën) en prijzengeld(en).
Officiële scheidsrechters worden voor een Belgium Ranking voorzien vanaf de achtste finales + in de finale zal er een marker zijn. Voor alle andere categorieën worden deze voorzien vanaf de halve finales.
Overmacht/heirkracht zal niet automatisch worden aanvaard als een geldige verontschuldiging voor afwezigheid op een wedstrijd.
Daarom betekent ‘niet aanwezig’ zijn, ongeacht of er een snookertafel vrij is
 • Op het gepland aanvangsuur verlies van het 1ste frame;
 • Na 15 minuten verlies van het 2de frame;
 • Na 30 minuten verlies van de wedstrijd.
Onmiddellijk na de bekendmaking van de start van een wedstrijd moet een speler zich spontaan en in wedstrijdkledij aanmelden bij de toegewezen snookertafel.
Controle en/of toezicht op de kledijvoorschriften zal worden gedaan door de tornooileider.
Na elk BBSA ranking tornooi wordt een rangschikking opgemaakt.
Spelers en officials die door BBSA voor een kampioenschap worden afgevaardigd zullen, na inschrijving en betaling van het inschrijvingsgeld en goedkeuring door het bestuursorgaan, altijd het gemiddeld aantal punten krijgen van de 5 laatst gespeelde tornooien.

Artikel 12

PUNTENVERDELING
BELGIUM RANKING

Winnaar

150 pt

Runner Up

125 pt

Halve Finale

110 pt

Kwartfinale

100 pt

Final 16

90 pt

Final 32

80 pt

Final 48

70 pt

Final 64

60 pt

Final 80

50 pt

Qualifier 3

40 pt

Qualifier 2

30 pt

Qualifier 1

20 pt
Vanaf ronde Final 32 tot en met ronde Final 80 zal een reekshoofd 20 punten minder krijgen als hij/zij zijn eerste wedstrijd verliest.
NATIONALE RANKING MASTERS

Winnaar

150 pt

Runner Up

125 pt

Halve Finale

110 pt

Kwartfinale

100 pt

Final 16

90 pt

Final 24

80 pt

Final 32

70 pt

Final 40

60 pt

Final 48

50 pt

Qualifier 3

40 pt

Qualifier 2

30 pt

Qualifier 1

20 pt
Vanaf Final 16 tot en met ronde Final 48 zal een reekshoofd 20 punten minder krijgen als hij/zij zijn eerste wedstrijd verliest.
Als er meer dan 57 deelnemers zijn, wordt er gespeeld met blokken van 16 en zal de puntenverdeling van Belgium Ranking gevolgd worden.
NATIONALE RANKING LADIES, U18, U21, SENIORS 50+ & 60+

Winnaar

150 pt

Runner Up

125 pt

Halve Finale

110 pt

Q/P 9

100 pt

Q/P 8

90 pt

Q/P 7

80 pt

Q/P 6

70 pt

Q/P 5

60 pt

Q/P 4

50 pt

Q/P 3

40 pt

Q/P 2

30 pt

Q/P 1

20 pt
Q/P staat voor Qualifier/Poules
Vanaf Final 16 tot en met ronde Qualifier 4 zal een reekshoofd 20 punten minder krijgen als hij/zij zijn eerste wedstrijd verliest.
NATIONALE RANKING  U18
Winnaar 150 pt
Runner Up 125 pt
Plaats 3 110 pt /halve finalisten
Plaats 4 100 pt
Plaats 5 90 pt / kwartfinalisten
Plaats 6 85 pt
Plaats 7 75 pt
Plaats 8 70 pt
Plaats 9 60 pt / qualifier 3
Plaats 10 55 pt
Plaats 11 45 pt
Plaats 12 40 pt
Plaats 13 30 pt / qualifier 4
Plaats 14 25 pt
Plaats 15 15 pt
Plaats 16 10 pt
Plaats 17-...5 pt / qualifier 5 en lager

 

Artikel 1

Een beslissing inzake de toewijzing van de organisatie zal genomen worden door het bestuursorgaan vanaf de start van het lopende seizoen tot en met 30 november om alle betrokken partijen zullen hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld.
Voor deelname aan een Belgisch Kampioenschap gelden volgende voorwaarden:
 • In het bezit zijn van de Belgische Nationaliteit.
Bij de toewijzing van een Belgisch Kampioenschap zal vooral met volgende criteria rekening worden gehouden:
 • De allerhoogste prioriteit zal worden gegeven aan een locatie waar de venue de neutraliteit voor alle deelnemers waarborgt.
 • Het is uiteraard zeer belangrijk dat spelers voor een nationale titelstrijd als bekroning in de allerbeste omstandigheden moeten kunnen aantreden. Sportief denken we dan eerst en vooral aan de kwaliteit en het onderhoud van de snookertafels, de gebruikte verlichting en de directe omgeving.
 • Het is praktisch en organisatorisch aangewezen om zo weinig mogelijk verschillende locaties te hebben.

Artikel 2

Verplichtingen voor een organisator:
 • Liefst minstens 4 volle weken kunnen beschikken over voldoende ruimte om minstens 12 snookertafels te kunnen plaatsen voor alle categorieën;
 • Een tornooisecretariaat organiseren waar o.a. gebruik kan worden gemaakt van stroomvoorzieningen voor computer, printer, telefoon, …;
 • De beschikbaarheid garanderen van een microfoon, een telefoontoestel en een internetverbinding;
 • Een serene sfeer garanderen gedurende de volledige duur van een kampioenschap;
 • De accommodatie inrichten zodat storende elementen tot een minimum worden beperkt;
 • De arena afbakenen zodat spelers maar ook toeschouwers weten waar zij zich mogen plaatsen en verplaatsen;
 • Tijdens de volle duur van een kampioenschap is het in de arena voor alle aanwezigen verboden om te roken, alsook is het verboden voor de spelers om alcoholische dranken tijdens de wedstrijden te verbruiken. Ook versnaperingen mogen in de venue niet verbruikt worden;
 • Een mogelijkheid voorzien om van een uitgebreide snack of een lichte maaltijd te genieten;
 • De finale moet minstens door 50 toeschouwers op zitplaatsen kunnen worden bijgewoond (als dit doorgaat in een aparte venue);
 • Een ruimte en mogelijk faciliteiten voorzien waar persmensen behoorlijk kunnen werken;
 • Ingeval er een dopingcontrole is, een lokaal ter beschikking stellen alsook het nodige materiaal voor het verloop ervan.

Artikel 3

BBSA zorgt voor:
 • Het opmaken van de aankondigingen en het verspreiden van affiches;
 • Het verstrekken van informatie bij de samenstelling van een bijkomend programmaboekje, indien de organisator erom verzoekt;
 • Het verwerken van inschrijvingen en selecties;
 • Het opmaken en samenstellen van een wedstrijdschema;
 • Het verstrekken van info i.v.m. speeldagen en uren;
 • Het oproepen van scheidsrechters;
 • Het verzorgen van de tornooileiding en het leveren van een hoofdscheidsrechter;
 • Het ter beschikking stellen van minimum 12 snookertafels;
 • Het ter beschikking stellen van minimum 12 sets snookerballen en van minimum 12 elektronisch scoreborden.
Alle wedstrijden worden op een ‘12ft Full Size Snookertafel’ gespeeld volgens de reglementen van WSA (World Snooker Association).
Bij aanvang van het seizoen legt BBSA het aantal toe te wijzen plaatsen per categorie vast aan de hand van de Ranking For Seeding en de ledenbestanden op 1 Januari  van het lopende seizoen.
Enkel leden die speelgerechtigd zijn mogen deelnemen aan een nationale titelstrijd. Met uitzondering van het BK Dubbels en BK 6 reds worden de Belgische Kampioenschappen georganiseerd via ‘invitatie’.
In het belang van de kampioenschappen kan het bestuursorgaan partijen te allen tijde het recht tot uitnodiging ontzeggen indien men van oordeel is dat het algemeen beeld van Fair Play kan worden geschaad.

Artikel  4

De wedstrijden van het BK MEN, U18, U21, LADIES, MASTERS, SENIORS, DUBBELS, 6-REDS en WHEELCHAIR worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.
Voor het BK Dubbels kan zolang een wedstrijdschema niet bekend is gemaakt, bij de nationale tornooileider via mail een aanvraag worden ingediend om maximum 1 speler te mogen vervangen. Dit is een open tornooi met betaling voor alle aangesloten speelgerechtigde spelers bij BBSA. Spelers kunnen zich hiervoor inschrijven conform de tornooivoorwaarden. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25,00 € per koppel. Bij dit kampioenschap moet minimaal 1 speler de Belgische nationaliteit bezitten.
Voor het BK 6-red kunnen alle bij BBSA aangesloten speelgerechtigde spelers (die de Belgische nationaliteit bezitten op 1 januari van het lopende seizoen) zich hiervoor inschrijven, conform de tornooivoorwaarden.
 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 15,00 € per deelnemer.
 • De winnaar krijgt enkel een trofee.
Alle wedstrijden tot en met de 1/4de finales worden gespeeld naar best of 7 frames, vanaf de halve finale wordt gespeelde naar de best of 9 frames.

Artikel  5

BK Selecties
Voor deelname aan het BK zijn minstens 3 deelnames aan Nationale Tornooien vereist.
Spelers die afgevaardigd worden via de gewesten moeten bekend zijn bij de Nationale tornooileider minstens 10 dagen voor de start van het BK. 
Deze spelers dienen ook terug te vinden zijn via de rankingen van de gewesten op de Nationale website 
BK LADIES min. 8 deelnemers bestaande uit:
 • De regerende titelhouder;
 • 1 speler per gewest dat voldoet aan de criteria;
 • Aangevuld met de hoogst geklasseerde spelers van de Ranking For Seeding LADIES
 • Hier wordt gespeeld BO5. Finale BO7 
BK U18 min. 8 deelnemers bestaande uit:
 • De regerende titelhouder;
 • 1 speler per gewest dat voldoet aan de criteria;
 • Aangevuld met de hoogst geklasseerde spelers van de Ranking For Seeding U18.
 • Hier wordt gespeeld BO5. Semi-Final en Final BO7 
BK U21 min. 8 deelnemers bestaande uit:
 • De regerende titelhouder;
 • 1 speler per gewest dat voldoet aan de criteria;
 • Aangevuld met de hoogst geklasseerde spelers van de Ranking For Seeding U21;
 • Hier wordt gespeeld BO 7. Finale BO9 
BK MASTERS max. 40 deelnemers bestaande uit:
 • De regerende titelhouder;
 • 1 speler per gewest dat voldoet aan de criteria;
 • Aangevuld met de hoogst geklasseerde spelers van de Ranking For Seeding Masters.
 • Hier wordt gespeeld BO7. Finale BO9 
BK SENIORS 50+ max. 32 deelnemers bestaande uit:
 • De regerende titelhouder;
 • 1 speler per gewest dat voldoet aan de criteria;
 • Aangevuld met de hoogst geklasseerde spelers van de Ranking For Seedling Seniors 50+;
 • Indien na de selectie via NR het aantal niet is bereikt kan het bestuursorgaan beslissen om terug de gewesten aan te spreken.
 • Hier wordt gespeeld BO5
BK SENIORS 60+ max. 16 deelnemers bestaande uit:
 • De regerende titelhouder;
 • 1 speler per gewest dat voldoet aan de criteria;
 • Aangevuld met de hoogst geklasseerde spelers van de Ranking For Seeding Seniors 60+;
 • Indien na de selectie via NR het aantal niet is bereikt kan het bestuursorgaan beslissen om terug de gewesten aan te spreken.
 • Hier wordt gespeeld BO5 
BK MEN max. 96 deelnemers.
De tabel zal bestaan uit blokken van 16.
 • De regerende titelhouder;
 • De 63 hoogst geklasseerde spelers van de Ranking For Seeding;
 • Vermeerderd met 32 spelers uit de gewesten pro rata het aantal leden in de gewesten op 1 januari van het huidige seizoen.
 • Hier wordt gespeeld BO5. Last 48 BO7. Last 16 BO9. Semi Final BO11. Final BO13
Criteria voor selectie vanuit het gewest er dienen minimum 4 tornooien te worden georganiseerd voor de categorie van waaruit de selectie zal gebeuren.
Bij een afvaardiging primeert de afvaardiging via BR en een afzegging van een speler geldt steeds voor alle mogelijke verdere uitnodigingen.
BK 6-REDS max. 64 deelnemers. (Organisatie onder voorbehoud)
 • Hier wordt gespeeld naar BO7. Semi Final BO9. Final BO11
   
BK TEAMS
 • Minimaal 1 speler van een team moet in het bezit zijn van de Belgische Nationaliteit;
 • Aantal 16 teams;
 • Er wordt met 4 poules van 4 ploegen gestart;
  • Selectie winnaar + runner- up (2);
 • 2 teams per gewest. Indien het aantal niet wordt bereikt gaan de plaatsen naar de gewesten met de hoogste ledenaantallen.
 • De rangschikking wordt na de poulewedstrijden chronologisch als volgt opgemaakt
    1. Het aantal gewonnen frames 
    2. Het aantal gewonnen wedstrijden 
    3. Het onderling resultaat 
 • Is de stand dan nog steeds gelijk dan zal de hoogste break(s) de volgorde bepalen. Het tornooi wordt dan vervolgd met een in te vullen schema waarbij wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling de winnaar zullen kronen.
 • In de poules worden er 9 frames gespeeld, Na de poules spelen de nummers 1 en 2 kwartfinales BO9. De halve en finale wordt gespeeld naar BO19 
BK Puntenverdeling
 • Voor het BK Men zijn dit dezelfde punten als een Belgium Ranking;
 • Voor alle andere categoriëen zijn dit dezelfde punten van de respectievelijke categorie.

Artikel  6

Deelnemers aan kampioenschappen zijn te allen tijde gebonden aan de voorschriften betreffende het dragen van “snookerkledij”.
Als de kampioenschappen moeten worden gespeeld in abnormale weersomstandigheden dan kan het bestuursorgaan op vraag van de wedstrijdleiding beslissen om afwijkingen toe te staan op de kledijvoorschriften.
BBSA bepaalt steeds de kledijvoorschriften van alle officials. Alle kledingstukken dienen te worden gedragen zoals de voorschriften en de gangbare normen en zeden dit verlangen.
Een speler is uiteraard zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de kledijvoorschriften maar een scheidsrechter van dienst dient naast de toepassing van het snookerreglement steeds attent toe te zien op een correcte toepassing van andere afspraken en reglementen.
Een afwijking op de kledijvoorschriften kan resulteren dat een speler of een team bij de vaststelling wordt bestraft met een forfaitscore.
GSM’s moeten door alle aanwezigen binnen de venue worden uitgezet of op trilfunctie geplaatst.
De wedstrijdleiding is ten allen tijde gemachtigd om wedstrijden te onderbreken op het einde van een frame en te verplaatsen, indien het verdere verloop van een kampioenschap in gevaar zou worden gebracht.

Artikel  7

Algemeenheden & voorschriften
De tornooileiding van alle Belgische kampioenschappen is in handen van de nationale tornooileider. Alle beslissingen van de tornooileiding zijn bindend op organisatorisch gebied, alle beslissingen van de hoofdscheidsrechter zijn bindend qua snookerreglementering.
Alle deelnemers dienen zich steeds 15 minuten voor aanvang van hun 1ste wedstrijd persoonlijk en in wedstrijdkledij aan de officiële inschrijvingstafel, bij de wedstrijdleider van dienst aan te melden.
Overmacht/heirkracht zal niet automatisch worden aanvaard als een geldige verontschuldiging voor afwezigheid op een wedstrijd. Daarom betekent ‘niet aanwezig’ ongeacht of er een snookertafel vrij is of niet
 • Op het gepland aanvangsuur verlies van het 1ste frame;
 • Na 15 minuten verlies van het 2de frame;
 • Na 30 minuten verlies van de wedstrijd.
Elke afwezigheid op een BK dient voor aanvang van de wedstrijd te worden gemeld aan de tornooileiding. Binnen de 10 kalenderdagen dient elke afmelding vervolgens schriftelijk te worden gewettigd en/of bevestigd. Op de eerstvolgende vergadering zal het bestuursorgaan, per geval, een uitspraak doen.

Artikel  8

Tijdens een wedstrijd
Als een speler een klacht i.v.m. de toepassing van het snookerreglement zou hebben, dan kan hij/zij op een discrete en beleefde manier aan de scheidsrechter van dienst de aanwezigheid vragen van de hoofdscheidsrechter.
Als een speler echter een klacht zou hebben betreffende zaken die niet tot het snookerreglement behoren, dan kan hij/zij steeds op een discrete en beleefde manier aan de scheidsrechter van dienst de aanwezigheid vragen van de tornooileider. Deze neemt dan de definitieve beslissing. Alle partijen dienen deze beslissing steeds te aanvaarden en te respecteren.
Na afloop van een wedstrijd
Elke speler kan na afloop van zijn/haar wedstrijd een klacht of een opmerking op de achterkant van een wedstrijdformulier formuleren. Deze dient dan op de eerstvolgende samenkomst van het bestuursorgaan te worden behandeld.
Het bestuursorgaan behoudt zich steeds het recht voor om de vorm en de inhoud van dit reglement te wijzigen.

Artikel  1

Definities. 
Internationale organisaties: 
EBSA: https://www.ebsa.tv 
IBSF: https://www.ibsf.info 
WSF: https://worldsnookerfederation.org 
WST: https://wst.tv 
Internationale tornooien:  
 • Tornooien op uitnodiging/afvaardiging: tornooien georganiseerd door EBSA en IBSF. Deze organisaties sturen jaarlijks een uitnodigingsbrief naar BBSA om spelers af te vaardigen in verschillende categorieën. Enkel BBSA kan hiervoor de spelers inschrijven. 
 • Tornooien georganiseerd door WSF en de amateur tornooien van WST (kwalificaties om prof te worden). Deze tornooien zijn open inschrijving en vereisen geen uitnodiging noch afvaardiging. Spelers kunnen zichzelf hiervoor inschrijven. 
Afvaardigingen: spelers die België vertegenwoordigen tijdens tornooien van EBSA en IBSF. Het aantal afvaardigingen hangt af van het aantal dat toegelaten is via de uitnodigingsbrief van EBSA en IBSF.  
Selecties: afvaardigingen worden bepaald aan de hand van selectiecriteria bepaald door BBSA. 
Vergoeding/financiële tussenkomst: voor specifieke categorieën voorziet BBSA het inschrijfgeld voor alle geselecteerden en een forfaitaire vergoeding voor de nummers 1 en 2 van de desbetreffende ranking+. 
Uitnodigingsbrief: elk jaar sturen EBSA en IBSF een uitnodigingsbrief voor de tornooien die zij inrichten. Op deze brief staan de locatie, de data, het schema, de categorieën, het aantal plaatsen per categorie, de inschrijvingskost, het hotel, de tarieven van het hotel, de transfer van de luchthaven naar het hotel, uiterste inschrijfdatum. 
De begeleider: voor de jeugdcategorieën van EBSA stuurt BBSA een begeleider mee. 

Artikel 2 

Overzicht internationale kampioenschappen en tornooien zoals gekend op 31 augustus 2023.  
EBSA 
 • EK U16 (speler mag niet ouder zijn dan 16 voor 31 augustus van het jaar waarin het EK plaatsvindt) 
 • EK U18 (speler mag niet ouder zijn dan 18 voor 31 augustus van het jaar waarin het EK plaatsvindt) 
 • EK U21 ((speler mag niet ouder zijn dan 21 voor 31 augustus van het jaar waarin het EK plaatsvindt) 
 • EK Men 
 • EK Ladies 
 • EK Seniors (speler moet 40 zijn of ouder bij aanvang tornooi) 
 • EK Teams men, ladies, seniors 
 • EK six reds 
 • EK shoot-out 
IBSF 
 • WK U17 (speler mag niet ouder zijn dan 17 op 31 december het jaar voorafgaand de WK) 
 • WK U21 jongens/meisjes (speler mag niet ouder zijn dan 21 op 31 december het jaar voorafgaand de WK) 
 • WK Men 
 • WK Ladies 
 • WK Masters (speler moet 40 zijn of ouder bij aanvang tornooi) 
 • WK Teams  
 • WK six reds 
WSF 
 • WSF Open 
 • WSF Junior Open 
WST amateur competities 
 • Q school
WPBSA
 • Q tour 

Artikel 3 

Selectiecriteria afvaardigingen voor de tornooien op uitnodiging. 
Het aantal afvaardigingen is afhankelijk van het aantal uitnodigingen. Hieronder staan de selectiecriteria. Selecties zijn enkel van toepassing voor spelers die speelgerechtigd zijn en de Belgische Nationaliteit bezitten. Bij de jeugdcategorieën en de Ladies komt enkel de top 8 in aanmerking. Bij de Men en Masters/Seniors komt enkel de top 16 in aanmerking. 
De Belgisch kampioen in elke respectievelijke categorie aangevuld met: 
 • U 16: De hoogst gerangschikte U16 spelers op de nationale U18 ranking+ als deze ook geplaatst is voor het EK U18 
 • U 17: De hoogst gerangschikte U17 spelers op de nationale U21 ranking+ als deze ook geplaatst is voor het WK U21 
 • U 18: De hoogst gerangschikte U18 spelers op de nationale U18 ranking+  
 • U 21: De hoogst gerangschikte U21 spelers op de nationale U21 ranking+   
Opmerking: 
Het afkappingspunt voor het EK U16, U18 en U21 van EBSA is na 3 ranking tornooien van het lopende seizoen. Het afkappingspunt voor het WK U17 en U21 van IBSF is 1 juni van het lopende seizoen. 
 • Men: De hoogst gerangschikte spelers op de Belgium ranking Men ranking+  
 • Ladies: De hoogst gerangschikte speelsters op de nationale Ladies ranking+  
 • Seniors/Masters: De hoogst gerangschikte spelers op de nationale Masters ranking+  
 • Teams men/seniors/ladies: Bij elke categorie zal een team gevormd worden door de nummers 1 en 2 en een team gevormd worden door de nummer 3 en 4 die afgevaardigd zijn in hun categorie. 
 • Six reds: De toekenning van deze selectie onder de kandidaten gebeurt via 1) Belgium Ranking 2) Masters ranking. 
 • Shoot-out: Enkel en alleen spelers die reeds ter plekke zijn voor een andere categorie komen in aanmerking. De toekenning van deze selectie gebeurt via 1) Belgium Ranking 2) Masters ranking.  
Opmerking: 
Het afkappingspunt voor het EK Men EBSA is de Belgium ranking+ op 1 januari van elk kalenderjaar. Het afkappingspunt voor het EK Ladies en Seniors van EBSA is de respectievelijke nationale ranking+ op 1 mei van het kalenderjaar. 
Het afkappingspunt voor het WK Men, Ladies, Masters van IBSF zijn de respectievelijke rankings+ op 1 juni van het kalenderjaar. 

Artikel 4 

Vergoeding/financiële tussenkomst. 
Vergoedingen en financiële tussenkomsten zijn steeds onder voorbehoud van de beschikbare financiële middelen. 
4.1 Inschrijfgeld. 
BBSA betaalt het inschrijfgeld van de afvaardigingen in volgende categorieën: 
EBSA:  
 • U 16 
 • U 18 
 • U 21 
 • Men 
 • Ladies 
 • Seniors 
 • Teams 
IBSF: 
 • U 17 
 • U 21 
 • Men 
 • Ladies 
 • Masters 
Voor alle andere categorieën is het inschrijfgeld ten laste van de speler. 
4.2 Forfaitaire vergoeding. 
Er wordt enkel een forfaitaire vergoeding voorzien voor de EBSA tornooien voor de nummers 1 en 2 van de respectievelijke ranking+ in volgende categorieën. 
 • U 18 (€500) 
 • U 21 (€500) 
 • Men (€500) 
 • Ladies (€500) 
 • Seniors (€500) 
 • Teams men (€300 per team) 

Artikel 5 

Werkwijze bij afvaardigingen: 
 • De secretaris van BBSA zorgt dat de uitnodigingen meteen op de website van BBSA Belgium komen. 
 • De secretaris van BBSA bezorgt de nodige informatie aan de spelers die in aanmerking komen voor afvaardiging. Zie artikel 3.  
 • De spelers krijgen max. 7 dagen om te bevestigen. Na deze termijn vervalt hun selectie. 
 • Spelers die in aanmerking komen voor de forfaitaire vergoeding bezorgen hun bankrekeningnummer aan de penningmeester via Info@bbsa-snooker.be 
 • Spelers die bevestigen, zijn zelf verantwoordelijk voor het boeken van hun vlucht alsook voor het zorgen voor een geldige identiteitskaart, het tijdig in orde brengen van hun mogelijke visa en internationaal paspoort. 
 • De spelers dienen alle details over hun hotelboeking (keuze type kamer, met wie ze de kamer eventueel delen) en het transport (vertrek & aankomstplaats, datum, uur, vluchtnummers, …) van alle reizigers (ook supporters) van en naar het kampioenschap aan het secretariaat te bezorgen via info@bbsa-snooker.be 
 • BBSA zorgt voor de boeking van het verblijf via de website van de organiserende federatie. Boeken in een ander hotel is niet toegestaan door de organiserende federaties.  
 • Enkel BBSA kan de inschrijfgelden aan de organiserende federaties betalen. Dit geldt ook voor de categorieën waar BBSA niet financieel in tussenkomt. Voor deze categorieën moeten de betreffende/afgevaardigde spelers eerst het inschrijfgeld aan BBSA storten op het rekeningnummer van BBSA nationaal met vermelding naam speler + vermelding over welke categorie het gaat. 
 • Enkel spelers die recht hebben op een forfaitaire vergoeding en die effectief hebben deelgenomen aan het tornooi krijgen binnen de 14 dagen na afloop van het tornooi hun forfaitaire vergoeding op hun rekening gestort door de penningmeester. 

Artikel 6 

De begeleider. 
De begeleider, die in opdracht van BBSA wordt meegestuurd voor de internationale afvaardiging bij de jeugdcategorieën van EBSA, zal steeds iemand van het bestuursorgaan of de algemene vergadering zijn. Is dit niet mogelijk dan kan het een actief lid zijn. Hij/zij krijgt een 100% tussenkomst en een dagvergoeding van 25,00 euro. 
Omschrijving takenpakket van de begeleider. 
De begeleider voor de internationale afvaardiging van de jeugdspelers moet beschikken over een attest van goed gedrag en zeden om in contact te mogen komen met kinderen. Hij is het Nederlands, Frans en Engels machtig en heeft een verzorgde uitstraling. Zijn taak bestaat eruit om te zorgen voor een goede begeleiding, ondersteuning en opvang van de jeugdspelers op een internationaal tornooi dit zowel op het sportieve, organisatorische als logistieke vlak. Bovendien is hij tijdens die internationale tornooien het uithangbord van ons land en legt de nodige connecties. Zijn takenpakket bestaat uit: 
 • Het informeren naar de noden van de deelnemers en hun ouders voorafgaand het vertrek. 
 • Het informeren van de deelnemers over hoe het eraan toe zal gaan tijdens het tornooi. Dit kan tijdens een nationale jeugdranking. 
 • Het begeleiden van de jeugdspelers vanuit België en terug. 
 • Zorgen voor een goede groepsgeest en duidelijke afspraken (bijvoorbeeld i.v.m. trainingstijd) maken met spelers en ouders. 
 • Ter plekke ervoor zorgen dat voor de jeugdspelers duidelijk is waar en hoe ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning. 
 • De deelnemers duidelijk informeren over hun schema, het hotel en de venue. 
 • De liaison zijn tussen spelers en de organisatie van het tornooi. De belangen van alle Belgische spelers verdedigen. 
 • Aanmoedigen en opvangen waar nodig. 
 • Foto’s nemen en verslag uitbrengen van alle Belgische jeugdspelers op de BBSA Facebook pagina. 
 • België vertegenwoordigen. Belgische vlag. Herkenbaarheid. Logo’s. 
 • Eens terug in België terugkoppelen naar deelnemers en hun ouders. 
 • Een verslag uitbrengen aan de BO met eventuele aanbevelingen naar de toekomst toe.  

Artikel 7 

Te volgen regels en mogelijke sancties. 
Elke speler die wordt geselecteerd om BBSA en/of haar gewesten te vertegenwoordigen bij een internationaal tornooi, verklaart om bijkomend de volgende regels in acht te nemen. 
Hij/zij dient zich zoals afgesproken tijdig aan te bieden om het vertrek niet in gevaar te brengen, zoniet dien(t)en de overtreder(s) mogelijke extra kosten zelf te dragen en alle reeds betaalde kosten (forfaitaire vergoeding en inschrijfgeld) door BBSA en/of door de gewesten kunnen worden teruggevorderd van de overtreder(s). 
Hij/zij is op tijd aanwezig voor de groepsfoto. 
Hij of zij houdt zich aan de afspraken omtrent trainingstijd. Spelers die als eerste moeten aantreden op een wedstrijddag krijgen het eerste de keuze wat betreft een trainingsslot. Dat geeft hun voldoende ruimte om hun ontbijt nog te plannen en zich klaar te maken in snookerkledij. De resterende spelers verdelen op een billijke manier de trainingstijd. Bij de jeugd, neemt de begeleider deze taak op zich. 
Hij/zij verbindt er zich toe de verantwoordelijke begeleider onvoorwaardelijk te gehoorzamen en te respecteren.
Hij/zij zal voldoen aan alle ceremoniële verplichtingen zoals het bijwonen van de openings-en sluitingsceremonie van een kampioenschap indien men op dat moment al of nog aanwezig is.
Hij/zij zal steeds voldoen aan het dragen van ‘snookerkledij’ tijdens een openingsceremonie, tijdens alle te spelen wedstrijden en tijdens een sluitingsceremonie.
Indien BBSA en/of haar bovenliggende snookerbonden een embleem en/of een logo zou overhandigen dan dient hij/zij dit embleem en/of logo verplicht op de vest of gilet als onderdeel van de ‘snookerkledij’ aan te brengen.
De verantwoordelijkheid van BBSA en van de verantwoordelijke begeleider beperkt zich bij een verplaatsing of een verblijf in het buitenland tot de grenzen van de afgesloten spelersverzekering. Daarnaast is een geselecteerde dus volledig verantwoordelijk voor zijn/haar daden.
Een eventueel vroegtijdige terugkeer kan enkel mits het schriftelijk akkoord van de verantwoordelijke begeleider, zoniet gebeurt dit op vrijwillige basis, op eigen verantwoordelijkheid en op eigen kosten.
Het niet naleven van gemaakte afspraken kan leiden tot ernstige sancties zoals:
· Onmiddellijke terugzending
· Niet betaling van de forfaitaire vergoeding
· Terugbetaling van gemaakte kosten door BBSA i.v.m. het inschrijfgeld
· Onmiddellijke schorsing tot behandeling van de zaak voor een bevoegde tuchtcommissie

Artikel 8

Gemiddelde punten en interclub.
Spelers, die tijdens BBSA-tornooien, geldend op basis van de Ranking van Internationale Selectie (Ranking +), aan WST, WSF, EBSA en/of IBSF-kampioenschappen deelnemen (uitnodiging/ afvaardiging en open) deelnemen, hebben recht op hun gemiddelde punten tegen de betaling van het inschrijvingsgeld. Dit kan maximum 2 keer per seizoen per speler toegepast worden.
Spelers die door BBSA voor een buitenlands kampioenschap worden afgevaardigd dienen zich steeds VOOR de afsluitdatum van een NR of BR in te schrijven. Een speler zal pas na inschrijving en betaling van het inschrijvingsgeld op de bankrekening van BBSA Nationaal het gemiddeld aantal punten krijgen van de gespeelde tornooien van de 5 voorgaande op de kalender vermelde tornooien.
Spelers die aan WST en/of WSF tornooien deelnemen, dienen zich steeds voor de afsluitdatum van een NR of BR in te schrijven. Een speler zal pas na inschrijving en betaling van het inschrijvingsgeld op de bankrekening van BBSA Nationaal het gemiddeld aantal punten krijgen van de gespeelde tornooien van de 5 voorgaande op de kalender vermelde tornooien. Deze spelers dienen ook de nationale tornooileider te verwittigen van hun deelname aan één van deze door WSF/WST georganiseerde tornooien via info@bbsa-snooker.be. Zij dienen in hun mail een bewijs van inschrijving en deelname aan deze tornooien toe te voegen.
Als een speler wordt geselecteerd dan worden zijn/haar te spelen wedstrijden van de interclubcompetitie op vraag van een betrokken club, ploeg en/of speler verplaatst naar een andere liefst vroegere datum als een verzoek op voorhand schriftelijk aan het algemeen en gewestelijk secretariaat wordt gemeld.

Artikel  1

Algemeen
De Belgium Referees Association, verder afgekort met BRA, is een bestendige commissie van de BBSA. Dit is de Belgische vleugel voor referees dat is onderverdeeld in 2 secties binnen België.
In Vlaanderen is dit de Gewestelijke Scheidsrechters Commissie (GSC).
In Wallonië is dit de Comité Régional des Arbitres (CRA).
Ze heeft als belangrijkste taken het aanwerven en opleiden van scheidsrechters en de belangen van alle aangesloten Belgische referees te behartigen en hen op hun rechten en plichten te wijzen.

Artikel  2

Graden
De Gewestelijke Graad worden alleen in België erkend. Deze graad is een examen dat kan worden afgelegd bij een GSC of CRA met alleen goedgekeurde regels van BBSA.
Volgende graden scheidsrechter worden overal binnen de snookerwereld erkend
 • Graad 3
 • Graad 2
 • Graad 1
 • Examinator een examen voor deze graden wordt afgelegd bij een examencommissie met toepassing van alle internationale regels.
 • Tutor deze graad wordt toegekend door de internationale scheidsrechterscommissie op voordracht van het nationale bondsorgaan.
Een Tutor heeft als taak, in overeenstemming met overkoepelende internationale organen, waaronder de EBSA, de werking van de BRA, NEC (Nationale Examencommissie) en AC (Assessment Committé) te volgen en zo nodig bij te sturen.
Bij stopzetting van BRA zal een Tutor, examinator of referee met de hoogste graad en de hoogste anciënniteit de taken en leiding overnemen.
Een Tutor, een examinator of de referee met de hoogste graad, zal de vergadering van de EBSA op het Europees Kampioenschap bijwonen en verslag uitbrengen bij BBSA, BRA en de NEC. Zijn/haar reis- en verblijfkosten worden hiertoe vergoed.

Artikel  3

Vergaderingen
De vergadering BRA bestaat uit de voorzitter BRA, de secretaris BRA, de voorzitter van de Nationale Examencommissie (NEC) of zijn vervanger, en de voorzitters (of hun vervangers) van de GSC/CRA van de federaties.
Bij een stemming zijn enkel de GSC/CRA voorzitters en de voorzitter BRA stemgerechtigd.
Waarnemers kunnen worden aanvaard na schriftelijke vraag (brief, mail of fax) gericht aan en met akkoord van de voorzitter BRA.
Er worden minstens 3 vergaderingen per seizoen georganiseerd. De voorzitter BRA kan een vergadering samenroepen telkens hij/zij dit noodzakelijk vindt.
De kandidaturen voor voorzitter en secretaris dienen ten laatste 15 kalenderdagen voor een verkiezingsvergadering in het bezit te zijn van de secretaris BRA.
Enkel leden van de GSC/CRA kunnen hun kandidatuur stellen als voorzitter of secretaris BRA. In geval van ontslagname van de voorzitter en/of secretaris BRA zal een GSC/CRA voorzitter voor een periode van maximum 6 maanden als vervanger door de vergadering worden voorgedragen aan het BO.

Artikel  4

De voorzitter BRA:
 • Geeft op alle vlakken leiding aan de commissie en vertegenwoordigt de commissie (of laat zich vertegenwoordigen) op alle sportieve en officiële plechtigheden die hij/zij van ambtswege of op uitnodiging bijwoont. De voorzitter is een ambassadeur van de vereniging;
 • Geeft opdracht om de BRA commissie bijeen te roepen. Hij/zij doet de nodige voorbereidingen, stelt de dagorde op, zit samenkomsten voor en waakt over het goede verloop van de vergaderingen;
 • Delegeert zoveel mogelijk opdat controle en opvolging kunnen worden geoptimaliseerd;
 • Houdt toezicht op de organisatie van de examens, in samenspraak met de Nationale Examencommissie en de Assessment Committé;
 • Maakt jaarlijks een budget op en beheert het goedgekeurd budget;
 • Geeft alle informatie in zijn bezit door aan zijn secretaris;
 • Bevestigt de scheidsrechters voor de internationale aangelegenheden. Hij waakt er wel over om een beurtrol in te lassen bij overschot aan kandidaten;
 • Brengt verslag uit aan het BO.
De secretaris BRA:
 • Is een persoon voor het ontvangen van alle briefwisseling en hij/zij behandelt deze als een goede huisvader en zoals voorzien is in de reglementen;
 • Brengt steeds zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de 14 dagen verslag uit van alle briefwisseling met de nodige toelichting van zaken;
 • Zal alle zendingen van administratieve aard vervullen welke voortvloeien uit deze functie;
 • Bij afwezigheid zal hij vervangen worden door een aanwezig GSC lid;
 • Draagt zorg voor het correct en tijdig doorgeven van documenten aan personen en officiële instanties en dit mogelijks in overleg met de commissie. Bij interne briefwisseling, zonder verbintenis voor de commissie, volstaat zijn handtekening. Indien het echter gaat om briefwisseling tussen de commissie en derden, zal ook een handtekening van de voorzitter of bij ontstentenis van deze, van de ondervoorzitter vereist zijn;
 • Verzamelt de nodige gegevens voor het opmaken en het versturen van oproepen tot en met verslagen van de BRA-vergaderingen, na goedkeuring van de voorzitter;
 • Houdt de gewestelijke scheidsrechterslijsten up-to-date en verzamelt de prestatielijsten van de betrokken scheidsrechters.
Commissieleden – GSC/CRA voorzitters:
 • Dienen ten laatste op 31 augustus van ieder seizoen een lijst door te geven van hun referees;
 • Dienen dit reglement, alsook alle BRA verslagen door de secretaris uitgeschreven en goedgekeurd door de commissie, aan hun GR en aan hun scheidsrechters te laten geworden;
 • Dienen alle informatie, dewelke hierboven beschreven, door te geven aan de secretaris BRA;
 • Dienen jaarlijks kandidaten voor een bevorderingsexamen door te geven aan de voorzitter BRA voor een door de voorzitter BRA en het NEC bepaalde datum.
Nationale examencommissie (NEC):
 • De Nationale Examencommissie bestaat uit de erkende examinatoren van de BBSA.
 • Na goedkeuring door BBSA, organiseert de NEC (2 maal per seizoen), nationale bevorderingsexamens tot graad 3 en 2 en tweejaarlijks bevorderingsexamens graad 1, dit bij voldoende kandidaten. Indien noodzakelijk, en met toestemming van de BBSA, kunnen er bijkomende bevorderingsexamens ingericht worden. Het inschrijvingsgeld, dat volstort dient te zijn voor het examen, is voor graad 3 en 2 10,00 € en voor graad 1 15,00 €.
 • De examinatoren worden (uit)betaald door de BBSA, à rato van 75,00 92,00 € per examinator per examensessie met een maximum van 2 maal per seizoen indien dit op voorhand is aangevraagd bij het BO;
 • Voorafgaandelijk dient de NEC informatieve en opleidende sessies te organiseren, voor de organisatie van de examens. Dit gebeurt in samenspraak met de regionale GSC/CRA voorzitters;
 • Ze dient, bij het vervallen van de nationale en Europese licenties, te zorgen voor het vernieuwen van de licenties;
 • Jaarlijks zullen de Belgische licenties in het begin van het seizoen gemaakt worden. Nieuwe scheidsrechters of scheidsrechters met een graadverhoging zullen hun licentie ontvangen binnen de twee weken na het geslaagd examens.
 • De Europese licenties dienen op voorhand betaald te worden op de rekening van BBSA. De Belgische licenties daarentegen zijn gratis.
 • BBSA zal het bedrag van ontvangen licentiegelden overmaken aan EBSA.
 • Een Tutor, eventueel samen met de examinatoren indien gevraagd, zal jaarlijks de voor hen ingerichte vergadering door EBSA bijwonen en verslag uitbrengen bij BBSA, BRA, de NEC en AC. Zijn/haar reis- en verblijfkosten worden daartoe vergoed.
 • De NEC brengt verslag van de rapporten van de AC op de BRA-vergaderingen.
Assessment Committé (AC):
 • De AC bestaat uit examinatoren en examinatoren in opleiding, aangevuld met BRA en GSC-voorzitters.
 • De leden van de AC superviseren de praktische prestaties van de scheidsrechters en maken er een volledig en gedetailleerd verslag van bij de NEC.
 • Dit assessment kan te allen tijde gebeuren (regionale rankings, nationale rankings, BR rankings, Bk…)

Artikel  5

Aanduidingen NR, BR & BK
Belgium Ranking
Het BRA dient officiële scheidsrechters te voorzien vanaf de 1/8ste finales. Tevens dient een 2de officiële scheidsrechter te voorzien als marker tijdens de finale. BRA voorziet op zaterdag per zaal ook een hoofdscheidsrechter (min. graad 2).
Nationale rankings
De gewesten die een Nationale Ranking ontvangen, dienen officiële scheidsrechters te voorzien vanaf de 1/2de finales en dit voor iedere categorie.
Belgische Kampioenschappen
De eindverantwoordelijkheid van de aanduidingen, alsook het volledig hoofdscheidsrechterlijk gebeuren tijdens het BK berust bij de BRA-voorzitter. Bij ontstentenis referee graad 1.
Het GSC/CRA dient wel, naast de officiële scheidsrechters aangeduid voor de 1/2e finales en finales op de voorbereidende BRA-vergadering, ook een officiële marker te voorzien, en dit voor alle categorieën.

Artikel  6

Internationale aanduidingen
Buiten de officiële aanduidingen door BRA, dienen referees die in het buitenland worden gevraagd/uitgenodigd, schriftelijke toestemming te vragen aan de BRA. Ook is het zo dat buitenlandse referees enkel met toestemming van hun land in België kunnen refereren.

Artikel  7

Graadnormen voor tornooien
Voor volgende categorieën gelden de volgende graadnormen:
 • Gewestelijke Tornooien geen vereisten, enkel erkende licentie hebben.
 • NR – BR – BK minimum nationale graad
 • EK WK minimumgraad 2 vereist. Aanduidingen gebeuren binnen de BRA.
 • Main Tour WSA-referees.

Artikel  8

Algemeenheden
Behalen van een scheidsrechterslicentie
 • Nationale Graad (vanaf nu als NG geschreven) het afleggen van en slagen voor een mondeling en/of schriftelijk examen al dan niet na het volgen van een opleiding (meestal 1 avond).
Voorwaarden voor automatisch behoud van een graad. Per snookerseizoen
 • Graad 4 minimum 1 x aantreden tijdens een gewestelijke organisatie.
 • Graad 3 minimum 1 x aantreden tijdens een gewestelijke organisatie + minimum 1 x aantreden tijdens een nationale organisatie.
 • Graad 2 & 1 minimum 1 x aantreden tijdens een gewestelijke organisatie + minimum 1 x aantreden tijdens een nationale organisatie + minimum 1 x aantreden tijdens de BK.
 • Examinator – Tutor minimum 1 x aantreden tijdens een nationale en indien enigszins mogelijk een internationale organisatie.

Artikel  9

Onkosten
De voorzitter en secretaris BRA en vertegenwoordiger examencommissie worden door BBSA vergoed voor gemaakte kosten na voorlegging en goedkeuring van een onkostennota. Maximum 1 persoon per aanwezig gewest kan een onkostenstaat indienen voor de verplaatsing naar een vergadering van BRA.

Artikel  10

Belgisch Kampioenschap referees
 • Het BK Scheidsrechters is een erkend, doch niet beschermd tornooi.
 • Iedere scheidsrechter, aangesloten bij BBSA mag deelnemen aan het BK Scheidsrechters.
 • Dit tornooi wordt gespeeld in officiële snookerkledij.

Artikel  11

Gedragsregels
 • Nationale scheidsrechters (licenties 3, 2 en 1) dragen altijd een donkerblauwe blazer of vest, voorzien van de officiële referee badge, een donkere of donkergrijze broek, donkere schoenen en kousen, wit hemd met een passende referee das of strik. Tevens zijn ze in het bezit van witte handschoenen, minstens één ballmarker en hun snookerreglement.
 • Vrouwelijke referees mogen een donkere of donkergrijze rok dragen. Weliswaar géén minirok.
 • Regionale referees (graad 4) die nog geen bijkomende kosten wensen te maken voor hun hobby, zijn niettemin gehouden aan de kledijvoorschriften van de BBSA (voor gelijk welke wedstrijd of reeks) en dragen witte handschoenen.
 • Buiten de officiële referee badge, draagt de referee geen andere kentekens. Uitzondering BBSA-pin en door BRA gehomologeerde kentekens zijn toegelaten, met een maximum van
Een smoking is verplicht om te dragen voor de volgende wedstrijden
 • Finale BK U14
 • Finale BK U16
 • Finale BK Ladies
 • Finale BK U18
 • Finale BK U21
 • Finale BK Men
 • Finale BK Masters
 • Finale BK Masters +50
 • Finale BK Masters +60
Een smoking wordt aanbevolen voor volgende wedstrijden
 • Finale Belgium Ranking
 • Finale BK Dubbels
 • Finale BK Ploegen
Op een smoking wordt geen enkel herkenningsteken gedragen behalve het officiële WSA-logo's.
De referee biedt zich minstens 30 minuten voor het aanvangsuur aan bij de hoofdscheidsrechter/tornooileider van dienst.
Een referee drinkt geen alcohol voor, tijdens of na de wedstrijd. Enkel na goedkeuring en uitbetaling van gemaakte onkosten door de hoofdscheidsrechter/tornooileider mag hij een alcoholische drank nuttigen.
Een referee rook niet tijdens een wedstrijd.
Verder wordt verwezen naar de praktijkvoorschriften BRA.

Artikel  12

Voor de TARIEVEN van de SCHEIDRECHTERSVERGOEDINGEN klik HIER
16 Play Snooker! - coaching platform: Opleiding coaches-spelers 

Artikel 1 

Algemene informatie 
BBSA heeft een eigen structuur van opleiding en coaching: Play Snooker! Dit omvat een opleiding voor coaches, een geïntegreerde jeugdwerking, een seniors werking en een individueel aanbod. Deze structuur is zichtbaar op de website via de knop coaching en de knop jeugd. Op deze manier kunnen alle geïnteresseerden snel aan de informatie geraken die hen aanbelangt. De organisatie van de opleiding voor coaches, de uniforme aanpak en ondersteuning vertrekt vanuit BBSA nationaal. De gewesten kunnen hiervan gebruik maken om lokale afdelingen Play Snooker! op te richten teneinde over heel België een ruim en toereikend aanbod te hebben aan opleidingscentra. 

Artikel 2 

Doel 
Enkele van de taken van BBSA zijn o.a.:  
 • Mensen aan het spelen te krijgen 
 • Het niveau en de kennis verhogen doormiddel van opleiding zowel voor coaches als spelers 
 • Spelers motiveren om te participeren aan competities en tornooien 
 • Een verbindend netwerk zijn waar spelers hun geliefkoosde sport kunnen uitoefenen 
Via de opgezette geïntegreerde en uniforme structuur trachten we hieraan te beantwoorden. Het doel is om een breed netwerk en aanbod te hebben over heel België aan Play Snooker! 

Artikel 3 

Functies en structuur 
3.1 Hoofdcoach BBSA Belgium 
Chris Henry is de hoofdcoach van BBSA. De hoofdcoach organiseert de cursussen en denkt mee na over de verdere ontwikkeling van Play Snooker! 
3.2 Hoofdverantwoordelijke Play Snooker! 
De hoofdverantwoordelijke ondersteunt de lokale afdelingen door het ter beschikking stellen van de nodige logo’s, documenten en didactisch materiaal aangaande Play Snooker! Hij is tevens aanspreekpunt indien participerende coaches vragen zouden hebben. Hij waakt over de visie en missie van Play Snooker!. Hij controleert de inhoud en kwaliteit. Hij geeft extra info over hoe met kinderen om te gaan. Hij behandelt de ingediende dossiers voor ondersteuning. Minstens 1 keer per jaar organiseert hij een samenkomst van de Play Snooker! coaches waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden en waar een evaluatie kan gemaakt worden.  
3.3 De lokale gecertificeerde Play Snooker coaches! 
De gecertificeerde Play Snooker! coaches geven de lokale afdelingen in de gewesten vorm volgens de Play Snooker! visie. 
Er zijn 3 pijlers: 
3.4 Play Snooker! Jeugdwerking 
Jeugdopleiding.  
3.5 Play Snooker! Seniors  
Opleiding spelers 40+ 
3.6 Play Snooker! Personal 
Het individuele begeleidingsluik voorziet in een lijst met beschikbare Chris Henry Certified Play Snooker! coaches over heel België.  

Artikel 4 

Cursus Play Snooker! coach 
De opleiding bestaat uit een cursus samengesteld en gegeven door Chris Henry. Op regelmatige tijdstippen zal een cursus georganiseerd worden. Er zijn 3 niveaus: Level 1, Level 2 en Expert. Informatie hierover wordt gecommuniceerd via de website. 
Tijdens deze tweedaagse cursus word je volledig ondergedompeld in een op neurowetenschappelijk gebaseerde inhoud. Inbegrepen zijn: een syllabus, een set van The Balls, een spotted white en een magic pen. Participanten moeten een examen afleggen en een score van 75% behalen om hun diploma te bemachtigen. Het diploma is 2 jaar geldig. Het wordt verlengd door een korte check van de kennis van de coach. 

Artikel 5 

5.1 Play Snooker! Jeugdwerking 
5.1.1 De missie en troeven van Play Snooker! Jeugdwerking 
 • Herkenbaarheid, makkelijk te vinden aanbod 
 • Nieuwe spelers aantrekken en op termijn aanmoedigen te participeren in tornooien 
 • Kwaliteitsvolle opleiding voor alle niveaus 
 • Inzetten op sociale aardigheden en mentaal welzijn 
 • Netwerking 
 • Opzetten van tornooien met educatieve omkadering kindvriendelijke omgeving 
 • Een groot herkenbaar netwerk van opleidingen en coaches over heel België 
 • Tools die beschikbaar zijn: een evaluatietool, een handboek (syllabus van de cursus), een oefeningenboek en routines in verschillende levels (Cuestars levels) 
 • Regelmatig met collega's samenzitten, ervaringen uitwisselen en ondersteunen 
 • Mobilisatie naar tornooien toe  
5.1.2 Sessies Play Snooker! 
 • Twintig sessies van twee uur per seizoen tussen 1 september en 1 mei (kalender wordt per gewest medegedeeld) 
 • Groepjes van max 10 kinderen 
 • Kindvriendelijke omgeving zonder horeca op moment van de sessie 
 • Gestructureerde inhoud 
 • Individuele digitale opvolging  
De opgeleide coaches geven invulling aan de sessies rekening houdend met het niveau van de deelnemers. Leidraad is de kennis opgedaan tijdens de coaching cursus. De groepjes bestaan uit maximaal 10 kinderen. De hoofdcoaches van de lokale afdelingen beschikken allen over hun Chris Henry diploma. Hoofdcoaches en hulpcoaches beschikken over een attest van goed gedrag en zeden dat ten allen tijden kan getoond worden. De club waar Play Snooker! plaatsvindt, wordt ingericht zodat het duidelijk is dat daar een Play Snooker! jeugdwerking is (banners, affiches, instructies). Materiaal hiervoor staat ter beschikking. De sessies vinden plaats op een moment dat de horeca gesloten is of in een afgesloten ruimte. Dit om een veilige kindvriendelijke omgeving te garanderen. 
Een sessie bestaat steeds uit: 
 • Een theoretisch gedeelte met demonstratie of gesprek 
 • Individuele verdieping 
 • Routines (Cuestars academy) 
 • Challenges 
 • Spel 
 
Na de sessie wordt er een kort verslag met lesinhoud en een aanwezigheidslijst bijgehouden. De lesinhoud wordt online beschikbaar gesteld voor de spelers. Periodiek wordt er ook een individuele fiche van de spelers aangevuld met aanbevelingen en aanmoedigingen. Van iedere sessie komt er een kleine impressie op het sociale mediakanaal (Facebook en Instagram) van het gewest. Hierin wordt op een professionele manier gecommuniceerd over de inhoud van de sessie en worden er foto's toegevoegd. Door de juiste hashtags te gebruiken verbreedt het bereik. Hoe meer uniformiteit in de communicatie hoe groter het bereik over heel België. De sessies worden strategisch ingepland om de kinderen zoveel mogelijk de kans te geven om aan de geplande jeugdtornooien deel te nemen. In samenwerking met het gewest wordt er publiciteit gemaakt en actief ingezet op het aantrekken van nieuwe jeugdspelers. Dit kan op allerlei manieren: aanspreken in clubs, op straat, in scholen, via Facebook en Instagram, enz. 
Er wordt op een éénduidige juiste manier met kinderen omgegaan en info overgedragen. 
 • Coachen door vraagstelling 
 • Groepsgesprekken met ruimte voor de kinderen om zichzelf te zijn en anderen te leren begrijpen  
 • Scherp waken over mentale problemen die zich kunnen voordoen en hier meteen mee aan de slag gaan 
 • Duidelijk maken dat winnen en verliezen niet het belangrijkste is.
 • Het eigen proces van ontwikkeling staat centraal. 
5.1.3 Play Snooker! Jeugdtornooien 
Dit zijn tornooien met een educatieve omkadering in een informele sfeer geleid door Play Snooker! coaches. Hier wordt context en duiding gegeven i.v.m. alles wat bij competitiesport komt kijken, zodat kinderen zich niet verloren voelen, maar ondersteund. De betere spelers vervullen hier een rol van ambassadeur naar de nieuwkomers toe. Deze tornooien zijn ook ideaal om aan netwerking te doen met de ouders en coaches. De bedoeling is om via dit netwerk kinderen makkelijker op de nationale jeugdtornooien te krijgen via bijvoorbeeld een systeem van car pooling. Kinderen motiveren om deel te nemen aan jeugdtornooien maakt dus deel uit van de taken van de coaches. Resultaten of ervaringen tijdens die tornooien worden in de sessies van Play Snooker! via vraagstelling aan de kinderen besproken. Emoties en andere issues die naar voor komen, worden door de coaches aangepakt op een doordachte wijze. 
5.2 Play Snooker! Seniors 
Hier geldt dezelfde filosofie en inhoud als bij de jeugdwerking enkel het kindvriendelijke aspect valt weg. Dit betekent dat deze sessies perfect kunnen gepland worden tijdens het horeca gebeuren.  
5.3 Play Snooker! Personal 
Individuele begeleiding door gecertificeerde Play Snooker! coaches. 

Artikel 6 

Financieringsmodaliteiten 
 • €300 voor deelname aan Play Snooker! Jeugdwerking (lidgeld BBSA is inbegrepen) 
 • €400 voor deelname aan Play Snooker! Seniors (lidgeld BBSA is inbegrepen) 
 • Aanvraag door gewest voor financiële ondersteuning vanuit BBSA nationaal mogelijk voor de jeugdwerking (zie reglement aanvraag ondersteuning) 
 • De deelname kost en de ondersteuning dienen om de coach(es) en zaaluitbaters van een vergoeding te voorzien en om lesmateriaal aan te schaffen 

Artikel 7 

Reglement ondersteuningsaanvraag 
Gewesten kunnen beslissen om gebruik te maken van Play Snooker! en de daaraan gekoppelde faciliteiten. Als een gewest een afdeling Play Snooker! Jeugdwerking opstart of reeds in werking heeft, kan het aanspraak maken op ondersteuning vanuit BBSA Belgium.   
Hiervoor dient het aanvraagdocument voor financiële ondersteuning ingediend te worden tussen 1 en 15 oktober van het lopende seizoen. Dit document dient in de vorm van een pdf te gebeuren. De hoofdverantwoordelijke van Play Snooker! zal de dossiers bestuderen en voorleggen aan de BO ter goedkeuring. Bij goedkeuring van het dossier zal 1500 € ondersteuning aan het gewest dat de ondersteuning aanvraagt, gestort worden op het rekeningnummer van het gewest vóór 15 november. De ondersteuning dient elk jaar opnieuw aangevraagd te worden.  
De coaches van de gewesten mogen natuurlijk hun eigenheid behouden en zelf initiatieven nemen om de lessen op een aantrekkelijke manier in te vullen. Het is aan hen om te diversifiëren naargelang het niveau van de deelnemers.   
Criteria waaraan voldaan moet worden:  
 • De hoofdcoach moet tenminste een Level 1 diploma van Chris Henry in het bezit hebben.  
 • Zowel de hoofdcoach als hulpcoaches moeten een bewijs van goed gedrag en zede voorleggen.  
 • Het logo en de aankleding van Play Snooker! (documenten die de coaches hebben gekregen) moeten gebruikt worden in de aankleding van de zaal en in de backoffice begeleiding van de deelnemers. Universele herkenbaarheid is belangrijk.  
 • De zaal moet kindvriendelijk zijn. Dat wil zeggen dat het horeca gedeelte gesloten is op het moment van de jeugdwerking of dat er een volledig apart lokaal bestaat waar de werking kan plaatsvinden.  
 • De visie van Play Snooker! moet te allen tijde gerespecteerd worden. Zie de documenten op de website.  
 • De lessen moeten online toegankelijk zijn voor de deelnemers. Er zal voor elke deelnemer een digitaal periodiek evaluatie document opgemaakt worden.  
 • Er moeten kinderkeuen voorzien worden en indien nodig hulpmiddelen zodat te kleine kinderen aan de tafel geraken.  
 • Aanwezigheidslijsten en korte lesverslagen worden bijgehouden. In verband met een eventuele subsidieaanvraag per stad/gemeente. 
 • Er moet op een kindvriendelijke manier coaching gegeven worden zoals wordt besproken tijdens de vergaderingen met de hoofdverantwoordelijke van Play Snooker!  
 • Communiceren via de Facebookpagina van het gewest en een Instagram pagina van de jeugdwerking. Hier komen telkens korte impressies van de sessies om potentiële nieuwe kinderen aan te trekken.   
 In het aanvraagdocument moet staan:  
 • Gewest dat subsidie aanvraagt.  
 • Rekeningnummer gewest  
 • Club waar de jeugdwerking zal plaatsvinden/plaatsvindt.  
 • Naam hoofdcoach.  
 • Adres hoofdcoach.  
 • Telefoonnummer hoofdcoach.  
 • Email hoofdcoach.  
 • Bewijs certificatie Chris Henry van de hoofdcoach.  
 • Bewijs goed gedrag en zeden van de hoofdcoach.  
 • Korte omschrijving wanneer de jeugdwerking plaatsvindt en hoe er gezorgd wordt voor een kindvriendelijke omgeving. Dus wanneer horecagedeelte gesloten is of in een volledig aparte zaal.  
 • Toon aan dat je een stuk van de club inricht volgens de Play Snooker! stijl. Bewijs met een aantal foto’s aub.  
 • Toon aan dat je digitale individuele fiches hebt van iedere deelnemer.  
 • Toon aan dat je een lesinhoud hebt waar de kinderen toegang toe hebben. Toon aan dat je korte verslagen bijhoudt over de sessies met ook de aanwezigheden.   
 • Namen van de hulpcoaches. 
 • Bewijs goed gedrag en zeden van de hulpcoaches.  
 • Hoeveel kinderen nemen deel?  
 • Namen van de deelnemers.  
 • Toon aan dat je communiceert via sociale media (Facebook en Instagram) over de sessies van de Play Snooker! Jeugdwerking. 
 Een voorbeeld dossier kan aangevraagd worden indien nodig. 

Artikel 8 

Aanspreekpunt in geval van ongepast gedrag. 
Indien ondanks alle strenge criteria een kind toch slachtoffer wordt van ongepast gedrag van een coach of hulpcoach dan kan hiervan aangifte gedaan worden bij de hoofdverantwoordelijke van Play Snooker! De casus zal dan onderzocht worden en de gepaste maatregelen zullen genomen worden. 
 
Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.