Secretariaat: Georges Lefevre 0479 84 09 57 georges.lefevre@gmail.com
Inloggen

Gevonden!

In de komende weken zullen overal op de site zulke vraagtekens te zien zijn
Klik er gerust op om meer info en/of tips te krijgen over de werking van deze website.
Vergeet niet, suggesties zijn welkom !

home Organisatie Clubs nieuws tornooien Ranking Ranking+ Documenten BBSA
Secretariaat
Georges Lefevre
+32 479 84 09 57
georges.lefevre@gmail.com

Reglementen

Via deze link kan je het volledige Intern Reglement BBSA downloaden

Intern Reglement BBSA

Hieronder kan je per hoofdstuk het Intern Reglement raadplegen

Artikel 1

Alle leden en toegetreden leden worden verondersteld kennis te hebben van de wetten, de decreten, de statuten, de besluiten van de Algemene Vergadering (verder afgekort door AV) en/of bestuursorgaan (verder afgekort door BO) en de officiële mededelingen die nodig zijn en worden gebruikt voor de werking van de vereniging. Onbekendheid kan door een lid nooit ter verdediging worden gebruikt.
De meest recente versie van de statuten en het HR zijn beschikbaar op het algemeen secretariaat en op de website van de vereniging.

 

Artikel 2

Algemeen start een administratief snookerseizoen op 1 juni en eindigt op 31 mei van het daaropvolgend kalenderjaar.

 

Artikel 3

Het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar is van toepassing op alle toegetreden leden, uitgezonderd op de toegetreden leden die bij toepassing van dit decreet als professionele sportbeoefenaar dienen te worden beschouwd.

 

Artikel 4

In toepassing van de ‘ROOKWET’, die is opgenomen in het KB van 13 december 2005 (publicatie in Belgisch Staatsblad op 22 december 2005) en vervolgens aangepast op 6 juli 2006 (publicatie op 26 augustus 2006) en 22 december 2009, geldt er een algemeen rookverbod op openbare plaatsen en in de horeca. Deze wetgeving is ook van toepassing op plaatsen waar de snookersport wordt beoefend, ongeacht het aantal aanwezige snookertafels, en daarom geldt er in alle clubs steeds een algemeen ROOKVERBOD.
Meer informatie kan u vinden op de website (www.rokenindehoreca.be). Klachten kan u overmaken via mail naar apf. inspection@health.fgov.be, telefonisch op het nummer 02/524.74.50 of per fax naar 02/524.74.99.

 

Artikel 5

Dit HR kan voor de gewestelijke werking worden uitgebreid zolang dit niet strijdig is met de statuten, met het HR en/of met wetten en decreten.
Mogelijke aanvullingen moeten steeds door een GAV worden goedgekeurd en worden overgemaakt aan het BO alvorens van kracht te zijn. De aanvullingen mogen geen punten bevatten die volledig of gedeeltelijk in het HR kunnen worden geraadpleegd.
De commissie reglementen mag wijzigingen aan het HR voorstellen. Het bestuursorgaan dient dit goed te keuren. Deze wijzigingen kunnen ten vroegste in gaan op 1 juni (startdatum van het nieuw seizoen), tenzij het duidelijk gaat om redactionele fouten.

 

Artikel 6

Het nationaal ‘intern reglement’, verder afgekort met IR, is bedoeld als aanvulling op en het in toepassing brengen van de statuten van BBSA vzw. Enkel de statuten en het IR van BBSA zijn van toepassing indien er tegenstrijdigheden worden vastgesteld bij de statuten en/of reglementen van de onderliggende gewesten.

 

Artikel 7

Behoudens goedkeuring door het BO genieten de leden van BBSA geen enkel bezoldiging. Een vergoeding van onkosten kan worden toegekend na beslissing van het BO en na de voorlegging van geldige bewijsstukken.

 

Artikel 8

BBSA is als volgt gestructureerd:
BBSA – GEWESTEN – CLUBS – LEDEN

Artikel 9

Er wordt van een effectief lid verwacht dat men een bijdrage doet in de organisatie van BBSA. Hierdoor kan men aangesproken worden om te zetelen in bepaalde werkgroepen.

 

Artikel 10

Specifiek worden volgende taken beter omschreven:
 • De Voorzitter:
  • Leidt de werking en is vertegenwoordiger van het BO en AV;
  • Geeft op alle vlakken leiding aan de vereniging en vertegenwoordigt de vereniging (of laat zich vertegenwoordigen) op alle sportieve en officiële plechtigheden die hij/zij van rechtswege of op uitnodiging bijwoont. De voorzitter is een ambassadeur van de vereniging;
  • Heeft steeds het recht om samenkomsten, gehouden in functie van BBSA en/of onderliggende gewesten en clubs bij te wonen;
  • Waakt over de toepassing van de statuten en het HR en zorgt ervoor dat beleidsbeslissingen in praktijk worden omgezet;
  • Delegeert zoveel mogelijk opdat ook controle en opvolging kunnen worden geoptimaliseerd;
 • De Ondervoorzitter vervangt de voorzitter, indien deze niet beschikbaar is. Hij neemt dan dezelfde taken en plichten over.
 • De Secretaris:
  • Is een gevolmachtigd persoon voor het ontvangen van alle briefwisseling en hij/zij behandelt deze onmiddellijk zoals voorgeschreven en/of voorzien in de reglementen;
  • Brengt steeds verslag uit van alle briefwisseling met de nodige toelichting van zaken;
  • Zal alle zendingen van administratieve aard vervullen welke voortvloeien uit deze functie;
  • Kan voor de administratieve verplichtingen worden bijgestaan door een verslaggever;
  • Draagt zorg voor het correct en tijdig doorgeven van documenten aan personen en officiële instanties en dit mogelijk in overleg met de voorzitter en/of ondervoorzitter. Bij interne briefwisseling, zonder verbintenis voor de vereniging, volstaat zijn handtekening. Indien het echter gaat om briefwisseling tussen de vereniging en derden, zal ook een handtekening van de voorzitter of, bij ontstentenis, zijn plaatsvervanger vereist zijn; Verzamelt de nodige gegevens voor het opmaken en het versturen van oproepen en verslagen van de AV, van het BO en van de commissies.
 • De Penningmeester:
  • Waakt over de ‘boekhouding’ en treft daartoe de nodige administratieve en organisatorische schikkingen;
  • Kan op vraag bijgestaan worden door een gewestelijke penningmeester;
  • Verwerkt administratief alle inkomsten en uitgaven en waakt over de stiptheid bij het innen van schuldvorderingen en het kwijten van schulden;
  • Int en betaalt alle verrichtingen, die goedgekeurd zijn door het bestuursorgaan;
  • Tekent alle briefwisseling betreffende de bondsfinanciën;
  • Legt bij elke vergadering van het BO een financieel verslag voor, of stuurt maandelijks een “kasverslag” door met de balans, uitgaven en inkomsten;
  • Maakt jaarlijks een uitgebreid financieel verslag voor het AV van het afgelopen boekjaar. Daarbij stelt hij/zij jaarlijks ook een ontwerp van de begroting voor;
  • Draagt zorg voor het correct en tijdig doorgeven van alle financiële gegevens aan de bevoegde officiële instanties.
 

Artikel 11

Naast de bevoegdheden, vastgelegd in de statuten, beschikt het BO ook over volgende bevoegdheden:
 • Het aanvaarden van waarnemers zonder stemrecht.
 • Het homologeren van titels en records.
 • Het aanduiden van internationale afvaardigingen.
 

Artikel 12

Een bestuurder, ongeacht zijn functie, die 3 keren afwezig is zonder aanvaardbare reden(en) voor het BO, kan aanzien worden als ontslagnemend. Na bekrachtiging met 2/3de meerderheid door het BO zal de voorzitter het betreffend lid in kennis stellen dat dit feit zal worden gemeld aan de AV.
Bij 2/3 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden kan het BO de AV adviseren om een mandaat van een bestuurder op te zeggen, indien men van oordeel is dat er onvoldoende activiteit aan de dag wordt gelegd en/of als het lid handelingen heeft gesteld waardoor de vereniging in haar goede naam, faam en werking werd geschaad.

 

Artikel 13

De vereniging wordt onderverdeeld in gewesten en vanaf het ogenblik dat men door een AV of het BO als gewest wordt erkend dan dient men een vzw of feitelijke vereniging op te richten, waarbij als overlegpartners een GAV en een gewestraad moeten worden gevormd.
Besluiten van een gewest zijn nooit bindend voor het BO en/of voor de AV.

 

Artikel 14

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bestendige en tijdelijke commissies. Een bestendige commissie is opgericht voor onbepaalde duur en heeft een permanent seizoen overschrijdende werking met welomschreven bevoegdheden en taken.
Een tijdelijke commissie daarentegen wordt samengesteld voor beperkte duur en krijgt een welomschreven opdracht. Deze opdracht kan van allerlei aard zijn op voorwaarde dat dit de goede werking van de vereniging beoogt.

 

Artikel 15

Voor de werking zijn erkende algemene commissies van BBSA:
 • De commissies TORNOOIEN & REGLEMENTEN komen bijeen indien zij het nodig acht om adviezen te formuleren voor het BO ter wijziging of bijvoeging in de statuten en/of het HR. Verwijzend naar artikel 2 van het HR.
 • De commissies SCHEIDSRECHTERS (BRA) bestaat uit minstens 1 vertegenwoordiger per gewest + een voorzitter. Het BRA is hoofdzakelijk een adviserend en controlerend orgaan voor het vormen en bijscholen van scheidsrechters.
 • De geschillencommissie wordt bij het begin van een seizoen (vanaf 1 juni) gevormd door het BO. De voorzitter van de geschillencommissie zal een secretaris en een ondervoorzitter aanstellen. Indien er een klacht ontvangen wordt, en de klacht komt uit hetzelfde gewest als de voorzitter of de ondervoorzitter of de secretaris, dan moeten zij vervangen worden.
 

Artikel 16

De commissies hebben enkel een adviserende taak, (behalve de geschillencommissie). De beslissingen blijven een bevoegdheid van het BO.
Een lid van het BO is altijd onvoorwaardelijk gemachtigd om als waarnemer de zittingen van een commissie bij te wonen.

 

Artikel 17

Clubs, ploegen en leden kunnen alleen via hun gewest lid zijn van het overkoepelend orgaan BBSA.

 

Artikel 18

De aangesloten leden. Dit zijn alle personen die zich aansluiten in een club van een gewest. De aangesloten leden zijn pas lid als zij voldoen aan de volgende voorwaarde:
 • Elk seizoen een individueel aansluitingsformulier invullen en ondertekenen.
 • De vooropgestelde lidgelden storten aan het gewestelijk secretariaat
Er wordt voor elk aangesloten lid een lidkaart aangemaakt. Deze zal zo snel mogelijk bezorgd worden.

 

Artikel 19

Scheidsrechters die geen competitie en/of tornooien spelen kunnen zich rechtstreeks aansluiten bij BBSA om zich zo in orde te stellen met hun scheidsrechterslicentie en mogelijke buitenlandse afvaardiging als scheidsrechter.

 

Artikel 20

Personen, aangesloten bij een federatie, die gelijkaardige sportieve belangen vertegenwoordigt, ontnemen zich alle rechten voor het kunnen bekleden van een leidinggevende functie binnen de vereniging.
De selecties voor het Belgisch kampioenschap en voor de afvaardiging naar internationale tornooien en kampioenschappen zijn voorbehouden aan de leden met een exclusief BBSA-lidmaatschap.

Artikel 21

BBSA en zijn gewesten, die via hun lidmaatschap met BOIC, IBSF, EBSA, en WSA rechtstreeks zijn verbonden met het IOC (International Olympic Committee), zullen steeds de besluiten respecteren en opvolgen die worden voorgeschreven door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).
Voor alle organisaties onder leiding en/of toezicht van BBSA of van zijn erkende gewesten is het gebruik en/of het aanzetten tot gebruik van dopingsubstanties en –methoden altijd ten strengste verboden.
De lijst van verboden substanties en verboden middelen is deze die door het WADA is uitgevaardigd, met inbegrip van latere wijzigingen en toevoegingen. Ook wordt rekening gehouden met substanties en methoden die als verboden zijn verklaard door de richtlijnen en reglementen van het BOIC (Belgisch Olympisch Interfederaal Comité), de internationale (overkoepelende) federaties, IBSF, EBSA, en WSA, het IOC en het WADA.
Organisatoren en sporters, evenals hun begeleiders, dienen zich bijkomend steeds te schikken naar de wetten en decreten die van toepassing zijn door beslissingen van de Vlaamse, Waalse en/of Brusselse overheden.
De aangesloten leden zijn steeds zelf verantwoordelijk voor het kennen van de dopingreglementering en procedures van het gebied waar een wedstrijd of een voorbereiding ervan plaats vindt. In uitvoering van de wettelijke bepalingen mogen aangesloten leden zich niet verzetten tegen controles.
Indien BBSA en/of zijn erkende gewesten door bevoegde instanties worden gesanctioneerd dan kunnen alle mogelijke kosten worden verhaald op het lid, dat door de overtreding van de richtlijnen of reglementen voor deze sanctie verantwoordelijk is.
Het internetadressen www.dopinglijn.be en www.gezondsporten.be bieden beslist nog meer info op actuele vragen.

Artikel 22

Elk lid dient zich te gedragen in een geest van sportiviteit en wellevendheid, eigen aan de snookersport, en dit zowel t.o.v. de bestuurders, de leden van commissies, de toeschouwers, de supporters, de scheidsrechter(s), de medespelers, zichzelf, …

 

Artikel 23

GSM’s moeten bij alle activiteiten worden uitgezet of op trilfunctie (geen geluid) dit om medespelers niet of minimaal te storen tijdens de snookerwedstrijden. Personen die vanwege heirkracht steeds beschikbaar moeten zijn (bvb job, medische redenen van een familielid, …), mogen bij de tornooileider van dienst of als deze ontbreekt bij de tegenstander(s) om hierop een uitzondering te maken. Het geluid dient echter steeds minimaal te zijn.

 

Artikel 24

Elk lid is ertoe gehouden alle reglementen te respecteren en andere aangesloten leden daartoe aan te zetten. Een lid dient geen handelingen te verrichten of uitspraken te doen die in enigerlei mate schadelijk zouden kunnen zijn voor de naam of de faam van de vereniging. Eventuele kritiek op de werking, liefst opbouwend, kan steeds schriftelijk worden geadresseerd aan het secretariaat van de vereniging, waarbij de BO deze kan behandelen.
Bij de beoefening van de snookersport zijn leden ertoe gehouden om bestuurders en personen in functie (officials) te respecteren en mogelijke instructies op te volgen.
Een lid waarvan wordt vastgesteld dat het zich schuldig heeft gemaakt, in om het even welke vorm, aan een overtreding tegen één of meer van bovenvermelde bepalingen of aan bedrog en/of vervalsing, stelt zich bloot aan tuchtsancties.

 

Artikel 25

Van de leden wordt verwacht dat zij voorzichtig zijn bij het publiceren over, of in discussie gaan met anderen. Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor de persoon zelf of voor de vereniging.

 

Artikel 26

Bestuurders en andere leidinggevenden, die namens de vereniging het beleid uitdragen, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van sociale media of het te woord staan van de geschreven of gesproken pers. Voor deze mensen geldt dat iemand altijd wordt gezien als vertegenwoordiger van BBSA, ook als hij of zij een privémening verkondigt.

Artikel 27

Tenzij anders vermeld dienen spelers voor alle snookeractiviteiten “deftige kledij” te dragen. Veel gebruikte termen voor het begrip ‘deftige kledij’ zijn in het snookerjargon ook nog ‘snookerkledij’, ‘tornooikledij’ en ‘wedstrijdkledij’.
Onder SNOOKERKLEDIJ wordt ALGEMEEN verstaan:
 • Een éénkleurig effen hemd met lange mouwen, steeds neergelaten en dichtgeknoopt, wordt steeds in de broek gedragen;
 • Een lange éénkleurige stoffen broek (géén jeansmodel of ribfluweel);
 • Klassieke éénkleurige gesloten stadsschoenen (géén sportmodel of variaties erop);
 • Een das of een vlinderdas.
Bij het dragen van kledingstukken, waaronder:
 • Elk hoofddeksel, om welke reden dan ook gedragen;
 • Eender welk ander kledingstuk dat afwijkt van de voorschriften, vermeld onder vorig punt riskeert een speler bewust ernstige sancties vanwege alle besturen en officieel gemachtigden.
 

Artikel 28

Reclame met een maximale afmeting van 100 cm² per stuk is overal toegestaan, behalve op de broek en op de rugzijde hemd of gilet. Een club- of commissie-embleem of –kenteken wordt niet aanzien als reclame.
De achterkant van een gilet is éénkleurig. Een speler kan evenwel schriftelijk een goedkeuring vragen aan BBSA om van deze algemene regel te mogen afwijken.

 

Artikel 29

Aangeduide scheidsrechters verplichten zichzelf om volgens de opgelegde normen van BRA aan een snookertafel te verschijnen.

 

Artikel 30

De gewesten mogen voor gewestelijke organisaties op de algemene regel inzake snookerkledij volgende versoepelingen toestaan:
 • Het dragen van een (vlinder)das toestaan i.p.v. verplichten;
 • Een ondervest/gilet toestaan i.p.v. verplichten.
Versoepelingen zijn alleen toegestaan indien zij zijn opgenomen in het tornooireglement en/of de uitbreiding van de reglementen.
Een speler kan een schriftelijk verzoek aan het BO richten om een uitzondering te willen toestaan i.v.m. de toepassing van de kledijvoorschriften.

 

Artikel 31

Bij de aankondiging van elke organisatie moet de dresscode worden vermeld:
 • Dresscode ‘A’: snookerkledij;
 • Dresscode ‘B’ snookerkledij waarbij het dragen van een (vlinder)das en/of een ondervest/gilet is toegestaan i.p.v. verplicht;
 • Dresscode ‘C’ betekent casual kleding is toegestaan. Casual is een stijl die het midden houdt tussen vrijetijdskledij en formele kleding, verzorgd en sportief doch deftig. Deze dresscode laat vrij veel ruimte maar vraagt wel het nodige inlevingsvermogen.
 

Artikel 32

In de snookersport wordt als dresscode ‘C’ alleen toegelaten:
 • Een eenkleurig hemd of een eenkleurig poloshirt;
 • Een pullover, een sweater of een debardeur, als de temperatuur dit vereist;
 • Een lange broek ZONDER spijkers;
 • Gesloten (sport)schoenen.
 

Artikel 33

Tornooien zonder toepassing van dresscode A, B of C genieten geen erkenning tenzij het BO anders zou beslissen.
Bij tornooien onder leiding en toezicht van BBSA is er vanaf de 1ste wedstrijd ALTIJD de verplichting om officiële snookerkledij te dragen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 34

Spelers, die niet zouden voldoen aan hogervermelde kledijvoorschriften en weigeren om zich na een waarschuwing onmiddellijk in regel te stellen, kunnen door de scheidsrechter (na overleg met de tornooileider) en/of de tornooileiding geweerd en/of geweigerd worden voor (verdere) deelname.
Niet beantwoorden aan de kledijvoorschriften zal worden bestraft met een MS of AB.

 

Artikel 35

Uiterlijk en demonstratief vertoon van religie, politiek en/of enige andere strekkingen door al dan niet kledingstukken en accessoires worden volledig geweerd door BBSA. Overtredingen hierop zullen niet worden getolereerd en kunnen leiden tot ernstige sancties waaronder de onmiddellijke uitsluiting van om het even welke competitie of tornooi.
BBSA wenst enkel de snookersport te promoten en dient niet als plaats waar iemand zijn persoonlijke ideologieën kan tentoon komen spreiden.

Artikel 36

De benamingen van de verschillende afdelingen zijn in chronologische volgorde: Ere-afdeling, 1ste afdeling, 2de afdeling, 3de afdeling, 4de afdeling, enz. …. Elke afdeling kan vervolgens worden opgesplitst in verschillende reeksen, waarbij in de mate van het mogelijke een ‘piramidevorm’ wordt nagestreefd.

 

Artikel 37

Het aantal ploegen in ere- en 1ste afdeling is minstens 14. Een afwijking is uitzonderlijk mogelijk indien het BO daarvoor zijn goedkeuring geeft. Een goedkeuring is enkel geldig voor het lopende seizoen.

 

Artikel 38

Het puntensysteem “1 punt per gewonnen frame” geldt voor de berekening van de rangschikking van alle interclubresultaten.
De vorm van een interclubcompetitie kan jaarlijks wijzigen, evenwel nooit tijdens de lopende competitie zelf.

 

Artikel 39

Voor een competitiewedstrijd interclub moeten ploegen over minstens 2 snookertafels kunnen beschikken tenzij de gewestelijke uitbreiding van het HR anders vermeldt.

Artikel 40

Volgens een systeem met heen- en terugwedstrijden worden de wedstrijden gespeeld met teams die uit 3 spelers bestaan.

 

Artikel 41

Uit eenzelfde club zijn maximum 3 ploegen toegelaten voor reeksen van 12 en minder ploegen en maximum 4 ploegen voor reeksen vanaf 13 ploegen. Een uitzondering op deze algemene regel vormen de reeksen van de laagste afdeling(en).
De GR kan beslissen om af te wijken van deze aantallen met het toelaten van een afwijkend maximum per reeks dat maximaal 1 eenheid verschilt van de algemene regel.

 

Artikel 42

Spelers kunnen kiezen voor VASTE-speler of RESERVE-speler. Een ploeg (team) bestaat minimum uit 2 VASTE-spelers. Een ploeg (team) kan NOOIT uit 1 VASTE-speler bestaan.
Een (RESERVE SPELER) mag volgens de wedstrijdkalender in verschillende afdelingen zo dikwijls aantreden als hij/zij wil, maar mag nooit meer wedstrijden spelen dan het totale aantal speelweken van de afdeling met het hoogste aantal ploegen.

 

Artikel 43

Het oprichten van een club op een locatie waar reeds een club is gevestigd, kan enkel worden toegelaten mits goedkeuring van de GR.

 

Artikel 44

Tenminste 15 minuten voor aanvang van een wedstrijd moet er in alle afdelingen een snookertafel beschikbaar zijn voor de bezoekers. De bezoekers dienen het nodige initiatief te nemen om zich bij de thuisploeg aan te bieden.
Bij het begin van een interclub ontmoeting moeten volgende documenten steeds ter beschikking en controleerbaar zijn:
 1. een recent exemplaar van ‘het snookerreglement’;
 2. het volledige onderhavige reglement met mogelijke bijwerkingen;
 3. het wedstrijdformulier;
 4. de lidkaarten van alle spelers;
 5. eventuele lidkaarten van scheidsrechters.
Voor de punten ‘a’, ‘b’ en ‘c’ is alleen de thuisploeg verantwoordelijk, maar voor punten ‘d’ en ‘e’ is de betrokken ploeg aansprakelijk.

 

Artikel 45

De algemene gegevens en de identificatiegegevens van de thuisploeg moeten altijd eerst op een wedstrijdformulier worden ingevuld. Daarna wordt het formulier aangevuld met de gegevens van de bezoekers. Op een wedstrijdformulier mag niets worden ‘overschreven’ of ‘geschrapt’.
Voor de goede gang van zaken stellen we dat de thuisploeg verantwoordelijk is voor:
 • Het goed onderhouden van de snookertafels en de materialen;
 • Het zorgen voor een behaaglijke temperatuur in het lokaal;
 • Het beperken van lawaai, muziek en andere storende geluiden tot een minimum en het weren van te luidruchtige toeschouwers zodat spelers kunnen aantreden in een serene sfeer;
 • Het invullen en het verzenden van de wedstrijdformulieren (ook bij forfait);
 • Het invullen van de uitslagen op de website (ook ingeval van forfait);
 • Het betalen van de tafelhuur van de snookertafel(s).
 

Artikel 46

De uitslag van een interclubwedstrijd moet na afloop ingevuld worden op de website van de vereniging en dit volgens de gewestelijke afspraken.
Originele wedstrijdformulieren moeten worden bezorgd aan het gewestelijk secretariaat zoals afgesproken tijdens de GAV.
De ploegkapiteins zijn verantwoordelijk voor de correctheid van de identificatiegegevens van hun ploeggenoten en de uitslagen die op het wedstrijdformulier zijn vermeld.

 

Artikel 47

Elke wedstrijd moet in principe steeds op de door het gewestelijk secretariaat vastgelegde datum doorgaan. Indien dit onvoorzien toch niet mogelijk blijkt en men overmacht inroept voor het verdagen van deze wedstrijd, dan zal het dagelijkse bestuur van een GR een oordeel vellen en een beslissing nemen i.v.m. de opgegeven reden om al dan niet een afwijking toe te staan op deze algemene regel.
Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat een verplaatsing gevaarlijk wordt, dan zal het secretariaat de clubs verwittigen dat de wedstrijden integraal worden uitgesteld. Mits onderling akkoord van de betrokken partijen mag men toelating aan het secretariaat vragen om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Voor de niet- gespeelde wedstrijden van deze speeldag zal later een nieuwe datum worden gemeld.
Principieel is het niet toegestaan om een wedstrijd uit te stellen. Het is echter wel toegelaten om een wedstrijd mits wederzijds akkoord EN verwittiging van het gewestelijk secretariaat VROEGER te spelen dan de vastgelegde datum.

 

Artikel 48

De algemene regel is dat een ploeg op het beginuur van een interclubwedstrijd met minstens 2 gerechtigde spelers dient aan te treden.
Als een ploeg ‘NIET AANWEZIG’ is op het beginuur van een wedstrijd dan gelden volgende afspraken, zoniet kunnen de BEIDE partijen worden gesanctioneerd:
 • NIET AANWEZIG op het gepland aanvangsuur, volgens het gewestelijk huishoudelijk reglement, ALTIJD vermelden op het wedstrijdformulier
 • Daarbij geldt specifiek voor alle afdelingen: NIET AANWEZIG…
   • NA 15 minuten VERLIES van frame 1 en 2
   • NA 30 minuten VERLIES van frame 1,2, 3 en 4.
   • NIET AANWEZIG… NA 45 minuten: VERLIES van de WEDSTRIJD met forfaitcijfers voor de overtreders.
 

Artikel 49

In principe volgt er dus een forfaitscore na 45 minuten na het aanvangsuur als er minstens géén 2 speelgerechtigde personen aanwezig zijn. De GR kan steeds beslissen om een wedstrijd alsnog te laten spelen, indien men van oordeel is dat er gegronde redenen zijn voor de afwezigheid.
Maak in de praktijk een evaluatie wanneer een team te laat zou arriveren. Vooral de weersomstandigheden en/of een verkeerssituatie kunnen mogelijk van invloed zijn al naargelang het een verplaatsing van 5 of van 50 km betreft.

 

Artikel 50

Als een speler of een official voor een internationale selectie wordt geselecteerd, dan kunnen zijn/haar te spelen interclubwedstrijden worden verplaatst naar een andere datum mits melding aan het gewestelijk secretariaat.

 

Artikel 51

Een bestuurder, een lid van een GR en/of een gemandateerde heeft steeds het recht om op wedstrijddagen toe te zien dat alles conform het reglement verloopt. Tevens is hij/zij gemachtigd om alles wat een clubinschrijving vereist te controleren.

 

Artikel 52

Tijdens de volle duur van een wedstrijd kan een speler slechts 1 x geldig aantreden. Eenmaal een wedstrijd gestart (1ste stoot) mag een speler niet elders aantreden zolang het einde niet is bereikt (laatste stoot).

 

Artikel 53

Bij de puntentelling worden de resultaten van de thuisploeg altijd verplicht bovenaan en/of langs de linkerkant van het scorebord bijgehouden. Om misverstanden en mogelijk problemen te vermijden is het aan te raden om deze plaats te voorzien van een kenmerk, bv. een naamplaatje, een bierviltje, …
De eindstand van elk frame moet op het wedstrijdformulier worden ingevuld. Indien een speler een frame afbreekt, dan vermeldt men steeds de stand die op dat ogenblik werd bereikt als eindstand.

 

Artikel 54

Als de winnaar minder punten heeft dan de tegenstander, dan moet de winnaar met verdere uitleg in de rubriek opmerkingen worden vermeld, bvb. toepassing van de regel 3 x opeenvolgend een miss, …. De score van de winnaar wordt 1 punt hoger ingegeven dan de score van de verliezer van het frame.

 

Artikel 55

Indien er tijdens een wedstrijd een betwisting aangaande een spelregel ontstaat dan neemt ALTIJD de scheidsrechter van dienst (=de actieve scheidsrechter) een beslissing. Als er officieel door BBSA erkende scheidsrechters aanwezig zijn, dan kunnen zij enkel hun mening uiten en bij een foutieve interpretatie en/of beslissing van de actieve scheidsrechter dienen zij steeds het GSC schriftelijk te contacteren.
Opmerkingen:
Een ‘officieel’ scheidsrechter is elke persoon die een geldige scheidsrechterslicentie kan voorleggen.
Een ‘neutraal’ scheidsrechter is een officieel scheidsrechter die NIET tot één van beide ploegen behoort.
Als de ploegen een keuze kunnen maken voor het scheidsrechteren van een wedstrijd, dan gebeurt de aanduiding van de actieve scheidsrechter chronologisch: een neutraal scheidsrechter van de hoogste naar de laagste graad, een ‘officieel’ scheidsrechter van de bezoekers van de hoogste naar de laagste graad, een ‘officieel’ scheidsrechter van de thuisploeg van de hoogste naar de laagste graad, een vertegenwoordiger van de bezoekers, een vertegenwoordiger van de thuisploeg.
Er kan alleen worden tussengekomen bij stilliggende fasen en bij (een) betwisting(en) over een bepaalde spelregel.

 

Artikel 56

Als een kapitein toch niet volledig akkoord gaat met een genomen beslissing dan tekent hij/zij het wedstrijdformulier ‘onder voorbehoud’ en maakt melding van het hele gebeuren in de rubriek opmerkingen van het wedstrijdformulier. Binnen de 5 werkdagen kan men dan mogelijk een uitgebreid verslag van de gebeurtenissen richten aan het secretariaat. NOOIT mag een wedstrijd voor een betwisting worden stopgezet of afgebroken!
De kapitein van een ploeg is steeds verantwoordelijk voor toezicht op het hele wedstrijdgebeuren. Hij/zij neemt de taak op zich om elke afwijking te melden via de rubriek opmerkingen of via het opmaken van een verslag.
LET OP: een bemerking in de rubriek ‘opmerkingen’ van een wedstrijdformulier wordt NIET noodzakelijk aanzien als het indienen van een klacht! Nooit mag een bemerking een reden zijn om een wedstrijd niet aan te vatten en/of af te breken. Indien een speler voor een competitiewedstrijd bijvoorbeeld niet aan de kledijvoorschriften zou voldoen, dan is men toch verplicht om de wedstrijd te spelen.

 

Artikel 57

Een ‘nulwedstrijd’ is een wedstrijd waar de beide ploegen een nulscore als resultaat krijgen. Voor het ploegenklassement krijgen betrokken ploegen mogelijk dit resultaat:
 • Wanneer beide ploegen worden bestraft omwille van grove overtredingen en tekortkomingen;
 • Bij bedrieglijk opzet en vervalsing en de competitie, zoals bvb. het fictief invullen van wedstrijdformulieren, riskeren ALLE partijen een bestraffing. De tuchtcommissie zal zich hierover uitspreken per geval, zonder met voorgaande precedenten rekening te houden;
 • Wanneer een ploeg tijdens de competitie wordt uitgesloten of er zich vrijwillig uit terugtrekt. Het tijdstip van deze feiten is voor een ploeg bepalend voor de beschouwing van de ‘nulwedstrijd’. Tijdens de heen ronde geldt dit namelijk voor alle wedstrijden en tijdens de terugronde geldt dit voor alle wedstrijden van de terugronde.
 

Artikel 58

Bijkomend aan het ploegenklassement kan er een individueel klassement worden bijgehouden. Indien blijvende misbruiken worden vastgesteld om één van deze klassementen (of beide) onsportief te beïnvloeden, dan kunnen steeds de nodige maatregelen worden getroffen om mogelijke misbruiken te beëindigen.

 

Artikel 59

Als een ploeg, volledig of met minstens de meerderheid van vaste spelers, heeft beslist om naar een ander lokaal uit te wijken, dan verliezen betrokkenen steeds de ploegrechten van het afgelopen seizoen, tenzij minstens 2 vaste spelers, de schriftelijke toelating krijgen van de lokaalhouder en het clubbestuur van de verlatende club. De spelers, die de toelating hebben gekregen om de ploegrechten te behouden, dienen dan minstens 1 seizoen als vaste speler aan te treden voor de ploeg die de goedkeuring heeft gekregen.
Wanneer een team een niet speelgerechtigde speler opstelt en laat spelen dan verliest het team deze wedstrijd met een FF score en krijgt de club (het team) een AB-boete, bij herhaling van zulke feiten kan de club, het team geschorst worden.

 

Artikel 60

Spelers met klasse 1 kunnen enkel in ploegen van ere- afdeling tot maximum 1de afdeling als vaste speler aantreden.

Artikel 61

Aanvragen via de procedure onderling akkoord
Van 1 juni tot 31 mei van het volgende kalenderjaar kan een lid onder bepaalde voorwaarden aansluiten bij een andere club door indiening van het administratief formulier ‘Transfer onderlig akkoord’. Dit formulier is beschikbaar op het algemeen secretariaat en op de website van de vereniging.

 

Artikel 62

Een transferaanvraag in onderling akkoord dient niet aangetekend te worden verstuurd en wordt door het BO aanvaard in volgende gevallen:
 1. wanneer beide clubs, elk vertegenwoordigd door minstens 2 clubverantwoordelijken, zich onderling schriftelijk akkoord verklaren met een transfer
 2. bij een fusie van de verlatende club
 3. als een aanvraag tot ontbinding van de verlatende club nog niet is bevestigd
 4. bij schorsing van de verlatende club, ook ingeval een tijdelijke schorsing
 5. bij verhuis van een speler naar een ander erkend gewest
 6. wanneer de verlatende club een speler in alle hoedanigheden van zijn ledenlijst schrapt.
Indien een lid minderjarig is, dan moet ook één van de ouders en/of een voogd dit formulier mee ondertekenen.
Geen enkele transfer of licentievergoeding, van welke aard ook, mag door de verlatende club worden gevraagd.
Het origineel ingevuld en ondertekend formulier dient steeds te worden bezorgd aan het gewestelijk secretariaat en de aanvrager is vrij om te kiezen hoe dit gebeurt. Voor alle gevallen geldt de datum van overhandiging aan het gewestelijk secretariaat. Het bewijs voor ontvangst door het gewestelijk secretariaat dient steeds te worden geleverd door de aanvrager van de transfer.

 

Artikel 63

Uitzonderlijk kan het BO op basis van een duidelijk gemotiveerd schriftelijk dossier ook om andere redenen een transferaanvraag in onderling akkoord aanvaarden. Tegen de beslissing van het BO is enkel beroep mogelijk bij de AV. Een beroep werkt nooit opschortend.
Indien de verlatende club dit formulier weigert te ondertekenen, zal het BO een beslissing nemen, zonder rekening te houden met mogelijke precedenten.

 

Artikel 64

Aanvragen via vrijheidsregeling
Elke niet-professionele sportbeoefenaar heeft in toepassing van het decreet van 24 juli 1996 het recht om haar/zijn lidmaatschap bij een aangesloten club jaarlijks te beëindigen. Elk aangesloten lid, dat wenst te transfereren naar een andere aangesloten club, kan gebruik maken van een standaardformulier ‘Transfer via vrijheidsregeling’, dat beschikbaar is op de website en bij het algemeen secretariaat.
Op straffe van nietigheid moet dit steeds individueel tussen 1 en 31 mei gebeuren en aangetekend worden verstuurd aan enerzijds één van de bestuursleden van de club die men wenst te verlaten en anderzijds aan het gewestelijk secretariaat.
Indien een lid minderjarig is, dan moet ook één van de ouders en/of een voogd dit formulier mee ondertekenen. Geen enkele transfersom of licentievergoeding, van welke aard ook, mag worden gevraagd. De poststempel van het schrijven geldt als bewijs van de datum van verzending.
Indien een lid clubschulden heeft (bvb. een lidgeld, een waarborg, een schadevergoeding, …), dan kan de verlatende club bij aangetekend schrijven verzet aantekenen, via het gewestelijk secretariaat, die op zijn beurt het nodige zal doen om deze klacht te behandelen en na onderzoek eventueel de transfer te weigeren.
Aanvragen, welke niet voldoen aan alle in dit punt gestelde voorwaarden, worden als onontvankelijk beschouwd.

Artikel 65

Algemeen
Alle nationale betalingen dienen te geschieden op de bankrekening van BBSA vzw.
Cash- ontvangsten worden zoveel mogelijk geweerd. Zolang het bedrag niet op het BBSA rekeninguittreksel staat is het geld officieel nog niet ontvangen.

 

Artikel 66

Een kascontroleur krijgt als opdracht om tijdens het boekjaar inkomsten en uitgaven te verifiëren, de rekeningen en balansen te controleren en verslag uit te brengen aan de AV.

 

Artikel 67

Aansluitingstarieven
De tarieven om aan te sluiten bij BBSA staan op de website www.bbsa-snooker.be Die pagina maakt integraal deel uit van het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 68

Vrijwilligerswerk
Aangeslotenen van de vereniging worden niet betaald voor hun geleverd vrijwilligerswerk maar kunnen wel een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.
Het betreft alleen de reële of de werkelijke kosten, die door een vrijwilliger worden gemaakt, die na goedkeuring van het BO kunnen worden terugbetaald.
De gemaakte kosten worden enkel terugbetaald op basis van bewijsstukken (kastickets, facturen, bonnen, …) die dienen te worden bijgehouden en in de boekhouding ingeschreven.
De vergoeding wordt steeds beperkt door de gemaakte kosten en de bewijsstukken.

 

Artikel 69

Sponsors
Bij het aanbrengen van een materiële sponsor voor BBSA krijgt de aanbrenger zijn gemaakte kosten terugbetaald:
 • indien op voorhand een aanvraag is ingediend bij het BO en
 • indien een aanvraag door het BO positief wordt beantwoord en
 • indien betalingsbewijzen bij de penningmeester worden binnengeleverd. Het te vergoeden bedrag is steeds te bepalen in overleg met het BO.
 

Artikel 70

Verzekeringen
BBSA is voor alle leden verzekerd. De verzekering omvat enkel de activiteiten die erkend worden door BBSA.
Specifieke dekkingen zoals leden met een opdracht naar het buitenland, kunnen voor het risico apart worden verzekerd.
Als er zich een ongeval voordoet dan moet het algemeen secretariaat binnen de voorgeschreven termijn worden gecontacteerd (zie polisvoorwaarden).
Inzake gebeurlijke ongevallen en het niet naleven der verplichtingen inzake veiligheid en evacuatie, kan er geen enkele verantwoordelijkheid worden gelegd bij BBSA. De ontvanger van een organisatie is en blijft verantwoordelijk voor de voorschriften inzake veiligheid en evacuatie.

Artikel 71

Algemeen
De overheden voorzien decreten en uitvoeringsbesluiten betreffende gezondheid, veiligheid, de arbeidsregeling voor sportbeoefenaars en vrijwilligers.
In deze decreten en uitvoeringsbesluiten worden de procedures door de overheid voorzien om eventuele overtredingen, geschillen en betwistingen te beslechten. Een overtreding van de Belgische en/of Europese wetgevingen, de statuten, het HR en/of het bijvoegsel van de gewesten, door een lid, in om het even welke hoedanigheid, zal tot gevolg hebben dat de overtreder(s) kan (kunnen) worden gestraft.

 

Artikel 72

Samenstelling tuchtorgaan
Alle klachten moeten gestuurd worden naar de voorzitter van de geschillencommissie.
Een commissie voor de behandeling van een klacht, een beroep of cassatie wordt samengesteld door de voorzitter tuchtzaken en kan slechts geldig zetelen indien tenminste 3 aangesloten leden aanwezig zijn, waaronder de voorzitter van de commissie.
Dit zijn personen met stemplicht en op geen enkele wijze mogen zij een persoonlijk belang bij de zaak hebben. Liefst mogen zij ook niet betrokken zijn geweest bij een voorafgaand onderzoek of de aangeklaagde feiten want onpartijdigheid en onafhankelijkheid moeten steeds worden gegarandeerd.
De leden van een commissie behoren tot minstens 2 verschillende aangesloten gewesten als een commissie uit 3 leden bestaat en liefst tot minstens 3 verschillende gewesten als een commissie uit 4 of meer leden bestaat.
Bij een even aantal zetelende leden en staking van stemmen is de stem van de commissievoorzitter doorslaggevend.

 

Artikel 73

Een gewest, dat na oproeping door de voorzitter tuchtzaken niet aanwezig is op een zitting, dient een AB van 130,00 € te betalen.

 

Artikel 74

De zitting van een tuchtorgaan is openbaar ingeval de voorzitter tuchtzaken dit zo heeft beslist. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.
Personen, die indien mogelijk de zitting wensen bij te wonen, moeten minstens 3 kalenderdagen voor de start van de zitting hun bezoek melden aan het secretariaat, die dan de voorzitter tuchtzaken zal informeren.
Opnamemateriaal (videofilmpjes, geluidsopnames) zijn steeds verboden.
De voorzitter van een tuchtorgaan mag personen, die de orde verstoren, uit de zaal laten verwijderen en alle mogelijke kosten kunnen op deze personen worden verhaald.

 

Artikel 75

Gemeenschappelijke regels voor een klacht en/of een beroep
Alle onregelmatigheden die zich voor doen in een gewest, ressorteren onder de bevoegdheid van de gewesten. Indien de gewesten geen geschillencommissie heeft, zal de GR de geschillen behandelen en een uitspraak doen en deze openbaar maken.
Wanneer een lid, een aangesloten lid, een voorzitter van een club niet akkoord gaat met de uitspraak van de gewestraad dan kan een lid, een aangesloten lid, een voorzitter nog altijd beroep aantekenen bij de voorzitter van de geschillencommissie BBSA. Indien hij/zij ook niet akkoord gaan met de uitspraak van de geschillencommissie BBSA, dan kan er nog altijd beroep aangetekend worden bij de AV BBSA.

 

Artikel 76

Alle andere gevallen vallen onder de bevoegdheid van de geschillencommissie BBSA, zoals nationale ranking, BR en Belgisch Kampioenschap als ook de internationale uitzendingen. Indien er een uitspraak van de geschillencommissie van BBSA betwist wordt, dan kan men steeds beroep aantekenen bij de AV BBSA.
Een klacht mag meerdere onderwerpen bevatten maar deze worden dan best op een afzonderlijk formulier vermeld.

 

Artikel 77

Een klacht of beroep is een ingevuld formulier:
 • met een zo beknopt mogelijk uiteenzetting van één of meer feiten en door de indiener(s) ondertekend;
 • dat aangetekend of via e-mail met bevestiging van ontvangst wordt verzonden aan de voorzitter van de geschillencommissie, indien een nationale klacht, verzonden aan de gewestsecretaris bij een gewestelijke klacht. In beide gevallen moet het document gedateerd en ondertekend zijn;
 • dat binnen de gestelde termijn op het adres van het gewestelijk of algemeen secretariaat wordt ontvangen, voor de opening van een dossier.
Het niet naleven van één van deze beschikkingen en/of het overschrijven van de voorgeschreven termijn heeft ambtshalve onontvankelijkheid tot gevolg.

 

Artikel 78

Termijn
De termijn om een klacht in te dienen is tot 15 kalenderdagen na de feiten of na het bekend maken van een uitspraak door een gewestraad.
De termijn om een beroep in te dienen is tot 15 kalenderdagen na een betekening van een uitspraak over een klacht.

 

Artikel 79

Kosten van een geding
Voor het onderzoeken van een klacht, een beroep worden de verschillende partijen, die er rechtstreeks belang bij hebben, opgeroepen om hun rechten te verdedigen, voor zover dit nodig blijkt.
Alle onkosten, gemaakt door BBSA en/of gewesten, waarvan behoorlijk bewijs werd voorgelegd, zijn ten laste van de verliezende partij of partijen.
Zijn sowieso onderdeel van de onkosten:
 • administratiekosten: kopieën, verzendingen, enz., met een max. van 50,00 €;
 • daden om een onderzoek te kunnen voeren,
 • verplaatsingen van de commissieleden.
Personen die niet verplicht waren te verschijnen, hebben geen recht op terugbetaling van de onkosten van hun verschijning.
Aanklagers en/of aangeklaagden die een raadsman inhuren zullen deze kosten NOOIT kunnen verhalen bij het BO of het gewest.

 

Artikel 80

Wanneer de geschillencommissie BBSA of de gewestelijke geschillencommissie de gegrondheid van een klacht, beroep vaststelt, op grond van een vergissing begaan door een official, die in naam van de vereniging optreedt, zijn in principe de kosten van het geding ten laste van de vereniging, tenzij de vergissing vrijwillig werd begaan, in welk geval het BO of het gewest, bij wijze van straf, de kosten ten laste van deze official mag leggen.

 

Artikel 81

Wanneer, om reden van onduidelijkheid van een klacht, beroep, men verplicht is de zaak uit te stellen, zijn de onnodige verplaatsingskosten ten laste van de eiser, welk ook de uitspraak is.
Wanneer het onderzoek van de zaak moet worden uitgesteld naar een latere vergadering ingevolge de afwezigheid van één der partijen zijn de onnodige verplaatsingskosten ten laste van de partij die verstek heeft gemaakt, zelfs indien die uitspraak nadien in haar voordeel uitvalt.
Om in aanmerking te worden genomen, moeten de onkostennota’s op de zitting van het BO of het gewest zelf worden ingediend.

 

Artikel 82

De voorzitter van de geschillencommissie zal de gemaakte onkosten door geven aan het BO of het gewest en zij, het BO of het gewest vordert achteraf de onkosten terug bij de verliezende partij. Wanneer een verliezende partij weigert de desbetreffende onkosten binnen de vastgestelde periode te vereffenen, dan zal zij worden geschorst tot volstorting. De vereniging behoudt zich het recht voor om alle mogelijkheden uit te putten tot zij haar onkosten volledig heeft gerecupereerd.

 

Artikel 83

Schadevergoedingen tussen 2 partijen zullen nooit behandeld en/of toegekend worden door de commissie. Dit dient men maar in de burgerrechtbank aan te vragen.

 

Artikel 84

Beschikkingen
De geschillencommissie BBSA zal klachten behandelen over Nationale en/of Internationale kampioenschappen en tornooien.
Klachten, beroepen dienen door de leden en/of organisaties in hun persoonlijke naam te worden ingediend.
De formaliteiten betreffende de afgifte van een klacht, beroep moeten gedaan worden door de belanghebbende zelf maar deze kan altijd iemand machtigen om in zijn/haar naam op te treden. Het is de ploegen, clubs, gewesten niet toegelaten klachten of beroep in te dienen in naam van hun leden.

 

Artikel 85

Procedure
De voorzitter van de geschillencommissie BBSA bezorgt alle ontvangen stukken, van een klacht of beroep, binnen de 10 werkdagen (uitgezonderd verlof van de voorzitter) aan zijn/haar college. De voorzitter of zijn vervanger zal de aanklager binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het dossier verwittigen of de klacht ontvankelijk is of geseponeerd wordt.
Als binnen de 30 kalenderdagen nog geen antwoord van de voorzitter geschillencommissie BBSA is ontvangen dan kan de aanklager contact opnemen met de voorzitter van het BO om de zaak te laten voorleggen aan het BO.

 

Artikel 86

Als een klacht of beroep wordt aanvaard kan de voorzitter van de geschillencommissie een verzoeningsvoorstel voorleggen aan de aanklager en de beklaagde. Als beide partijen akkoord gaan, dan wordt de zaak geseponeerd en zal er geen geschillencommissie zetelen waardoor beroep NIET meer mogelijk is.

 

Artikel 87

Een klacht, beroep wordt door de geschillencommissie of het gewest, behandeld binnen de 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst door de voorzitter geschillencommissie en bij ontstentenis van een geschillencommissie op het secretariaat van het gewest.
Als deze termijn wordt overschreden dan zal het BO of AV tijdens de eerstvolgende samenkomst een uitspraak doen.

 

Artikel 88

Zowel een aanklager als een aangeklaagde mogen getuigen oproepen mits goedkeuring door de voorzitter. Een aanvraag moet minstens 48 uur voor de start van een zitting bij de voorzitter zijn toegekomen. Een getuige die wordt betrapt op het afleggen van valse verklaringen zal zelf voor een geschillencommissie dienen te verschijnen en kan bovendien door de tuchtcommissie met burgerlijke partijstelling aangeklaagd worden.
Zowel een aanklager als een aangeklaagde zullen minstens 7 kalenderdagen voor de start van een zitting door de voorzitter worden uitgenodigd.
Een aanklager en een aangeklaagde worden steeds verondersteld om bij een zitting aanwezig te zijn en/of te worden vertegenwoordigd.
Volmacht kan worden gegeven aan een natuurlijk persoon waarbij de aanklager en/of de aangeklaagde meldt dat hij/zij aan persoon X (de volmachtdrager) volmacht geeft om namens hem/haar op een zitting te verschijnen. Uiteraard dient dit document gedateerd en ondertekend te zijn.
Bij afwezigheid en niet vertegenwoordiging kan de geschillencommissie of het gewest bij verstek een oordeel vellen.
Aangeklaagden en aanklagers, die een oproep krijgen om te worden gehoord, mogen zich door maximum 3 personen laten bijstaan of vertegenwoordigen. OPGEPAST: wanneer aanklager en/of aangeklaagde zich laten bijstaan dan doen zij dit op vrijwillige basis en dienen zij zelf voor deze eventuele extra onkosten op te draaien.
De naam van een raadsman en/of vertrouwenspersoon moet minstens 3 dagen voor aanvang van een zitting worden gemeld aan de voorzitter.
Een minderjarige moet steeds vergezeld zijn door minstens één van de ouders of een wettelijke voogd en zij kunnen steeds een volmacht geven aan een vertrouwenspersoon. Een machtiging kan tot aanvang van een zitting aan de zetelende voorzitter worden afgegeven. Ook hier dient deze machtiging gedateerd en ondertekend te zijn.
De voorzitter zal erop toezien dat een uitspraak binnen de 15 kalenderdagen bij de aanklager en aangeklaagde zijn bezorgd. Een uitspraak omvat een beslissing en/of strafbepaling tezamen met een bondige motivatie.

 

Artikel 89

Formaliteiten
Alleen het BO is gemachtigd om stappen te zetten die kunnen leiden tot een gerechtelijke vervolging. Zonder goedkeuring van het BO gebeurt dit steeds op eigen initiatief en in eigen naam en riskeert men binnen de vereniging alle mogelijke sancties!
Als een partij zonder goedkeuring van het BO toch een klacht indient bij een rechtsapparaat in naam van de vereniging dan zullen alle financiële kosten en gerechtelijke beslissingen door hem/haar persoonlijk moeten worden gedragen.
Het BO zal bij de officiële instanties, tegen deze persoon, altijd klacht neerleggen wegens valsheid in geschriften en het zich vals uitgeven als opdrachtgever.
Verder zal deze persoon onmiddellijk worden geschorst. Enkel het BO kan mits een 4/5 meerderheid deze persoon na het rechtbankvonnis terug toelaten als speelgerechtigd.

 

Artikel 90

Een getuige die een valse verklaring aflegt krijgt een minimum AB van 250,00 €. Verder riskeert hij/zij een schorsing en/of uitsluiting.
Intrekking van een klacht of een eis door de indiener is altijd mogelijk door een schrijven te richten aan hetzelfde adres van de ingediende klacht.

 

Artikel 91

Afwezigheid van een partij
Elke zaak, die opgeroepen is conform de voorschriften maar niet in spoedprocedure, moet behandeld en beoordeeld worden, zelfs in afwezigheid van één of van de betrokken partijen, behalve indien de geschillencommissie of het gewest oordeelt dat de aanwezigheid van één of van de partijen onontbeerlijk is en/of dat ze niet in bezit is van alle elementen om met nodige kennis over de zaak te oordelen.
Elke partij die afwezig blijft, heeft de mogelijkheid om schriftelijk bij de geschillencommissie het of het gewest zijn verdediging, die in overweging moet genomen worden, toe te zenden.
Telkens wanneer de belangen een onmiddellijke sanctie vereist mag de speler die het voorwerp is van een klacht door de geschillencommissie of het gewest gevonnist worden bij afwezigheid ook al is de regelmatig opgeroepen betrokkene gerechtvaardigd afwezig. Wanneer U bij afwezigheid bent veroordeeld dan hebt U na de betekening van het vonnis 15 kalenderdagen (zie poststempel) de tijd voor beroep aan te tekenen bij de AV.

 

Artikel 92

Bestraffingen
Een bestraffing hoeft niet te worden voorafgegaan door een klacht. Een bestraffing kan worden toegewezen onder volgende vormen:
De ‘Blaam’: kan alleen schriftelijk voor een bepaalde tijdsduur worden gegeven. Een blaam heeft tot gevolg dat men geen officiële functie meer mag uitoefenen. Een blaam kan door een tuchtorgaan, het BO of de AV worden uitgesproken.
De ‘Officiële Waarschuwing’: kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven.
Vanaf een 2de Officiële Waarschuwing, tijdens hetzelfde seizoen, krijgt betrokkene bijkomend bij komend een bestraffing van minstens 25,00 € en riskeert hij/zij om te moeten verschijnen voor de geschillencommissie of het gewest. Dit zal steeds genoteerd worden in het volgende verslag van het BO of het gewest.
De ‘Minnelijke Schikking’ verder afgekort met MS, van welke aard ook, kan worden uitgesproken door de geschillencommissie de AV, het BO, gewestraad indien hij/zij daartoe de bevoegdheid heeft gekregen.
De ‘Administratieve Bestraffing’ verder afgekort met AB, van welke aard ook, kan worden uitgesproken door de geschillencommissie de AV, het BO of Gewestraad.
De ‘Voorwaardelijke Schorsing’ is preventief, wordt uitgedrukt in een tijdsduur met een maximum van 5 jaar en kan door de geschillencommissie de gewestraad, het BO of de AV worden uitgesproken.
De ‘Effectieve Schorsing’ wordt uitgedrukt in een tijdsduur dat iemand niet speelgerechtigd is en kan door de geschillencommissie, een gewestraad, het BO of de AV worden uitgesproken.
De ‘Schrapping’ of ‘Uitsluiting’, kan alleen door een meerderheidsbeslissing van de AV worden beslist.

 

Artikel 93

Sancties in verband met wedstrijden: toekennen forfait, wedstrijd opnieuw laten spelen, behoud van een resultaat, het ontnemen en/of toekennen van punten, … kunnen opgelegd worden door de geschillencommissie, het BO of het gewest.

 

Artikel 94

Beraadslaging – uitspraak – straffen
Een beraadslaging over de tenlastelegging gebeurt onmiddellijk na de behandeling:
 • Een beraadslaging is niet openbaar.
 • Elke beslissing wordt genomen met meerderheid van stemmen.
 • De geschillencommissie of het gewest, dient over hetgeen tijdens een beraadslaging is besproken, geheimhouding te bewaren.
Hetzelfde geldt voor personen die een tuchtdossier hebben ingezien of administratief verwerkt. Elke uitspraak of beslissing zal op voldoende wijze worden gemotiveerd.
De betrokken partijen zullen via mail of brief op de hoogte worden gesteld van het verdict.
Een uitspraak van de geschillencommissie of het gewest is vatbaar voor beroep, en dit volgens ons HR.
Het indienen van een beroep schorst de gevolgen van de beslissing in eerste aanleg.

 

Artikel 95

Het is ten strengste verboden, op straffe van procedurefouten, om na de voorlezing van een verdict nog veranderingen aan te brengen, al dan niet opzettelijk.

 

Artikel 96

Straffen vangen aan vanaf het moment (zie postdatum of e-maildatum) dat deze door de bevoegde instantie worden betekend.
Een beroep is schorsend behalve als het gaat over:
 • een voorstel tot schrapping;
 • een effectieve schorsing;
 • een voorwaardelijke schorsing;
 • een schorsing tot verschijnen;
 • een schorsing tot betaling;
 

Artikel 97

Procedures bij MS
Het opleggen van een voorstel MS hoeft niet noodzakelijk te worden voorafgegaan door een klacht.
Een voorstel tot MS kan worden beslist zonder oproeping van een overtreder en moet ofwel per gewone brief en/of via e-mail en/of via vermelding in een bondsblad of website worden medegedeeld aan een overtreder(s).
Bij niet-aanvaarding heeft een overtreder 15 kalenderdagen de tijd om een klacht in te dienen tegen het opgelegd voorstel tot MS. Uiteraard moet de juiste en volledige procedure van een klacht worden gevolgd.
De aanvaarding van een MS maakt steeds een definitief einde aan een geschil.

 

Artikel 98

Specificaties bij MS of AB
Een MS en/of AB moet steeds binnen de 30 kalenderdagen worden betaald, te starten vanaf het openbaar maken. De bekendmaking kan gebeuren per mail, per gewoon schrijven of via een aankondiging op de website van de vereniging.
Als een MS of AB binnen de 30 kalenderdagen niet is voldaan en er door de overtreder geen geldige klacht is ingediend, dan wordt de partij die de MS of AB heeft ontvangen automatisch geschorst tot betaling.

 

Artikel 99

Gevolgen van een bestraffing
Elke sanctie, opgelegd door BBSA, geldt automatisch voor de erkende gewesten.
Elke sanctie, opgelegd door de gewesten en waarvan men de draagkracht wil laten uitbreiden, dient te worden voorgelegd aan het BO van BBSA.
Een effectieve schorsing geldt automatisch voor alle functies die een persoon in de schoot van de vereniging en de gewesten uitoefent. Tevens verliest men elk recht op deelname aan evenementen en competities van BBSA en gewesten en organisaties waaraan BBSA en/of haar leden haar goedkeuring en/of medewerking verleent.
Een speler met een effectieve schorsing blijft niet-speelgerechtigd voor alle wedstrijden die zouden worden verplaatst, nadat deze door BBSA of zijn gewesten bij aanvang van het seizoen via een kalender werden gepland. Deze regel geldt niet bij vervroegde wedstrijden, voorafgaand aan de uitspraak van de effectieve schorsing.
BBSA behoudt zich steeds het recht voor om toegetreden leden die door BBSA geschorst werden, of waarvan de schorsing door BBSA werd overgenomen, aan andere nationale bonden (buitenland) en/of hogere instanties (bvb. BOIC, EBSA, IBSF, WSA, etc.) te vragen om de schorsing over te nemen.

 

Artikel 100

Vragen om vermindering of kwijtschelding van straffen moeten schriftelijk en met de nodige argumenten worden ingediend bij het BO.
Na het aanhoren van de voorzitter kan de AV beslissen om gratie te verlenen voor uitgesproken straffen.
Een besluit tot gratieverlening dient door de AV te worden genomen met een meerderheid van 2/3de van de aanwezige stemmen.

 

Artikel 101

Poging tot bedrog en/of omkoping: leden en hun gewesten kunnen steeds mee aansprakelijk worden gesteld voor iedere daad van haar leden inzake poging tot bedrog of omkoping.
Hetzelfde geldt voor elk lid dat kennis had van een inbreuk, gepleegd door een derde, en niet onmiddellijk tussenbeide is gekomen om dit te verhinderen of te melden aan het bevoegd beleidsorgaan.
Als een daad tot doel had een wedstrijd, kampioenschap of een andere officiële competitie te vervalsen, dan is de kleinst mogelijke sanctie het verwijderen van de betrokken leden uit de competitie en/of het tornooi.
Om de lijst van Minnelijke Schikkingen & Administratieve Bestraffingen vind je HIER

Artikel 112

Bij het begin van een seizoen wordt er door BBSA een tornooikalender opgemaakt waarbij de data voor onderstaande tornooien worden ingepland. Eenmaal bekrachtigd door het bestuursorgaan krijgen volgende tornooien een beschermd statuut:
 • Tornooien of organisaties in eigen land met een internationale uitstraling;
 • Nationale tornooien;
 • Belgische kampioenschappen;
 • Belgium Ranking;
 • Gewestelijke Rankingtornooien en Kampioenschappen;
De gewesten verbinden er zich automatisch toe om een BBSA-bekrachtiging over te nemen.
Aangesloten leden zijn steeds VERPLICHT om voorrang te verlenen aan een ‘BESCHERMD’ tornooi.
Spelers, die niet deelnemen aan een voor hun toegankelijk beschermd tornooi, maar wel deelnemen aan een op dezelfde datum georganiseerd tornooi, riskeren bewust ernstige sancties in verband met financiële tussenkomst bij internationale afvaardiging, individueel te bepalen door het bestuursorgaan.
Spelers mogen NOOIT deelnemen aan tonooien ingericht door een actieve vereniging welke gelijkaardige belangen vertegenwoordigt en die niet door BBSA erkend is. Spelers die dit verbod negeren stellen zichzelf automatisch bloot aan tuchtsancties.

 

Artikel 113

Nationaal Beschermd (NB) houdt in:
Elke BBSA RANKING is een Nationaal Beschermd tornooi. Tijdens de weekends met BBSA RANKINGS mogen alleen tornooien worden georganiseerd voor spelers die niet aan de NR kunnen deelnemen.

 

Artikel 114

Nationaal Erkend (NE) houdt in:
Alle andere tornooien die op de kalender staan zijn onderhevig aan het BBSA-reglement. Het gewest waar een erkend tornooi plaats vindt dient altijd op de hoogte te zijn. Er mag een erkend tornooi georganiseerd worden in een gewest waar op dat moment geen Nationaal Beschermd Tornooi wordt gespeeld.
In alle andere gevallen spreken we over een ‘ERKEND’ tornooi.

 

Artikel 115

Als een toegetreden club een tornooi op de kalender wenst te laten opnemen dan dient men een aanvraag in te dienen met een standaardformulier dat volledig is ingevuld en door 2 clubverantwoordelijken is ondertekend.
Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode moet een deelnemerslijst overgemaakt worden aan BBSA.

 

Artikel 116

Onder geen enkel beding mag een tornooi wedstrijden plaatsen op weekdagen dat er interclubwedstrijden zijn gepland.

 

Artikel 117

Zelfs na het uitvaardigen van een erkenning kan BBSA niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurtenissen die het verloop van een organisatie zouden beïnvloeden.
Alle aankondigingen vallen ten laste van de organisator. Bij de loting moet men in acht nemen dat deze in het openbaar en op een vooraf vastgestelde plaats en tijdstip dient te gebeuren.
Voor alle nationale tornooien en kampioenschappen ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuursorgaan.

 

Artikel 118

Per soort tornooi worden de volgende spelers toegelaten:
 • BELGIUM RANKING: (toegankelijk voor iedere speelgerechtigd aangesloten BBSA-lid)
 • LADIES: spelers die van het vrouwelijk geslacht zijn;
 • U18: spelers die géén 18 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start;
 • U21: spelers die géén 21 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start;
 • MASTERS: spelers die minstens 40 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start;
 • SENIORS 50+: spelers die minstens 50 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start;
 • SENIORS 60+: spelers die minstens 60 jaar zijn op 31 december in het jaar dat het seizoen start;
 • OPEN TORNOOIEN: alle spelers.
 

Artikel 119

Het dragen van snookerkledij is STEEDS verplicht bij deelname van alle tornooien georganiseerd door BBSA.

 

Artikel 120

Er kan evenwel als versoepeling enkel worden toegestaan het dragen van een hemd zonder storende motieven en/of het wegvallen van de verplichting voor het dragen van een das of vlinderdas.

 

Artikel 121

Als niet-leden worden toegelaten om aan sport/promotionele activiteiten deel te nemen, dan is de organisator steeds verplicht om een aparte verzekeringspolis af te sluiten, waarbij alle mogelijke risico’s zijn gedekt. BBSA draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor evenementen die niet door haar georganiseerd worden.

 

Artikel 122

Enkel speelgerechtigde leden mogen deelnemen. Voor een tornooi kan men slechts éénmaal ingeschreven zijn. Na een uitschrijving dient voor een nieuwe inschrijving een mail gestuurd te worden naar de nationale tornooileider.

 

Artikel 123

Door in te schrijven aanvaardt een deelnemer elke BBSA- reglementering.

 

Artikel 124

Deelnemers die zich plaatsen voor een volgende ronde dienen steeds de tornooileider te verwittigen als zij het lokaal wensen te verlaten. Het verlaten van een lokaal gebeurt altijd op eigen risico.
Als men zich te laat bij de tornooileiding aanbiedt en/of te laat aan tafel verschijnt, verliest men steeds het 1ste frame en vervolgens een bijkomende frame per verstreken kwartier. Na het verstrijken van 30 minuten is de wedstrijd beëindigd.
Nooit of te nimmer wordt overmacht automatisch aanvaard als een geldige verontschuldiging voor afwezigheid op een tornooi.

 

Artikel 125

In geval van forfait van een aangesloten lid dient altijd het verschuldigde inschrijvingsgeld betaald te worden.
Enkel het bestuursorgaan kan in uitzonderlijke gevallen beslissen dat het inschrijvingsgeld niet betaald hoeft te worden.

 

Artikel 126

Als een speler verhinderd is of in de onmogelijkheid verkeert om aan een tornooi deel te nemen dan dient hij/zij minimaal 30 minuten voor aanvang van de 1ste wedstrijd de tornooileiding te verwittigen.
Bij niet verwittigd forfait zal sowieso een MS opgelegd worden. Enkel het BO kan beslissen dit niet toe te passen. Bij herhaling riskeert een sporter mogelijk nog andere sancties.

 

Artikel 127

Ieder forfait veroorzaakt steeds een verlies van gewonnen of mogelijk verworven punten, van het recht op prijzengeld(en) en van het recht op (een) trofee(ën).

 

Artikel 128

Iedere deelnemer moet zich kunnen identificeren bij de wedstrijdleider indien hierom wordt verzocht.
Inrichters van een door BBSA erkend tornooi, of het nu een uitbater, een club, een privépersoon of een rechtspersoon betreft, aanvaarden door de aanvraag automatisch alle reglementen.

 

Artikel 129

Reekshoofden zijn die spelers, die in functie van hun klassering, op vooraf vastgelegde plaatsen van de tabel worden gezet, op zo’n wijze dat ze elkaar gedurende de eerste speelronde niet ontmoeten.

 

Artikel 130

Spelers, die een collega voor een tornooi inschrijven, staan borg voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

 

Artikel 131

Verplichte vermeldingen op affiches en online aankondigingen zijn:
 • De tekst “Erkend door BBSA vzw” moet duidelijk leesbaar zijn
 • Het soort tornooi
 • De speeldata en datum finale
 • De uiterste inschrijvingsdatum
 • De inschrijvingskosten
 • De naam en het adres van (een) verantwoordelijke uitgever(s)
 

Artikel 132

De Ranking For Nationaal Seeding wordt opgemaakt met de optelling van de 4 best resultaten van de 5 voorgaande op de kalender vermelde BR/NR-tornooien.
Bij gelijkheid van punten telt in volgorde:
 • Het aantal deelnames;
 • De hoogst behaalde ronde;
 • De 2de hoogst behaalde ronde;
 • De hoogste break;
De Ranking For International Selection wordt opgemaakt met de optelling van de 4 best resultaten van de 5 voorgaande op de kalender vermelde BR/NR-tornooien + het laatst georganiseerde BK.
Bij gelijkheid van punten telt in volgorde:
 • Het aantal deelnames;
 • De hoogst behaalde ronde;
 • De 2de hoogst behaalde ronde;
 • De hoogste break;
Bij een afgelast tornooi zal de nationale tornooileider aan elke speler 0 punten toekennen voor dit tornooi.
Indien van de 5 voorgaande op de kalender vermelde BR/NR-tornooien meer dan twee tornooien niet zijn doorgegaan, zal de “Ranking For Seeding” en de “Ranking voor Internationale Selection” bepaald worden op basis van de laatste 3 gespeelde tornooien.

 

Artikel 133

Bij gelijkheid van 2 spelers:
 • Een best of 5 wordt gespeeld met alleen de zwarte bal op zijn spot geplaatst.
Bij gelijkheid van 3 of meer spelers:
 • (hier dienen wel eerst de eventuele spelers uit eenzelfde gewest tegen elkaar te starten), alle betrokkenen speler 5 keer black ball tegen elkaar met de zwarte bal op zijn spot geplaatst. Iedere gewonnen black ball telt voor 1 punt. De rangschikking wordt chronologisch opgemaakt met gewonnen punten, gewonnen wedstrijden shoot out en dan onderling duel (enkel bij gelijke stand tussen 2 spelers).
Bij gelijkheid van rang tussen 2 of meer spelers wordt de procedure van shoot out best of 5 Black Ball herhaald tussen deze spelers met gelijke rang.

Artikel 134

Per seizoen zal BBSA 5 nationale tornooien organiseren voor de categorieën BELGIUM RANKING, U18, U21, LADIES, MASTERS en SENIORS. De toewijzing door het BO gebeurt jaarlijks in onderling overleg voor aanvang van het seizoen.
Deze tornooien zijn toegankelijk voor speelgerechtigde aangesloten leden van BBSA.
Alleen de deelnemers die de Belgische nationaliteit bezitten kunnen zich via de behaalde tornooiresultaten kwalificeren voor deelname aan de betreffende Belgische Kampioenschappen.

 

Artikel 135

Inschrijven voor een BBSA RANKING kan gebeuren:
 • door ZELF in te loggen met een mailadres en een wachtwoord naar keuze. Vervolgens kan een speler een keuze maken en zichzelf elektronisch inschrijven voor een tornooi;
 • men kan zichzelf maar éénmaal inschrijven voor elk tornooi;
 • door een speler die binnen dezelfde club staat geregistreerd als clubverantwoordelijke;
 • door de nationale tornooileider per mail minstens 24 uur voor het afsluiten van de inschrijvingstermijn te contacteren met een verzoek tot inschrijving.
Spelers kunnen inschrijven tot uiterlijk ZATERDAG 24.00 uur, specifiek 7 kalenderdagen voorafgaand aan de start van een tornooi.
Door in te schrijven aanvaardt een speler automatisch elke BBSA-reglementering en/of beslissing van een bevoegd en/of gedelegeerde verantwoordelijke.

 

Artikel 136

Op dinsdag, voorafgaand aan de start van een tornooi, zullen de speeluren bekend worden gemaakt via de website.

 

Artikel 137

Bij aanvang van een seizoen benoemt het bestuursorgaan van BBSA minstens 1 assistent nationale tornooileider, die enerzijds zal waken over de toepassing van alle reglementen bij de opmaak van wedstrijdschema’s, anderzijds over de toekenningen van rankingpunten, alsook de nationale tornooileider kan vervangen. De nationale tornooileider stelt zelf zijn assistent aan.

 

Artikel 138

Per tornooi benoemen de gewesten wedstrijdleiders, al dan niet met de hulp van BBSA, die vooral zorg zullen dragen voor de sportieve en daaraan verbonden administratieve afhandeling van een tornooi, tenzij anders beslist door het BO.

 

Artikel 139

Basisverplichtingen voor een ontvangend gewest:
In 1 toegetreden club per categorie volgend aantal snookertafels ter beschikking stellen:
 • BELGIUM RANKING: minstens 16 tafels op zaterdag (1 tot 2 clubs), minstens 8 tafels op De organisatie kost 450€/tornooi. (In 2 clubs: 175€ op zaterdag en 100€ op zondag);
 • LADIES: minstens 4 tafels
 • U18, U21: minstens 6 tafels
 • MASTERS: 8 - 16 tafels (1 2 clubs op zaterdag), en minstens 8 tafels op zondag
 • SENIORS: minstens 8 16 1 tot 2 clubs op zaterdag), en minstens 8 tafels op zondag.
 

Artikel 140

Basisverplichtingen voor een ontvangende club:
 • het onderhoud en de ‘goede’ staat van de snookertafels, van de bijbehorende hulpstukken en van de beschikbare sets snookerballen moet worden gegarandeerd
 • zorgen voor een behaaglijke temperatuur in het lokaal en een serene sfeer scheppen door het beperken van lawaai, muziek en andere storende geluiden tot een minimum en het weren van te luidruchtige toeschouwers
 • voor alle jeugdcategorieën minstens 3 trofeeën voorzien, d.w.z. voor de winnaar en de runner-up, een voor de hoogste break en voor de andere categorieën worden 3 naturaprijzen ten zeerste geapprecieerd.
 

Artikel 141

BBSA zal zorg dragen voor:
 • het opmaken van de aankondigingen via de website
 • het verwerken van de inschrijvingen en het opmaken van een wedstrijdschema
 • het verstrekken van info i.v.m. speeldagen en uren.
 

Artikel 142

Alle wedstrijden voor U18, Masters en Seniors 50+ worden gepland op zaterdag vanaf 10.00 uur.

 

Artikel 143

Alle wedstrijden voor U21 (afhankelijk van het aantal inschrijvingen), LADIES en SENIORS 60+ worden gepland op zondag vanaf 10.00 uur.
Wedstrijden kunnen echter ook op andere tijdstippen worden gepland indien het aantal inschrijvingen dit vereist en/of indien de nationale wedstrijdleider dit nodig acht.
De organisatie is een verantwoordelijkheid van BBSA, die alle tornooien aan een toegetreden club van de gewesten zal toewijzen. Het ontvangend gewest zorgt voor het leveren van referees.
Voor alle wedstrijden van de reeksen van nationale tornooien is snookerkledij verplicht, waarbij het dragen van een das of een strik pas wordt verplicht vanaf het aantreden van een officiële scheidsrechter.

 

Artikel 144

Bij forfait geven wordt een onderscheid gemaakt tussen een verwittigd forfait en een niet verwittigd forfait.
Verwittigd forfait is een situatie waarbij een speler zijn/haar afwezigheid minstens 30 minuten voor aanvang van een geplande wedstrijd bekend maakt aan de wedstrijdleider. Een speler dient dan steeds het inschrijvingsgeld te betalen.
Een niet verwittigd forfait is in principe voor alle andere situaties. Bij een niet verwittigd forfait dient een speler het inschrijvingsgeld te betalen + 20€ MS.

 

Artikel 145

Bij elk tornooi dient een speler een inschrijvingsgeld te betalen. Voor de U18 en U21 is het inschrijvingsgeld 0,00 euro (gratis).
Voor de Ladies, Masters en Seniors is het inschrijvingsgeld 20,00 euro. De prijzenpot bestaat per tornooi uit 70% van de inschrijvingsgelden voor dit tornooi.
Van het restbedrag worden de kosten van de tornooileiding en de refereekosten in mindering gebracht.

 

Artikel 146

Verdeling prijzengeld (NR):
 • prijzengeld finale (vanaf 5 tot 16 deelnemers)
  • Winnaar: 40%
  • Runner-up: 20%
  • Hoogste break: 10%
 • prijzengeld halve finale (vanaf 17 tot 32 deelnemers)
  • Winnaar: 25%
  • Runner-up: 17%
  • Halve finale: 12%
  • Hoogste break: 4%
 • prijzengeld kwartfinale (vanaf 33 tot 64 deelnemers)
  • Winnaar: 20%
  • Runner-up: 14%
  • Halve finale: 8%
  • Kwartfinale: 4%
  • Hoogste break: 4%
 • prijzengeld achtste finale (vanaf 65 deelnemers)
  • Winnaar: 17%
  • Runner-up: 11%
  • Halve finale: 6%
  • Kwartfinale: 3%
  • Achtste finale: 2%
  • Hoogste break: 2%
 

Artikel 147

Per BBSA Ranking, per dag en per club (max. 2 clubs) krijgt een tornooileider 3,00€ per ingeschreven speler met een minimum van 20€ en een maximum van 50€.

 

Artikel 148

Het inschrijvingsgeld voor een BELGIUM RANKING bedraagt 25 euro. In deze reeks is er een vaste prijzenpot van 1.550 euro per tornooi voorzien:

Verdeling prijzengeld (BR):

  • Winnaar:             400 euro
  • Runner Up:          200 euro
  • Halve Finale:        100 euro
  • Kwartfinale:            75 euro
  • Achtste finale:        50 euro
  • Hoogste Break:      50 euro
Een gewestelijke wedstrijdleider zal de inschrijvingsgelden ontvangen en de prijzengelden alsook de kosten van tornooileiding en referees uitkeren.
Hij/zij stort het saldo binnen de 7 kalenderdagen na afloop van een tornooi door naar de bankrekening:
IBAN BE04 8508 397 2331 – BIC SPAA BE 22.
Na afloop van het tornooi wordt het ingevulde financieel rapport van elke club waar dit tornooi plaatsvond doorgemaild naar penningmeester@bbsa-snooker.eu.

 

Artikel 149

Loting:
Na het verstrijken van de inschrijvingstermijn zal de nationale tornooileider om te beginnen voor alle categorieën het aantal poules en/of het systeem van rechtstreekse uitschakeling bepalen. Vervolgens zal hij/zij de spelers op basis van een seeding in de poules en/of het knock-out systeem plaatsen waarna de overige spelers bij loting evenredig worden verdeeld tenzij anders wordt bepaald. Alles zal via de website meegedeeld worden.

 

Artikel 150

Bij de loting van elke BBSA RANKING worden de reekshoofden aangeduid op basis van de betreffende Ranking for Seeding per reeks. De plaatsing van de reekshoofden bij een indeling in groepen gebeurt steeds van hoog naar laag.

 

Artikel 151

Na de bekendmaking van een wedstrijdschema zullen géén wijzigingen meer worden doorgevoerd behalve bij fouten van de nationale tornooileider.

 

Artikel 152

Elk tornooi wordt voor alle categorieën gestart met 2, 4, 8 of 16 groepen, behalve BELGIUM RANKING en de Masters (met meer dan 64 inschrijvingen).
Bij de Ladies, U18 en de U21 dienen er minimum 5 inschrijvingen te zijn, anders wordt het tornooi geannuleerd.

 

Artikel 153

 • BELGIUM RANKING
  • Hier wordt het systeem met rechtstreekse uitschakeling gespeeld;
  • De eerste 16 reekshoofden spelen op zaterdag minimaal 1 wedstrijd, naargelang het aantal inschrijvingen;
  • De volgende 48 geseede spelers (17-32 / 33-48 / 49-64) worden geloot in hun respectievelijke blok. Alle anderen worden geloot als Qualifiers;
  • Op zaterdag spelen in een best of 5, spelend in 2 clubs.
  • De laatste 2 rondes op zaterdag worden gespeeld naar een best of 7.
  • Op zondag vanaf de last 16 in een best of 7, in de finale wordt gespeeld naar best of 9.
 • NATIONALE RANKING MASTERS
  • Reekshoofden 1 tot en met 8 zijn geseed in de poules op zaterdag, maar vanaf 49 deelnemers zijn ze geseed op zondag;
  • In de poules wordt gespeeld naar een best of 3 (max 5 spelers per poule), andere gevallen worden er 2 frames gespeeld per wedstrijd. Poules met een vrije loting; met uitzondering van reekshoofden 9 tot en met 16;
  • Kruisfinales op zaterdag naar best of 5
  • Er wordt gespeeld in maximaal 2 clubs;
  • Op zondag spelen de 8 overblijvers van de poules, geloot ter plaatse in een BO7 tegen de 8 reekshoofden;
  • Vanaf 64 deelnemers wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.
 • NATIONALE RANKING SENIORS 50+
  • Reekshoofden, te bepalen op basis van het aantal poules (aantal poules = aantal reekshoofden), op zaterdag, vanaf 32 deelnames wordt op 2 dagen gespeeld;
  • Poules met een vrije loting, met uitzondering van de reekshoofden, Er wordt in de poules gespeeld naar een best of 3, in de rondes met rechtstreekse uitschakeling naar een best of 5;
  • Vanaf 64 deelnemers wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling, op 2 dagen
 • NATIONALE RANKING SENIORS 60+
  • Poules met reekshoofden en een vrije loting van de overige deelnemers, 2 frames per wedstrijd;
  • Het aantal reekshoofden wordt bepaald door het aantal poules;
  • Alles wordt gespeeld op zondag In de rondes met rechtstreekse uitschakeling naar een best of 3
 • NATIONALE RANKING LADIES
  • De deelnemers van de Ladies spelen op zaterdag in poules, in hetzelfde weekend als de Nationale ranking Masters en de Nationale ranking U21;
  • Het aantal poules en gespeelde frames zullen afhankelijk zijn van het aantal inschrijvingen;
  • In de rondes met rechtstreekse uitschakeling naar een best of 3
 • NATIONALE RANKING U18
  • De deelnemers voor de U18 spelen op zaterdag in poules, in hetzelfde weekend als de Regionale Ranking Masters;
  • In de poules telkens 2 frames per wedstrijd;
  • In de rondes met rechtstreekse uitschakeling naar een best of 5
 • NATIONALE RANKING U21
  • De deelnemers voor de U21 spelen op zondag in poules, in hetzelfde weekend als de Nationale ranking Masters en Nationale ranking Ladies.
  • In de poules telkens 2 frames per wedstrijd;In de rondes met rechtstreekse uitschakeling naar een best of 5
Opmerking voor alle categorieën:
Indien er in tornooien, waar in de poules best of 3 wordt gespeeld, door forfaits poules van 3 of minder ontstaan, wordt er in deze poules gespeeld naar een best of 5.

 

Artikel 154

De toewijzing van de Belgium Ranking en Nationale rankings gebeurt jaarlijks in augustus door nationale tornooileider en het bestuursorgaan van BBSA en de gewesten.

 

Artikel 155

Onmiddellijk na bekendmaking van de start van een wedstrijd moet een speler zich spontaan en in wedstrijdkledij aanmelden bij de toegewezen snookertafel. Controle en/of toezicht op de kledijvoorschriften zal worden gedaan door een scheidsrechter van dienst en/of door een official.
De rangschikking van een poule zal steeds als volgt worden opgemaakt:
 1. Meeste gewonnen frames;
 2. Meeste gewonnen wedstrijden;
 3. Onderling resultaat;
 4. Black Ball Shoot out best of 5.
Voor alle NATIONALE RANKINGS, als een geseede speler zij eerste wedstrijd verliest krijgt de speler 16 punten minder
Bij FF krijgt een speler steeds 0 punten.
Een speler die tijdens een tornooi opgeeft, krijgt altijd 0 punten.

 

Artikel 156

Behaalde punten op zaterdag in de poules blijven behouden als een speler onverwacht forfait moet geven op zondag. Binnen de 7 dagen moet hiervoor een bewijs van reden gegeven worden.

 

Artikel 157

Bij elke forfait verliest een speler steeds het recht op trofee(ën) en prijzengeld(en).
Officiële scheidsrechters worden voor BELGIUM RANKING voorzien vanaf de achtste finales + in de finale zal er een marker zijn. Voor alle andere categorieën worden deze voorzien vanaf de halve finales.

 

Artikel 158

Iedere speler dient zich bij de tornooileiding aan te melden in het bezit van haar/zijn geldige lidkaart.

 

Artikel 159

Overmacht/heirkracht zal niet automatisch worden aanvaard als een geldige verontschuldiging voor afwezigheid op een wedstrijd.
Daarom betekent ‘niet aanwezig’ zijn, ongeacht of er een snookertafel vrij is:
 • op het gepland aanvanguur verlies van het 1ste frame;
 • na 15 minuten verlies van het 2de frame;
 • na 30 minuten verlies van de wedstrijd.
Onmiddellijk na de bekendmaking van de start van een wedstrijd moet een speler zich spontaan en in wedstrijdkledij aanmelden bij de toegewezen snookertafel.

 

Artikel 160

Controle en/of toezicht op de kledijvoorschriften zal worden gedaan door de tornooileider.

 

Artikel 161

Na elk BBSA rankingtornooi wordt een rangschikking opgemaakt met de volgende puntenverdeling:
Klik HIER
Spelers en officials die door BBSA voor een kampioenschap worden afgevaardigd zullen, na inschrijving en betaling van het inschrijvingsgeld en goedkeuring door het bestuursorgaan, altijd het gemiddeld aantal punten krijgen van de gespeelde tornooien van de 5 voorgaande op de kalender vermelde tornooien.

Artikel 162

Een beslissing inzake de toewijzing van de organisatie zal genomen worden door het bestuursorgaan voor 1 januari van het lopende seizoen en alle betrokken partijen zullen hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld.

 

Artikel 163

Bij de toewijzing van een Belgisch Kampioenschap zal vooral met volgende criteria rekening worden gehouden:
 • De allerhoogste prioriteit zal worden gegeven aan een locatie waar de venue de neutraliteit voor alle deelnemers waarborgt.
 • Het is uiteraard zeer belangrijk dat spelers voor een nationale titelstrijd als bekroning in de allerbeste omstandigheden moeten kunnen aantreden. Sportief denken we dan eerst en vooral aan de kwaliteit en het onderhoud van de snookertafels, de gebruikte verlichting en de directe omgeving.
 • Het is praktisch en organisatorisch aangewezen om zo weinig mogelijk verschillende locaties te hebben.
 Artikel 163.1
Verplichtingen voor een organisator:
 • liefst minstens 4 volle weken kunnen beschikken over voldoende ruimte om minstens 16 snookertafels te kunnen plaatsen voor alle categorieën;
 • een tornooisecretariaat organiseren waar o.a. gebruik kan worden gemaakt van stroomvoorzieningen voor computer, printer, telefoon, …;
 • de beschikbaarheid garanderen van een microfoon, een telefoontoestel en een internetverbinding;
 • een serene sfeer garanderen gedurende de volledige duur van een kampioenschap;
 • de accommodatie inrichten zodat storende elementen tot een minimum worden beperkt;
 • de arena afbakenen zodat spelers maar ook toeschouwers weten waar zij zich mogen plaatsen en verplaatsen;
 • tijdens de volle duur van een kampioenschap is het in de arena voor alle aanwezigen verboden om te roken, alsook is het verboden voor de spelers om alcoholische dranken tijdens de wedstrijden te verbruiken. Ook versnaperingen mogen in de venue niet verbruikt worden;
 • een mogelijkheid voorzien om van een uitgebreide snack of een lichte maaltijd te genieten;
 • de finale moet minstens door 50 toeschouwers op zitplaatsen kunnen worden bijgewoond (als dit doorgaat in een aparte venue);
 • een ruimte en mogelijk faciliteiten voorzien waar persmensen behoorlijk kunnen werken;
 • ingeval er een dopingcontrole is, een lokaal ter beschikking stellen alsook het nodige materiaal voor het verloop ervan.
 Artikel 163.2
BBSA zal zorg dragen voor:
 • het opmaken van de aankondigingen en het verspreiden van affiches;
 • het verstrekken van informatie bij de samenstelling van een bijkomend programmaboekje, indien de organisator erom verzoekt;
 • het verwerken van inschrijvingen en selecties;
 • het opmaken en samenstellen van een wedstrijdschema;
 • het verstrekken van info i.v.m. speeldagen en uren;
 • het oproepen van scheidsrechters;
 • het verzorgen van de tornooileiding en het leveren van een hoofdscheidsrechter;
 • het ter beschikking stellen van 16 snookertafels;
 • het ter beschikking stellen van 16 sets snookerballen en van 16 elektronisch scoreborden.
 

Artikel 164

Alle wedstrijden worden op een ‘12ft Full Size Snookertafel’ gespeeld volgens de reglementen van
WSA (World Snooker Association).
Bij aanvang van het seizoen legt BBSA het aantal toe te wijzen plaatsen per categorie vast aan de hand van de Rangking for Seeding en de ledenbestanden op 31 mei van het voorbije seizoen.
Enkel leden die speelgerechtigd zijn mogen deelnemen aan een nationale titelstrijd. Met uitzondering van het BK Dubbels en BK 6 reds worden de Belgische Kampioenschappen georganiseerd via ‘invitatie’.

 

Artikel 165

In het belang van de kampioenschappen kan het bestuursorgaan partijen te allen tijde het recht tot uitnodiging ontzeggen indien men van oordeel is dat het algemeen beeld van Fair Play kan worden geschaad.

 

Artikel 166

Bij het BK Dubbels moet minimaal 1 speler de Belgische nationaliteit hebben. Voor alle individuele kampioenschappen moet een speler de Belgische nationaliteit bezitten op 1 januari van het lopende seizoen.

 

Artikel 167

De wedstrijden van het BK MEN, U18, U21, LADIES, MASTERS, SENIORS, DUBBELS en 6-REDS worden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.

 

Artikel 168

Voor het BK Dubbels kan zolang een wedstrijdschema niet bekend is gemaakt, bij de nationale tornooileider via mail een aanvraag worden ingediend om maximum 1 speler te mogen vervangen. Dit is een open tornooi met betaling voor alle aangesloten spelers bij BBSA. Spelers kunnen zich hiervoor inschrijven conform de tornooivoorwaarden. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25,00 € per koppel.

 

Artikel 169

Voor het BK 6-red kunnen alle bij BBSA aangesloten spelers (die de belgische nationaliteit bezitten op 1 januari van het lopende seizoen) zich hiervoor inschrijven, conform de tornooivoorwaarden.
 • Het inschrijvingsgeld bedraagt 15,00 € per deelnemer.
 • De winnaar krijgt enkel een trofee.
Alle wedstrijden tot en met de 1/4 de finales worden gespeeld naar best of 7 frames, vanaf de halve finale wordt gespeelde naar de best of 9 frames.

 

Artikel 170

Selecties voor het BK
Criteria voor selectie vanuit het gewest: er dienen minimum 4 tornooien te worden georganiseerd voor de categorie van waaruit de selectie zal gebeuren
BK LADIES: max. 12 deelnemers bestaande uit:
 • de titelhouder van voorbij editie;
 • 1 speler per gewest dat voldoet aan de criteria
 • aangevuld met de hoogst geklasseerde spelers van de Ranking for Seeding LADIES.
BK U18: max. 12 deelnemers bestaande uit:
 • de titelhouder van voorbij editie;
 • 1 speler per gewest dat voldoet aan de criteria
 • aangevuld met de hoogst geklasseerde spelers van de Ranking for Seeding U18.
BK U21: max. 12 deelnemers bestaande uit:
 • de titelhouder van voorbij editie;
 • 1 speler per gewest dat voldoet aan de criteria
 • aangevuld met de hoogst geklasseerde spelers van de Ranking for Seeding U21;
BK MASTERS: max. 48 deelnemers bestaande uit:
 • de titelhouder van voorbij editie;
 • 1 speler per gewest dat voldoet aan de criteria
 • aangevuld met de hoogst geklasseerde spelers van de Ranking for Seeding Masters.
BK SENIORS 50+: max. 32 deelnemers bestaande uit:
 • de titelhouder van voorbij editie;
 • 1 speler per gewest dat voldoet aan de criteria
 • aangevuld met de hoogst geklasseerde spelers van de Ranking for Seeding Seniors 50+.
 • indien na de selectie via NR het aantal niet is bereikt kan het bestuursorgaan beslissen om terug de gewesten aan te spreken.
BK SENIORS 60+: max. 16 deelnemers bestaande uit:
 • de titelhouder van voorbij editie;
 • 1 speler per gewest dat voldoet aan de criteria
 • aangevuld met de hoogst geklasseerde spelers van de Ranking for Seeding Seniors;
 • indien na de selectie via NR het aantal niet is bereikt kan het bestuursorgaan beslissen om terug de gewesten aan te spreken.
BK MEN: max. 96 deelnemers.
De tabel zal bestaan uit blokken van 16.
 • de titelhouder van voorbij editie;
 • de 63 hoogst geklasseerde spelers van de Ranking For Seeding;
 • vermeerderd met 32 spelers uit de gewesten pro rata het aantal leden in de gewesten 31 mei van het kalender jaar.
Bij een afvaardiging primeert de afvaardiging via BR en een afzegging van een speler geldt steeds voor alle mogelijke verdere uitnodigingen.
BK 6-REDS: max. 128 deelnemers. (Organisatie onder voorbehoud)
BK Teams:
 • Aantal: 16 teams.
 • Er wordt met 4 poules van 4 ploegen gestart;
  • Selectie: winnaar + runner- up (2);
  • 2 teams per gewest. Indien het aantal niet wordt bereikt gaan de plaatsen naar de gewesten met de hoogste ledenaantallen.
 • De rangschikking wordt na de poulewedstrijden chronologisch als volgt opgemaakt:
  • het aantal gewonnen wedstrijden;
  • het frameverschil;
  • de onderlinge wedstrijd ingeval 2 teams en het hoogst aantal gewonnen frames ingeval 3 teams;
 • Is de stand dan nog steeds gelijk dan zal de hoogste break(s) de volgorde bepalen. Het tornooi wordt dan vervolgd met een in te vullen schema waarbij wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling de winnaar zullen kronen.
 

Artikel 171

Deelnemers aan kampioenschappen zijn te allen tijde gebonden aan de voorschriften betreffende het dragen van “snookerkledij”.
Als de kampioenschappen moeten worden gespeeld in abnormale weersomstandigheden dan kan het bestuursorgaan op vraag van de wedstrijdleiding beslissen om afwijkingen toe te staan op de kledijvoorschriften.
BBSA bepaalt steeds de kledijvoorschriften van alle officials.
Alle kledingstukken dienen te worden gedragen zoals de voorschriften en de gangbare normen en zeden dit verlangen.
Een speler is uiteraard zelf verantwoordelijk voor de toepassing van de kledijvoorschriften maar een scheidsrechter van dienst dient naast de toepassing van het snookerreglement steeds attent toe te zien op een correcte toepassing van andere afspraken en reglementen.
Een afwijking op de kledijvoorschriften kan resulteren dat een speler of een team bij de vaststelling wordt bestraft met een forfaitscore.

 

Artikel 172

GSM’s moeten door alle aanwezigen binnen de venue worden uitgezet of op trilfunctie geplaatst.

 

Artikel 173

De wedstrijdleiding is ten allen tijde gemachtigd om wedstrijden te onderbreken op het einde van een frame en te verplaatsen, indien het verdere verloop van een kampioenschap in gevaar zou worden gebracht.

 

Artikel 174

Algemeenheden & voorschriften
De tornooileiding van alle Belgische kampioenschappen is in handen van de nationale tornooileider. Alle beslissingen van de tornooileiding zijn bindend op organisatorisch gebied, alle beslissingen van de hoofdscheidsrechter zijn bindend qua snookerreglementering.
Alle deelnemers dienen zich steeds 15 minuten voor aanvang van hun 1ste wedstrijd persoonlijk en in wedstrijdkledij aan de officiële inschrijvingstafel, bij de wedstrijdleider van dienst aan te melden.
Overmacht/heirkracht zal niet automatisch worden aanvaard als een geldige verontschuldiging voor afwezigheid op een wedstrijd. Daarom betekent ‘niet aanwezig’ ongeacht of er een snookertafel vrij is of niet:
 • op het gepland aanvangsuur verlies van het 1ste frame;
 • na 15 minuten verlies van het 2de frame;
 • na 30 minuten verlies van de wedstrijd.
Elke afwezigheid op een BK dient voor aanvang van de wedstrijd te worden gemeld aan de tornooileiding. Binnen de 10 kalenderdagen dient elke afmelding vervolgens schriftelijk te worden gewettigd en/of bevestigd.
Op de eerstvolgende vergadering zal het bestuursorgaan, per geval, een uitspraak doen.

 

Artikel 175

Voor de Puntenverdeling voor de Belgische Kampioenschappen klik HIER:

 

Artikel 176

Tijdens een wedstrijd: als een speler een klacht i.v.m. de toepassing van het snookerreglement zou hebben, dan kan hij/zij op een discrete en beleefde manier aan de scheidsrechter van dienst de aanwezigheid vragen van de hoofdscheidsrechter.
Als een speler echter een klacht zou hebben betreffende zaken die niet tot het snookerreglement behoren, dan kan hij/zij steeds op een discrete en beleefde manier aan de scheidsrechter van dienst de aanwezigheid vragen van de tornooileider. Deze neemt dan de definitieve beslissing. Alle partijen dienen deze beslissing steeds te aanvaarden en te respecteren.
Na afloop van een wedstrijd: elke speler kan na afloop van zijn/haar wedstrijd een klacht of een opmerking op de achterkant van een wedstrijdformulier formuleren. Deze dient dan op de eerstvolgende samenkomst van het bestuursorgaan te worden behandeld.
Het bestuursorgaan behoudt zich steeds het recht voor om de vorm en de inhoud van dit reglement te wijzigen.

Artikel 177

Selecties - uitnodigingen
Elke selectie of uitnodiging is geheel onafhankelijk van een ‘mogelijke’ financiële tussenkomst door BBSA.

 

Artikel 178

Werkwijze bij afvaardigingen:
 1. De secretaris BBSA zorgt dat de uitnodigingen meteen op de website BBSA komen.
 2. De secretaris BBSA bezorgt de spelers die in aanmerking komen voor afvaardiging de nodige informatie. De spelers worden geselecteerd op basis van de hoogst gerangschikte spelers van de Ranking for International Selection
 3. In elke categorie ontvangen enkel de eerste twee + de regerende Belgisch kampioen als hij geen deel uitmaakt van plaatsen 1 of 2 een mogelijke tussenkomst. Spelers op plaatsen 3 en/of 4 van de Ranking for International Selection kunnen enkel een mogelijke tussenkomst genieten indien spelers op plaatsen 1 en/of 2 van deze ranking niet toezeggen voor een afvaardiging. Spelers gerangschikt lager dan de 4de plaats hebben nooit recht op een tussenkomst.Voor spelers geselecteerd via beslissing van het BO zal door het BO bij deze beslissing ook worden bepaald of zij een tussenkomst kunnen genieten.
 4. De spelers krijgen max. 7 dagen om te bevestigen.
 5. De mogelijke tussenkomst wordt bepaald op 100% voor de U18 en U21. Voor alle andere categorieën is dit 50%. Voor het bepalen van de kostenraming wordt gekeken naar de vlucht (bedrag bepaald door BBSA), 1 sportpakket, verblijf en inschrijvingsgeld. Deze aan de geselecteerde spelers verstrekte gegevens worden ook aan de penningmeester overgemaakt.
 6. Spelers die bevestigen zijn zelf verantwoordelijk voor het boeken van hun vlucht alsook hun mogelijke visa. BBSA zorgt voor de boeking van het verblijf. De spelers dienen, na hun terugkeer van het tornooi, binnen de 14 kalenderdagen hun originele onkostennota’s/facturen te bezorgen aan de penningmeester BBSA via het emailadres penningmeester@bbsa-snooker.eu of via gewone post op het adres van de penningmeester. Na ontvangst en controle zal deze binnen de 7 dagen de mogelijke tussenkomst uitvoeren.
 

Artikel 179

De begeleider voor de internationale afvaardiging zal steeds iemand van het bestuursorgaan of de algemene vergadering zijn. Is dit niet mogelijk dan kan het een actief lid zijn.
De begeleider, die in opdracht van BBSA wordt meegestuurd, krijgt eveneens een 100% tussen komst en een dagvergoeding van 25,00 euro.

 

Artikel 180

Overzicht internationale kampioenschappen & organisaties:
Na het ontvangen van de uitnodiging tot inschrijving van de geselecteerde spelers gebeurt de selectie door het BO met in achtneming van de Ranking for International Selection op datum van...
 • EBSA
  • EK U18: 1 januari van elk kalenderjaar.
  • EK U21: 1 januari van elk kalenderjaar.
  • EK MEN: 1 januari van elk kalenderjaar.
  • LADIES: 1 mei van elk kalenderjaar.
  • MASTERS: 1 mei van elk kalenderjaar.
  • EUROPEAN TEAM CHAMPIONSHIP: beslissing bestuursorgaan.
 • IBSF
  • WK U16: de 2 beste U16 spelers bij U18 op datum van 1 juni van elk kalenderjaar. WK U18: 1 juni van elk kalenderjaar.
  • WK U21: 1 juni van elk kalenderjaar. WK MEN: 1 juni van elk kalenderjaar.
  • WK MASTERS: 1 juni van elk kalenderjaar. WK LADIES: 1 juni van elk kalenderjaar. WK TEAMS: beslissing bestuursorgaan.
 • WSF
  • WSF Open Under 18: de officiële uitnodigingsbrief van WSF. WSF Open: de officiële uitnodigingsbrief van WSF.
 

Artikel 181

Financiële ondersteuning
Een tussenkomst van de BBSA in de onkosten voor deelname aan buitenlandse wedstrijden of kampioenschappen is eerst en vooral volledig afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. De verdeelsleutel zal beslist worden door het BO voor aanvang van het nieuwe seizoen.

 

Artikel 182

Wanneer WSF en/of EBSA extra selectieplaatsen geven aan jeugdspelers (U18 en/of U21) om aan een internationaal tornooi deel te nemen, dan kan het BO die plaatsen toekennen aan spelers die door hun internationale prestaties niet in staat waren hun plaats te verdedigen op de Ranking for International Selection. Voor deze spelers wordt per selectie de tussenkomst bepaald door het BO maar gelimiteerd op 500 euro per speler en per evenement.

 

Artikel 183

BBSA heeft steeds het recht om een verschillende terugbetaling toe te passen bij afvaardiging van meer dan 1 speler. Dit dient steeds op voorhand aan de betrokken spelers gecommuniceerd te worden.

 

Artikel 184

Op voorwaarde dat BBSA over de nodige financiële middelen beschikt wordt getracht om bij een afvaardiging zoveel mogelijk kosten aan een speler terug te betalen.
Het betreft de kosten van een inschrijving, vliegticket, hotel, de kosten voor verplaatsing vanaf de luchthaven van en naar een internationale wedstrijd (het verzamelpunt) en 1 sportpakket per vlucht.

 

Artikel 185

BBSA zal het inschrijvingsgeld voor de internationale kampioenschappen vergoeden wanneer zij spelers oproept om België te vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan beslist op voorhand over het inschrijvingsgeld van de spelers die zich kandidaat hebben gesteld om op eigen kosten aan een internationale wedstrijd of kampioenschap te willen deelnemen.
BBSA zal voor de kostenraming steeds uitgaan van de goedkoopste twin- en/of triple kamer.

 

Artikel 186

Bij afzegging van een speler, geselecteerd op basis van de Ranking for International Selection, wordt een plaats van een selectie tot en met plaats 4 automatisch overgedragen aan de volgende van een rangschikking.

 

Artikel 187

De inschrijving van een speler, die wil deelnemen aan een internationale wedstrijd of organisatie in het buitenland, dient steeds te gebeuren via in kennisstelling van het secretariaat van de vereniging.
Samen met een vraag of bevestiging tot inschrijving dienen alle details voor een hotelboeking en het transport (vertrek & aankomstplaats, datum, uur, vluchtnummers, …) van alle reizigers van en naar een kampioenschap aan het secretariaat bezorgd.
Voor een internationaal kampioenschap of organisatie o.l.v. of met medewerking van WSA, WSF, IBSF en/of EBSA zullen enkel die spelers door BBSA of zijn gewesten worden afgevaardigd die voor alle wedstrijden speelgerechtigd zijn.

 

Artikel 188

Spelers die door BBSA voor een buitenlands kampioenschap worden afgevaardigd dienen zich steeds voor de afsluitdatum van een NR of BR in te schrijven. Een speler zal pas na inschrijving en betaling van het inschrijvingsgeld op de bankrekening van BBSA het gemiddeld aantal punten krijgen van de gespeelde tornooien van de 5 voorgaande op de kalender vermelde tornooien.

 

Artikel 189

Als een speler wordt geselecteerd dan worden zijn/haar te spelen wedstrijden van de interclubcompetitie op vraag van een betrokken club, ploeg en/of speler verplaatst naar een andere liefst vroegere datum als een verzoek op voorhand schriftelijk aan het algemeen en gewestelijk secretariaat wordt gemeld.

 

Artikel 190

Een speler, die aan een buitenlands kampioenschap zal deelnemen, is zelf geheel verantwoordelijk om zich tijdig in regel te stellen voor wat betreft het beschikken over een geldige identiteitskaart en indien nodig een internationaal paspoort en/of visum.

 

Artikel 191

Elke speler die wordt geselecteerd om BBSA en/of haar gewesten te vertegenwoordigen bij een internationaal tornooi, verklaart om bijkomend de volgende regels in acht te nemen.
Hij/zij dient zich zoals afgesproken tijdig aan te bieden om het vertrek niet in gevaar te brengen, zoniet dien(t)en de overtreder(s) mogelijke extra kosten zelf te dragen en alle reeds betaalde kosten door BBSA en/of door de gewesten kunnen worden teruggevorderd van de overtreder(s).
Hij/zij verbindt er zich toe de verantwoordelijke begeleider onvoorwaardelijk te gehoorzamen en te respecteren.
Hij/zij zal voldoen aan alle ceremoniële verplichtingen zoals het bijwonen van de opening en de sluitingsceremonie van een kampioenschap.
Hij/zij zal steeds voldoen aan het dragen van ‘snookerkledij’ tijdens een openingsceremonie, tijdens alle te spelen wedstrijden en tijdens een sluitingsceremonie.

 

Artikel 192

Indien BBSA en/of haar bovenliggende snookerbonden een embleem en/of een logo zou overhandigen dan dient hij/zij dit embleem en/of logo verplicht op de vest of gilet als onderdeel van de ‘snookerkledij’ aan te brengen.

 

Artikel 193

De verantwoordelijkheid van BBSA en van de verantwoordelijke begeleider beperkt zich bij een verplaatsing of een verblijf in het buitenland tot de grenzen van de afgesloten spelersverzekering. Daarnaast is een geselecteerde dus volledig verantwoordelijk voor zijn/haar daden.

 

Artikel 194

Een eventueel vroegtijdige terugkeer kan enkel mits het schriftelijk akkoord van de verantwoordelijke begeleider, zoniet gebeurt dit op vrijwillige basis, op eigen verantwoordelijkheid en op eigen kosten.

 

Artikel 195

Het niet naleven van gemaakte afspraken kan leiden tot ernstige sancties zoals:
 • onmiddellijke terugzending
 • terugbetaling van gemaakte kosten door BBSA
 • onmiddellijke schorsing tot behandeling van de zaak voor een bevoegde tuchtcommissie.
 

Artikel 196

Procedure voor declaratie van toegezegde financiële tussenkomsten
Een speler aan wie financiële ondersteuning is toegezegd dient steeds volgende regels te volgen:
 1. Hij/zij dient binnen de 30 kalenderdagen originele en officiële bewijsstukken af te leveren aan de penningmeester BBSA via penningmeester@bbsa-snooker.eu. De termijn begint na het beëindigen van een kampioenschap of organisatie en de aankomst in België.
 2. Originele bewijsstukken betreffen de verplaatsingen van en naar een internationale wedstrijd of kampioenschap, het inschrijvingsgeld en de verblijfskosten tenzij anders door het bestuursorgaan is beslist.
 3. De verplaatsingen worden gerekend vanaf een verzamelpunt om te vertrekken.
 4. Verblijfskosten worden gerekend aan een vergoeding van maximum de prijs voor een twin-kamer met ontbijt.
 5. Samen met de officiële en originele bewijsstukken voor declaratie dient een formulier. (Het formulier is te downloaden via de website of aan te vragen via penningmeester@bbsa-snooker.eu) te worden bezorgd dat volgende gegevens bevat:
  • Naam & voornaam van de indiener van de aanvraag;
  • Naam van het kampioenschap of organisatie;
  • Data van het kampioenschap of organisatie;
  • Bankrekeningnummer;
  • Handtekening van de indiener voor echtheid van de aanvraag.

Artikel 197

Algemeen
De Belgium Referees Association, verder afgekort met BRA, is een bestendige commissie van de BBSA.
Alle contact-informatie vind je HIER
Ze heeft als belangrijkste taken het aanwerven en opleiden van scheidsrechters en de belangen van alle aangesloten Belgische referees te behartigen en hen op hun rechten en plichten te wijzen.

 

Artikel 198

Graden
De volgende graden van scheidsrechters worden alleen in België erkend:
 • Gewestelijke graad: een examen voor deze graad kan worden afgelegd bij een GSC met alleen goedgekeurde regels van BBSA.
Volgende graden scheidsrechter worden overal binnen de snookerwereld erkend:
 • Graad 3
 • Graad 2
 • Graad 1
 • Examinator: een examen voor deze graden wordt afgelegd bij een examencommissie met toepassing van alle internationale regels.
 • Tutor: deze graad wordt toegekend door de internationale scheidsrechterscommissie op voordracht van het nationale bondsorgaan.
Een Tutor heeft als taak, in overeenstemming met overkoepelende internationale organen, waaronder de EBSA, de werking van de BRA, NEC (Nationale Examencommissie) en AC (Assessment Committee) te volgen en zo nodig bij te sturen. Bij stopzetting van BRA zal een Tutor, examinator of scheidsrechter met de hoogste graad en de hoogste anciënniteit de taken en leiding overnemen.
Een Tutor, een examinator of de referee met de hoogste graad, zal de vergadering van de EBSA op het Europees Kampioenschap bijwonen en verslag uitbrengen bij BBSA, BRA en de NEC. Zijn/haar reis- en verblijfkosten worden hiertoe vergoed.

 

Artikel 199

Vergaderingen
De vergadering BRA bestaat uit de voorzitter BRA, de secretaris BRA, de voorzitter van de Nationale Examencommissie (NEC) of zijn vervanger, en de voorzitters (of hun vervangers) van de Gewestelijke Scheidsrechters Commissies (GSC) van de federaties.
Bij een stemming zijn enkel de GSC-voorzitters en de voorzitter BRA stemgerechtigd.
Waarnemers kunnen worden aanvaard na schriftelijke vraag (brief, mail of fax) gericht aan en met akkoord van de voorzitter BRA.
Er worden minstens 3 vergaderingen per seizoen georganiseerd. De voorzitter BRA kan een vergadering samenroepen telkens hij/zij dit noodzakelijk vindt.
De kandidaturen voor voorzitter en secretaris dienen ten laatste 15 kalenderdagen voor een verkiezingsvergadering in het bezit te zijn van de secretaris BRA.
Enkel leden van de GSC kunnen hun kandidatuur stellen als voorzitter of secretaris BRA. In geval van ontslagname van de voorzitter en/of secretaris BRA zal een GSC-voorzitter voor een periode van maximum 6 maanden als vervanger door de vergadering worden voorgedragen aan het BO.

 

Artikel 200

De voorzitter BRA
 • geeft op alle vlakken leiding aan de commissie en vertegenwoordigt de commissie (of laat zich vertegenwoordigen) op alle sportieve en officiële plechtigheden die hij/zij van ambtswege of op uitnodiging bijwoont. De voorzitter is een ambassadeur van de vereniging;
 • geeft opdracht om de BRA commissie bijeen te roepen. Hij/zij doet de nodige voorbereidingen, stelt de dagorde op, zit samenkomsten voor en waakt over het goede verloop van de vergaderingen;
 • delegeert zoveel mogelijk opdat controle en opvolging kunnen worden geoptimaliseerd;
 • houdt toezicht op de organisatie van de examens, in samenspraak met de Nationale Examencommissie en de Assessment Committee;
 • maakt jaarlijks een budget op en beheert het goedgekeurd budget;
 • geeft alle informatie in zijn bezit door aan zijn secretaris;
 • bevestigt de scheidsrechters voor de internationale aangelegenheden. Hij waakt er wel over om een beurtrol in te lassen bij overschot aan kandidaten;
 • brengt verslag uit aan het BO.
De secretaris BRA
 • is een persoon voor het ontvangen van alle briefwisseling en hij/zij behandelt deze als een goede huisvader en zoals voorzien is in de reglementen;
 • brengt steeds zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de 14 dagen verslag uit van alle briefwisseling met de nodige toelichting van zaken;
 • zal alle zendingen van administratieve aard vervullen welke voortvloeien uit deze functie;
 • bij afwezigheid zal hij vervangen worden door een aanwezig GSC lid;
 • draagt zorg voor het correct en tijdig doorgeven van documenten aan personen en officiële instanties en dit mogelijks in overleg met de commissie. Bij interne briefwisseling, zonder verbintenis voor de commissie, volstaat zijn handtekening. Indien het echter gaat om briefwisseling tussen de commissie en derden, zal ook een handtekening van de voorzitter of bij ontstentenis van deze, van de ondervoorzitter vereist zijn;
 • verzamelt de nodige gegevens voor het opmaken en het versturen van oproepen tot en met verslagen van de BRA vergaderingen, na goedkeuring van de voorzitter;
 • houdt de gewestelijke scheidsrechterslijsten up-to-date en verzamelt de prestatielijsten van de betrokken scheidsrechters.
Commissieleden – GSC-voorzitters
 • dienen ten laatste op 31 augustus van ieder seizoen een lijst door te geven van hun referees;
 • dienen dit reglement, alsook alle BRA verslagen door de secretaris uitgeschreven en goedgekeurd door de commissie, aan hun GR en aan hun scheidsrechters te laten geworden;
 • dienen alle informatie, dewelke hierboven beschreven, door te geven aan de secretaris BRA;
 • dienen jaarlijks kandidaten voor een bevorderingsexamen door te geven aan de voorzitter BRA voor een door de voorzitter BRA en het NEC bepaalde datum.
Nationale examencommissie (NEC)
 • de Nationale Examencommissie bestaat uit de erkende examinatoren van de BBSA.
 • na goedkeuring door BBSA, organiseert de NEC (2 maal per seizoen), nationale bevorderingsexamens tot graad 3 en 2 en tweejaarlijks bevorderingsexamens graad 1, dit bij voldoende kandidaten. Indien noodzakelijk, en met toestemming van de BBSA, kunnen er bijkomende bevorderingsexamens ingericht worden. Het inschrijvingsgeld, dat volstort dient te zijn voor het examen, is voor graad 3 en 2 10,00 € en voor graad 1 15,00 €.
 • de examinatoren worden (uit)betaald door de BBSA, à rato van 75,00 92,00 € per examinator per examensessie met een maximum van 2 maal per seizoen indien dit op voorhand is aangevraagd bij het BO;
 • voorafgaandelijk dient de NEC informatieve en opleidende sessies te organiseren, voor de organisatie van de examens. Dit gebeurt in samenspraak met de regionale GSC/CRA voorzitters;
 • ze dient, bij het vervallen van de nationale en Europese licenties, te zorgen voor het vernieuwen van de licenties;
 • jaarlijks zullen de Belgische licenties in het begin van het seizoen gemaakt worden. Nieuwe scheidsrechters of scheidsrechters met een graadverhoging zullen hun licentie ontvangen binnen de twee weken na het geslaagd examens.
 • de Europese licenties dienen op voorhand betaald te worden op de rekening van BBSA. De Belgische licenties daarentegen zijn gratis.
 • BBSA zal het bedrag van ontvangen licentiegelden overmaken aan EBSA.
 • een Tutor, eventueel samen met de examinatoren indien gevraagd, zal jaarlijks de voor hen ingerichte vergadering door EBSA bijwonen en verslag uitbrengen bij BBSA, BRA, de NEC en AC. Zijn/haar reis- en verblijfkosten worden daartoe vergoed.
 • de NEC brengt verslag van de rapporten van de AC op de BRA-vergaderingen.
Assessment Committee (AC)
 • De AC bestaat uit examinatoren en examinatoren in opleiding, aangevuld met BRA en GSC voorzitters.
 • De leden van de AC superviseren de praktische prestaties van de scheidsrechters en maken er een volledig en gedetailleerd verslag van bij de NEC.
 • Dit assessment kan te allen tijde gebeuren (regionale rankings, nationale rankings, BR rankings, Bk…)
 

Artikel 201

Aanduidingen NR, BR & BK
Nationale rankings: de gewesten die een NR (U14, U16, U18, U21, Ladies, Masters , Seniors 50+ en Seniors 60+) ontvangen, dienen officiële scheidsrechters te voorzien vanaf de 1/2de finales en dit voor iedere categorie.
Belgium Ranking: BRA dient officiële scheidsrechters te voorzien vanaf de 1/8ste finales. Tevens dient een 2de officiële scheidsrechter te voorzien als marker tijdens de finale. BRA voorziet op zaterdag per zaal ook een hoofdscheidsrechter (min. graad 2).
Belgische Kampioenschappen: de eindverantwoordelijkheid van de aanduidingen, alsook het volledig hoofdscheidsrechterlijk gebeuren tijdens het BK berust bij de BRA-voorzitter. Bij ontstentenis: referee graad 1.

 

Artikel 202

Het GSC dient wel, naast de officiële scheidsrechters aangeduid voor de 1/2e finales en finales op de voorbereidende BRA-vergadering, ook een officiële marker te voorzien, en dit voor alle categorieën.

 

Artikel 203

Internationale aanduidingen
Buiten de officiële aanduidingen door BRA, dienen referees die in het buitenland worden gevraagd/uitgenodigd, schriftelijke toestemming te vragen aan de BRA.
Ook is het zo dat buitenlandse referees enkel met toestemming van hun land in België kunnen refereren.

 

Artikel 204

Graadnormen voor tornooien
Voor volgende categorieën gelden de volgende graadnormen:
 • Gewestelijke Tornooien: geen vereisten, enkel erkende licentie hebben.
 • NR – BR – BK: minimum nationale graad EK WK: minimumgraad 2 vereist. Aanduidingen gebeuren binnen de BRA.
 • Main Tour: WSA-referees.
 

Artikel 205

Algemeenheden
Behalen van een scheidsrechterslicentie:
 • Nationale Graad (vanaf nu als NR geschreven) het afleggen van en slagen voor een mondeling en/of schriftelijk examen al dan niet na het volgen van een opleiding (meestal 1 avond).
 

Artikel 206

Voorwaarden voor automatisch behoud van een graad. Per snookerseizoen: o Graad 4: minimum 1 x aantreden tijdens een gewestelijke organisatie.
 • Graad 3: minimum 1 x aantreden tijdens een gewestelijke organisatie + minimum 1 x aantreden tijdens een nationale organisatie.
 • Graad 2 & 1: minimum 1 x aantreden tijdens een gewestelijke organisatie + minimum 1 x aantreden tijdens een nationale organisatie + minimum 1 x aantreden tijdens de BK.
 • Examinator – Tutor: minimum 1 x aantreden tijdens een nationale en indien enigszins mogelijk een internationale organisatie.
 

Artikel 207

Onkosten
De voorzitter en secretaris BRA en vertegenwoordiger examencommissie worden door BBSA vergoed voor gemaakte kosten na voorlegging en goedkeuring van een onkostennota. Maximum 1 persoon per aanwezig gewest kan een onkostenstaat indienen voor de verplaatsing naar een vergadering van BRA.

 

Artikel 208

Belgisch Kampioenschap referees
 • Het BK Scheidsrechters is een erkend, doch niet beschermd tornooi.
 • Iedere scheidsrechter, aangesloten bij BBSA mag deelnemen aan het BK Scheidsrechters. o Dit tornooi wordt gespeeld in officiële snookerkledij.
 

Artikel 209

Gedragsregels
 • Nationale scheidsrechters (licenties 3, 2 en 1) dragen altijd een donkerblauwe blazer of vest, voorzien van de officiële referee badge, een donkere of donkergrijze broek, donkere schoenen en kousen, wit hemd met een passende referee das of strik. Tevens zijn ze in het bezit van witte handschoenen, minstens één ballmarker en hun snookerreglement.
 • Vrouwelijke referees mogen een donkere of donkergrijze rok dragen. Weliswaar géén minirok.
 • Regionale referees (graad 4) die nog geen bijkomende kosten wensen te maken voor hun hobby, zijn niettemin gehouden aan de kledijvoorschriften van de BBSA (voor gelijk welke wedstrijd of reeks) en dragen witte handschoenen.
 • Buiten de officiële referee badge, draagt de referee geen andere kentekens. Uitzondering: BBSA-pin en door BRA gehomologeerde kentekens zijn toegelaten, met een maximum van 2.
 

Artikel 210

Een smoking is verplicht om te dragen voor de volgende wedstrijden:
 • Finale BK U14
 • Finale BK U16
 • Finale BK Ladies
 • Finale BK U18
 • Finale BK U21
 • Finale BK Men
 • Finale BK Masters
 • Finale BK Masters +50
 • Finale BK Masters +60
Een smoking wordt aanbevolen voor volgende wedstrijden:
 • Finale Belgium Ranking
 • Finale BK Dubbels
 • Finale BK Ploegen
Op een smoking wordt geen enkel herkenningsteken gedragen behalve het officiële WSA-logo's.

 

Artikel 211

De referee biedt zich minstens 30 minuten voor het aanvangsuur aan bij de hoofdscheidsrechter/tornooileider van dienst.

 

Artikel 212

Een referee drinkt geen alcohol voor, tijdens of na de wedstrijd. Enkel na goedkeuring en uitbetaling van gemaakte onkosten door de hoofdscheidsrechter/tornooileider mag hij een alcoholische drank nuttigen.
Een referee rook niet tijdens een wedstrijd;
Verder wordt verwezen naar de praktijkvoorschriften BRA.

 

Artikel 213

Voor de Tarieven van de scheidsrechtersvergoedingen klik HIER
Powered by

Webdstrijdblad ontbreekt bij deze wedstrijd.